Φόρος 10% και εισφορές ΙΚΑ στα Bonus των στελεχών

Κατά τη διανομή των κερδών ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ στους μετόχους,  παρακρατείται φόρος μερισμάτων 10% και για τα φυσικά πρόσωπα εξαντλείται οποιαδήποτε φορολογική υποχρέωση.

Με ποσοστό 10% φορολογούνται και οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που καταβάλλονται με τη διανομή των κερδών.

Ο ίδιος φόρος 10%, επιβάλλεται και στα κέρδη που διανέμουν οι ως άνω εταιρείες, με μορφή έκτακτων αμοιβών και ποσοστών (bonus), σε στελέχη τους, επιπλέον των μισθών τους. Με τη παρακράτηση του φόρου εξαντλείται οποιαδήποτε άλλη φορολογική υποχρέωση.

Παράλληλα, με τη φορολογική διάσταση πρέπει να εξετάσουμε τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις, που δημιουργούνται με την καταβολή των αμοιβών.

Τα bonus, σύμφωνα με την εγκύκλιο 38/1994 του ΙΚΑ, επιβαρύνονται με ασφαλιστικές εισφορές, γιατί τα διανεμόμενα ποσά θεωρούνται αποδοχές καταβαλλόμενες, που απορρέουν από την  εξαρτημένη σχέση εργασίας με την εταιρεία. Την υποχρέωση υπολογισμού και απόδοσης των εισφορών έχει η καταβάλλουσα την αμοιβή εταιρεία. Οι καταβαλλόμενες εργοδοτικές εισφορές υπέρ του ΙΚΑ για τα διανεμόμενα αυτά ποσά, θα εκπέσουν από τα ακαθάριστα έσοδα ως δαπάνη κατά το χρόνο καταβολής τους. Ο τρόπος και ο χρόνος απόδοσης των εισφορών ορίζεται από την εγκύκλιο του ΙΚΑ 4/2002.

Από την άλλη μεριά, οι αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου δεν υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές. Θα πρέπει όμως, να εξετάσουμε τις υπηρεσίες που παρέχει ένα μέλος της Διοίκησης στην εταιρεία,  γιατί πιθανόν να υποκρύπτεται μισθωτή σχέση και οι καταβαλλόμενες αμοιβές να είναι bonus παραγωγικότητας.

Για παράδειγμα ιατρός χειρουργός που είναι παράλληλα και Διευθύνων Σύμβουλος σε ιατρική Ανώνυμη Εταιρία, εκτός από τη διοίκηση της εταιρείας καθημερινά παρέχει σε ασθενείς (πελάτες) της εταιρείας  ιατρικές υπηρεσίες. Οι καταβαλλόμενες αμοιβές του διευθύνοντος συμβούλου, μπορούν να χαρακτηριστούν υπηρεσίες εξαρτημένης εργασίας και να αναζητηθούν ασφαλιστικές εισφορές σε ένα τουλάχιστον τμήμα τους.

Πηγή:artion.gr