Η Εφορία γίνεται (και) εισπρακτική εταιρεία

Τη δόξα των εισπρακτικών εταιρειών εζήλωσε η Εφορία, η οποία στο κυνήγι της αύξησης των εσόδων, ως άλλη Ανώνυμη Εταιρεία, ανοίγει νέες δουλειές με «όπλο» τις ηλεκτρονικές κατασχέσεις. Μετά το «real estate» και τη δυνατότητα που έδωσε σε φορολογουμένους που αδυνατούν να καταβάλουν τους φόρους κληρονομιάς να της εκχωρούν τα ακίνητά τους, αναλαμβάνει τώρα εισπρακτικά καθήκοντα για λογαριασμό ιδιωτών, οι οποίοι δεν καταφέρνουν να εισπράξουν ενοίκια και τόκους δανείων.

Εισοδήματα από την εκμίσθωση ακινήτων και από τόκους δανείων που η Εφορία θεωρεί ότι έχουν αποκτηθεί, τα οποία όμως αποδεδειγμένα δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, επιτρέπεται να μη συνυπολογίζονται στο συνολικό καθαρό εισόδημά του, εφόσον εκχωρηθούν στο Δημόσιο χωρίς αντάλλαγμα.

 Η εκχώρηση γίνεται με απλή έγγραφη δήλωση του υπόχρεου σε φόρο, η οποία υποβάλλεται στον αρμόδιο για τη φορολογία του προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας στο οικονομικό έτος στο οποίο τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο. Μαζί με τη δήλωση αυτή παραδίδονται στον προϊστάμενο της ΔΟΥ τα αποδεικτικά έγγραφα της εκχωρούμενης απαίτησης και με την ίδια δήλωση ο εκχωρών βεβαιώνει ότι δεν κατέχει κανένα άλλο αποδεικτικό στοιχείο.

Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Με αμοιβή τους τόκους και τον φόρο που θα επιβληθεί, και όφελος για τον φορολογούμενο την επιστροφή του κεφαλαίου, η Εφορία θα κυνηγάει τους οφειλέτες με όλα τα «τεχνικά μέσα» που διαθέτει. Αν και το μέτρο έχει θεσπιστεί προ εικοσαετίας και πλέον, στην πράξη δεν είχε εφαρμοστεί σχεδόν ποτέ, λόγω των εμποδίων που έβρισκε ο φοροεισπρακτικός μηχανισμός του κράτους στην κατάσχεση υπολοίπων τραπεζικών λογαριασμών. Ολα αυτά όμως ανήκουν πλέον στο παρελθόν αφού, με τις νέες τεχνικές κατάσχεσης που έχει αναπτύξει το υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία χρόνια, η Εφορία μπορεί να εισβάλλει σε χρόνο-ρεκόρ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιωτών, κατάσχοντας «ζεστό χρήμα» από καταθέσεις.

Τυπικά το μέτρο είχε εκπνεύσει την 1η Ιανουαρίου 2014, χωρίς ποτέ οι εφορίες να μπορούν να φέρουν εις πέρας διαταγές κατάσχεσης για χρέη σε ιδιώτες. Μάλιστα στις 21 Μαρτίου ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Εσόδων είχε εκδώσει και εγκύκλιο με την οποία ανακοίνωνε ότι καταργείται πλέον η δυνατότητα που είχαν ιδιώτες να εκχωρούν στο Δημόσιο ποσά από ενοίκια ή δάνεια τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί.

Νέα οδηγία

Στις 10 Απριλίου όμως, με βάση διάταξη που ψηφίστηκε με το πολυνομοσχέδιο, το οποίο ήταν προαπαιτούμενο για την καταβολή της δόσης από την τρόικα, το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε νέα οδηγία που δίνει εντολή στις εφορίες να δέχονται δηλώσεις εκχώρησης χρηματικών απαιτήσεων από ιδιώτες για τα ποσά που τους οφείλουν αλλά δεν τους πληρώνουν οι ιδιώτες με τους οποίους έχουν συνάψει δανειακές συμβάσεις ή μισθωτήρια συμβόλαια. Ως εκ τούτου δύνανται να εκχωρηθούν, εντός του έτους 2014, τα ανείσπρακτα μισθώματα και οι τόκοι δανείων που αποκτήθηκαν το έτος 2013.

Η διαδικασία

Με απόφαση του υπουργείου Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης εκχώρησης εισοδημάτων στο Δημόσιο, τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλονται με αυτήν, η διαδικασία βεβαίωσης των ποσών των εισοδημάτων που εκχωρούνται στο Δημόσιο, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια που είναι αναγκαία για την εφαρμογή της διάταξης. Η εκχώρηση αφορά:

• μη εισπραχθέντα μισθώματα ακινήτων και

• μη εισπραχθέντες τόκους δανείων.

Προκειμένου να αποδειχτεί ότι δεν εισπράχθηκαν τα εκχωρούμενα μισθώματα ακινήτου επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπάρχουν, κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Α) Το συμφωνητικό μίσθωσης του ακινήτου.

Β) Η εξώδικη καταγγελία της μίσθωσης ή πρόσκληση καταβολής μισθωμάτων.

Γ) Η αγωγή απόδοσης του μισθίου ή μη καταβολής μισθωμάτων.

Δ) Η δικαστική απόφαση απόδοσης του μισθίου και καταβολής μισθωμάτων.

Επίσης, δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλόμενων μισθωμάτων και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης. Προκειμένου να αποδειχτεί ότι δεν εισπράχθηκαν οι εκχωρούμενοι τόκοι δανείου, επισυνάπτονται στην οικεία δήλωση όλα τα έγγραφα που υπήρχαν κατά περίπτωση. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται:

Α) Το συμφωνητικό σύναψης του δανείου.

Β) Τα έγγραφα τυχόν εμπράγματων ασφαλειών ή προσωπικών εγγυήσεων ή άλλων ειδικών εγγυήσεων του δανείου που υπάρχουν.

Γ) Η εξώδικη πρόσκληση καταβολής των τόκων δανείου.

Δ) Η αγωγή απόδοσης τόκων δανείου.

Ε) Η δικαστική απόφαση καταβολής των τόκων δανείου.

Επίσης, δηλώνεται η μη είσπραξη των οφειλόμενων τόκων δανείου και η μη κατοχή άλλων αποδεικτικών στοιχείων της εκχωρούμενης απαίτησης.

Η εκχώρηση ολοκληρώνεται με τη μονομερή δήλωση του εκχωρητή, κατά το οικονομικό έτος που τα εισοδήματα αυτά υπόκεινται σε φόρο, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη ρητή αποδοχή της εκχώρησης από το Δημόσιο και χωρίς να απαιτείται αναγγελία στον οφειλέτη των μισθωμάτων ή των τόκων. Το Δημόσιο υποκαθίσταται στα δικαιώματα του εκχωρητή. Ανάκληση της δήλωσης εκχώρησης δεν είναι δυνατή.

Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης εκχώρησης εκπρόθεσμα, δηλαδή μετά το τέλος του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο φορολογούνται εισοδήματα που εκχωρούνται, η εκχώρηση δεν γίνεται δεκτή.

Πλειστηριασμοί ακινήτων στο 1/3 της αντικειμενικής

Εν τω μεταξύ, πλειστηριασμούς ακινήτων με τιμές εκκίνησης στο 1/3 των αντικειμενικών αξιών ή ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα θα μπορεί να πραγματοποιεί η Εφορία, με νέα νομοθετική ρύθμιση που θα προωθηθεί για ψήφιση στη Βουλή. Στην προώθηση της συγκεκριμένης ρύθμισης έχουν συμφωνήσει ήδη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η τρόικα, υλοποιώντας το σχέδιο για τη διάλυση της αγοράς ακινήτων και τη σταδιακή υφαρπαγή της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων πολιτών αρχικά μέσω της επιβολής υπέρογκων φόρων και εν συνεχεία μέσω της νομοθέτησης διαδικασιών για την ταχύτατη διενέργεια πλειστηριασμών. Σήμερα η ελάχιστη τιμή για τον πλειστηριασμό δεν μπορεί να είναι χαμηλότερη της αντικειμενικής αναφέρει το efsyn.gr

www.forologikanea.gr