Ε3 : Τι πρέπει να προσέξετε

ΕΦΟΣΟΝ το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000,00 ευρώ, δηλαδή είναι 10.000,01 λεπτό του ευρώ, θα φορολογείται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000,00 ευρώ εισόδημα.

Οι ατομικές γεωργικές επιχειρήσεις για τη χρήση 2013 (οικ. έτος 2014) για το δηλωθέν τους εισόδημα, εφαρμόζεται αυτοτελώς η κλίμακα μισθωτών – συνταξιούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι ατομικές γεωργικές επιχειρήσεις για το οικονομικό έτος 2015 (χρήση 2014) θα φορολογηθούν με συντελεστή 13%.

Πίνακας ΣΤ- δ) Δαπάνες: Προστέθηκαν τρεις νέοι κωδικοί 516-517-518 όπου θα πρέπει να αναγραφούν οι εισφορές σε ταμεία ΟΑΕΕ κ.λπ. Από την χρήση 2013 και εφεξής οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και όχι από το εισόδημα του εντύπου Ε1.

Κωδικoί 302-332

Στήλη «Κωδικός αριθ. πινάκων Μ.Σ.Κ.Κ.»: Γράψτε τον κωδικό αριθμό του ΜΣΚΚ που προβλέπεται για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, όπως αυτός αναφέρεται στο σχετικό πίνακα συντελεστών καθαρού κέρδους.

Σε περίπτωση που οι γραμμές του Υποπίνακα στ’ δεν επαρκούν για να αναφέρετε όλες τις επαγγελματικές σας δραστηριότητες, πρέπει να συμπληρώσετε τις έξι (6) πρώτες γραμμές του πίνακα και στη συνέχεια να συμπληρώσετε τις υπόλοιπες δραστηριότητές σας σε κατάσταση που θα φέρει την ίδια γραμμογράφηση με τον υποπίνακα αυτό (μπορεί να αποκοπεί ο υποπίνακας από άλλο έντυπο) και τα αθροίσματα της κατάστασης αυτής θα μεταφερθούν στην έβδομη (7η) σειρά (Κωδικοί 834, 835 και 836). Σε κάθε περίπτωση πάντως τα γενικά σύνολα θα γραφούν στους Κωδικούς 343, 344 και 345, αντίστοιχα.

Αν για τη συγκεκριμένη δραστηριότητά σας ή συναφή ή συγγενή μ’ αυτή δεν προβλέπεται ΜΣΚΚ,συμπληρώστε την όγδοη (8η) γραμμή του υποπίνακα (Κωδικοί 339, 340 και 341).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με Β κατηγορίας βιβλία του ΚΒΣ απλογραφικά του ΚΦΑΣ συμπληρώνουν ΜΟΝΟ τις στήλες «κωδ. αριθ. πινάκων ΜΣΚΚ – ακαθάριστα έσοδα και συντελεστής καθ. Κέρδους (%)».

Στους κωδικούς 564-565 και συνολικά στο κωδικό 567 πρέπει να μεταφερθούν τα ποσά από την κατάσταση φορολογική αναμόρφωσης η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί πριν την υποβολή του εντύπου Ε3.

Κωδικοί 125, 105, 115

Ακαθάριστα Έσοδα Αυτοελέγχου

Είναι το γινόμενο του αλγεβρικού αθροίσματος του «Κόστος πωληθέντων» συν το αλγεβρικό άθροισμα «Δαπάνες – Έξοδα – Αποσβέσεις» επί τον συντελεστή αναγωγής όπως υπολογίστηκε στους παραπάνω κωδικούς 101, 104, 114, κατά περίπτωση.

Στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών καθώς και στους ελευθέρους επαγγελματίες όπου δεν υπάρχει υπολογισμός του κόστους πωληθέντων ο συντελεστής αναγωγής πολλαπλασιάζεται μόνο επί το σύνολο του αθροίσματος «Δαπάνες – Έξοδα – Αποσβέσεις».

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα δεκαδικά μέχρι και πέντε (5) ψηφία.

Λογιστικός προσδιορισμός καθαρών κερδών

Για την εξεύρεση των λογιστικών κερδών των επιχειρήσεων αυτών, στο ποσό του Κωδικού 520 του Υποπίνακα β’ προστίθεται το άθροισμα των Κωδικών 251 και 252 του Υποπίνακα α’ και από το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται το ποσό του Κωδικού 521 του Υποπίνακα β’. Το κόστος πωληθέντων ή  παραχθέντων που προκύπτει με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται στον Κωδικό 552 του Υποπίνακα η’.

Τα ποσά των Κωδικών 540 του Υποπίνακα γ΄, 547 του Υποπίνακα ε΄ και 283 του Υποπίνακα ζ’ μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 548 έως 550 και το άθροισμα στον 551 του υποπίνακα η’.

Τα ποσά των Κωδικών 544, 545 και 546 του Υποπίνακα δ’ μεταφέρονται αντίστοιχα στους Κωδικούς 556, 557, 558 και το άθροισμα στον 559 του υποπίνακα η’.

Στους Κωδικούς 564 – 567 του Υποπίνακα η’ αναγράφεται το ποσό των δαπανών που έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία και δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Κ.Φ.Ε.Μεταφέρονται τα ποσά από την κατάσταση της φορολογικής αναμόρφωσης.

Ειδικότερα, όσον αφορά τη συμπλήρωση των Κωδικών 256 έως και 270 του Υποπίνακα β’, για τους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση απογραφής στην οικεία χρήση, στην τελευταία σελίδα του εντύπου και στο χώρο με τις σημειώσεις φορολογούμενου θα αναγραφούν τα ποσά των αγορών των εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπονται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφονται) ανά είδος της φορολογούμενης χρήσης, οι δε κωδικοί αυτοί του Υποπίνακα β’ θα συμπληρωθούν με το ποσοστό 10% των αγορών αυτών της χρήσης.

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση αυτή αναγράφονται τα ποσά ανά είδος εμπορεύσιμων στοιχείων (που προβλέπεται γενικά από τον ΚΒΣ να απογράφονται), π.χ. για αγορές πρώτων και βοηθητικών υλών φορολογούμενης χρήσης 20.000 και αγορές, π.χ. ανταλλακτικών παγίων χρήσης (που δεν προβλέπεται η απογραφή τους) 1.500, στον Υποπίνακα β’ των απογραφών θα συμπληρωθεί ο Κωδικός 261 με το ποσό των 2.000 (20.000 x 10%). Κατά συνέπεια, αναγράφεται γενικά το είδος του εμπορεύσιμου στοιχείου (εμπορεύματα γενικά – πρώτες και βοηθητικές ύλες γενικά κ.λπ.) και όχι η επιμέρους διάκριση αυτών, π.χ. διάκριση των εμπορευμάτων στα είδη αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπληρώνονται ΜΟΝΟ από επιτηδευματίες με βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας του ΚΒΣ, απλογραφικά-διπλογραφικά του ΚΦΑΣ που παρακράτησαν φόρο από αυτές τις αμοιβές.

ΑΥΤΟΕΛΕΓΧΟΣ. Ισχύει για τη χρήση 2013 (οικ. έτος 2014).

Κωδικός 121

Κόστος πωληθέντων

Βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ

Στην περίπτωση αυτή ως κόστος πωληθέντων λαμβάνονται υπόψη οι αγορές εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν στοιχείο κόστους παραγωγής, που πωλήθηκαν ή αναλώθηκαν μέσα στη χρήση.

Περιλαμβάνονται ακόμα και οι ειδικές δαπάνες επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, ασφαλείας κ.λπ. καθώς και οι ενσωματωμένες στο κόστος παραγωγής δαπάνες.

Για τον υπολογισμό του κόστους πωληθέντων λαμβάνονται υπόψη οι αγορές της χρήσης συν τα αποθέματα της απογραφής έναρξης μείον τα αποθέματα της απογραφής λήξης.

Στην απογραφή των επιχειρήσεων παραγωγής αγαθών λαμβάνεται υπόψη και το κόστος των ετοίμων, ημιετοίμων ή ημικατεργασμένων αγαθών.

Αν δεν υπάρχει απογραφή, λαμβάνεται ποσοστό 10% επί των αγορών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή έναρξης και 10% επί των αγορών της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου ως απογραφή λήξης.

Στην περίπτωση σύνταξης απογραφών προαιρετικά λαμβάνονται υπόψη τα δεδομένα αυτών, με την προϋπόθεση ότι τηρήθηκε ή θα τηρηθεί η υποχρέωση σύνταξης απογραφών για μια τριετία από τη σύνταξη της πρώτης προαιρετικής απογραφής λήξης. Για παράδειγμα, αν συνταχθεί για πρώτη φορά προαιρετική απογραφή λήξης στις 31/12/2005, τότε η επιχείρηση υποχρεώνεται να διενεργεί συνεχείς απογραφές μέχρι και την απογραφή λήξης της 31/12/2008, εάν συνταχθεί για πρώτη φορά 31/12/2006,
θα συνταχθούν απογραφές μέχρι 31/12/2009.

Σημειώνεται ότι είναι δυνατόν να έχουμε τεκμαρτή απογραφή έναρξης (10%) και πραγματική (είτε υποχρεωτικά βάσει διατάξεων ΚΒΣ είτε προαιρετικά) απογραφή λήξης και αντίστροφα.

Επίσης, λαμβάνεται υπόψη αφαιρετικά η αξία των καταστραφέντων ή απολεσθέντων εμπορευσίμων αγαθών, πρώτων και βοηθητικών υλών, υλικών συσκευασίας που συνιστούν κόστος παραγωγής, η οποία αποδεικνύεται ή δικαιολογείται με νόμιμα παραστατικά και με την προϋπόθεση ότι έχει καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία π.χ. πρωτόκολλο καταστροφής αγαθών και λοιπά έγγραφα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν το γεγονός αυτό, όπως Δελτίο Αποστολής προς τον τόπο απόρριψης ή καταστροφής, έγγραφα Δημοσίων Υπηρεσιών κ.λπ. Τα παραπάνω πρέπει να αναφέρονται αναλυτικά στις σημειώσεις του φορολογούμενου επί του εντύπου Ε3.

Σε περιπτώσεις που έχουν πραγματοποιηθεί αυτοπαραδόσεις αγαθών αφαιρούνται ισόποσα μεγέθη από τις αγορές ή τα έξοδα της επιχείρησης κατά περίπτωση, όπου δηλαδή έχουν καταχωρηθεί, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη στο κόστος πωληθέντων.

Τέλος, το προσδιοριζόμενο κόστος πωληθέντων δεν μπορεί σε καμιά περίπτωση να είναι μικρότερο του μηδενός.

Στον κωδικό 121 μεταφέρουμε το ποσό από τον κωδικό 552 (πίν. ΣΤ υποπιν. η΄).

Βιβλία Γ’ κατηγορίας του ΚΒΣ

Ισχύουν ανάλογα τα προηγούμενα που αφορούν τις επιχειρήσεις με βιβλία Β’ κατηγορίας του ΚΒΣ.

Δαπάνες, έξοδα, αποσβέσεις

 Ως έξοδα και δαπάνες λαμβάνονται όλα τα έξοδα και οι δαπάνες που εξυπηρετούν και βαρύνουν την εκμετάλλευση της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή παραγωγής προϊόντων που έχουν καταχωρηθεί στα τηρούμενα βιβλία του Κ.Β.Σ., ανεξάρτητα αν είναι πραγματικά ή τεκμαρτά και αν εκπίπτουν φορολογικά ή όχι από τα ακαθάριστα έσοδα. Τονίζεται ότι αν υφίστανται έξοδα και δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων και των αποσβέσεων, που εκτός από τη δραστηριότητα της πώλησης εμπορευμάτωνή και παραγωγής προϊόντων εξυπηρετούν και βαρύνουν και τυχόν άλλες ασκούμενες παράλληλα δραστηριότητες, οι οποίες, όμως, δεν υπάγονται στον αυτοέλεγχο, τότε αυτά τα έξοδα και οι δαπάνες επιμερίζονται μεταξύ της δραστηριότητας πώλησης εμπορευμάτων ή και παραγωγής προϊόντων και των άλλων δραστηριοτήτων κατά την αναλογία των επιμέρους ακαθάριστων εσόδων, εκτός αν πρόκειται για περιπτώσεις που έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 31 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές.

 ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ 1-1-2013 ΚΑΙ ΜΕΧΡΙ 31-12-2013:

Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ όπως ισχύει με το Ν. 4110/13 και αλλεπάλληλες διορθώσεις, ισχύει για αποσβέσεις που πραγματοποιούνται από διαχειριστικές χρήσεις που αρχίζουν από 1-1-2013 (περ. γ’ της παρ. 5 του άρθρου 38 του ν. 4141/2013).

Η περίπτωση στ’ της παρ. 1 του άρθρου 31 του ΚΦΕ όπως ισχύει για τη χρήση 2013 έχει ως εξής:

«Ως δαπάνες της επιχείρησης θεωρούνται:

Τα ποσά των αποσβέσεων για τα ενσώματα ή άυλα πάγια περιουσιακά στοιχεία της οικονομικής μονάδας.

Αποσβέσιμο πάγιο περιουσιακό στοιχείο είναι το λειτουργικό ή μη λειτουργικό, ενσώματο ή άυλο στοιχείο, που αποκτάται από την οικονομική μονάδα και έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής περιορισμένη, αλλά μεγαλύτερη από ένα έτος.

Η διενέργεια των αποσβέσεων είναι υποχρεωτική. Υπόχρεες είναι οικονομικές μονάδες, οι οποίες έχουν στην κυριότητά τους πάγια περιουσιακά στοιχεία, ανεξαρτήτως αν τα χρησιμοποιούν, τα εκμισθώνουν ή τα εκμεταλλεύονται με οιοδήποτε τρόπο.

Οι αποσβέσεις διενεργούνται με τη μέθοδο σταθερής απόσβεσης επί της αξίας κτήσης των πάγιων περιουσιακών στοιχείων, προσαυξημένης με τις δαπάνες προσθηκών και βελτιώσεων. Οι συντελεστές απόσβεσης ανά πάγιο περιουσιακό στοιχείο και κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, σύμφωνα με την ταξινόμηση NACE rev2, έχουν ως εξής:

1. Για όλους τους κλάδους:

 Εδαφικές εκτάσεις…………………………………………………………………………………………………………….0%

 Κτιριακές εγκαταστάσεις, γραφεία, οικίες, βιομηχανοστάσια, αποθήκες, σταθμοί, μη κτιριακές εγκαταστάσεις και ειδικές εγκαταστάσεις, κατασκευές, εξοπλισμός και ειδικά
οχήματα φορτοεκφόρτωσης ………………………………………………………………………………………………4%

 Μηχανήματα, εξοπλισμός (εκτός Η/Υ και λογισμικού), μέσα μεταφοράς ατόμων, άυλα στοιχεία,δικαιώματα, έξοδα πολυετούς απόσβεσης και λοιπά πάγια στοιχεία ………………….10%

 Εξοπλισμός Η/Υ (κύριος και περιφερειακός) και λογισμικό ……………………………………………………20%

 Μέσα μεταφοράς φορτίων ………………………………………………………………………………………………12%

2. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω ισχύουν τα εξής:

 Εδαφικές εκτάσεις για τον τομέα Β (Ορυχεία – Λατομεία), πλην του Β.09 (Υποστηρικτικές δραστρητιότητες εξόρυξης) ………………………………………………………………………………………………..5%

 Μέσα μεταφοράς ατόμων για τους τομείς Ν77.11 (Ενοικίαση και εκμίσθωση αυτοκινήτων και ελαφρών μηχανοκίνητων οχημάτων) και Ο85 (Εκπαίδευση) και μέσα μεταφοράς φορτίων για τον τομέα Ν77.12 (Ενοικίαση και εκμίσθωση φορτηγών) ………………………………………………..20%

Λοιπά μέσα μεταφορά για τους τομείς Η49.1
(Υπεραστικές σιδηροδρομικές μεταφορές επιβατών), Η49.2 (Σιδηροδρομικές μεταφορές εμπορευμάτων), Η50 (Πλωτές μεταφορές) και Η51 (Αεροπορικές μεταφορές)
 Για τρένα, πλοία και πλωτά μέσα και αεροσκάφη, αντιστοίχως………………………………………………..5%

Ο υπολογισμός των αποσβέσεων γίνεται σε ετήσια βάση. Δεν επιτρέπεται η μεταφορά αποσβενόμενων ποσών μεταξύ οικονομικών χρήσεων. Για τα νέα πάγια περιουσιακά στοιχεία η απόσβεση αρχίζει από το μήνα κατά τον οποίο αυτά άρχισαν να χρησιμοποιούνται ή τέθηκαν σε λειτουργία και υπολογίζεται σε τόσα δωδέκατα, όσοι και οι μήνες μέχρι το τέλος της διαχειριστικής χρήσης.

Οι αποσβέσεις που διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος δεν δύνανται να υπερβούν την αξία κτήσης ή την αναπροσαρμοσμένη αξία του αποσβεστέου πάγιου περιουσιακού στοιχείου.

Πάγια στοιχεία των οποιά η αξία κτήσης του καθενός είναι μέχρι χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ, μπορούν να αποσβεσθούν εξ ολοκλήρου μέσα στη χρήση κατά την οποία αυτά χρησιμοποιήθηκαν ή τέθηκαν σε λειτουργία. Η ως άνω αξία δύναται να αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία από την έναρξη ισχύος της παρούσης διάταξης, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και σε ποσοστό που δεν θα υπερβαίνει την αντίστοιχη για την ίδια περίοδο μεταβολή του Δείκτη Τιμών Παραγωγού στη Βιομηχανία (Κλάδος 055 –
«Ενδιάμεσα και Κεφαλαιουχικά Αγαθά»), όπως ανακοινώνεται από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που μέχρι 31.12.2012 χρησιμοποιούσαν τη μέθοδο φθίνουσας απόσβεσης, όπως αυτή ορίζεται στο π.δ. 299/2003 (Α 255) και κατά την ως άνω ημερομηνία είχαν αποσβέσει περισσότερο από 50% της αρχικής αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, υποχρεούνται να μεταβούν στο νέο σύστημα που ορίζεται στον παρόντα νόμο. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις οι επιχειρήσεις δύνανται να επιλέξουν τη διατήρηση του τρέχοντος καθεστώτος, μέχρι τη χρήση που η απόσβεση θα υπερβεί το 50% της αξίας του πάγιου περιουσιακού στοιχείου, οπότε και αυτές μεταβαίνουν στη μέθοδο του εδαφίου iii.

Κατά τη διάρκεια της μεταβατικής αυτής περιόδου, οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τους συντελεστές απόσβεσης του εδαφίου iii, πολλαπλασιαζόμενους με συντελεστή 2 (δύο).

Ειδικά οι νέες επιχειρήσεις, δύνανται για τις τρεις (3) πρώτες διαχειριστικές περιόδους να διενεργούν αποσβέσεις με μηδενικό συντελεστή για όλα τα πάγια περιουσιακά στοιχεία. Τα παραπάνω εφαρμόζονται και για τη δαπάνη που καταβάλλει επιχείρηση, για την κατασκευή μη ιδιόκτητου δικτύου σύνδεσης του σταθμού αυτοπαραγωγής ή ανεξάρτητης παραγωγής μέχρι το δίκτυο της ΔΕΗ.

Ειδικά οι επιχειρήσεις που εμισθώνουν κτίριο που έχει ανεγερθεί σε έδαφός τους αποκλειστικά με δαπάνες του μισθωτή εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδά τους τις αποσβέσεις που προβλέπονται στην περίπτωση αυτή.

Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, καθώς και οι δημόσιοι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς της χώρας διενεργούν το σύνολο των αποσβέσεων επί του εξοπλισμού, των οργάνων και των λοιπών παγίων στοιχείων, που αποκτώνται και χρησιμοποιούνται για την επιδίωξη εκπλήρωσης του σκοπού τους, με τη σταθερή μέθοδο απόσβεσης και εντός τριών ετών από την απόκτησή τους ή εφόσον αποκτώνται για την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου από δημόσιους ή κοινοτικούς πόρους ερευνητικού έργου συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας αποσβένονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του ερευνητικού έργου και μέχρι τη λήξη αυτού.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Περιλαμβάνονται και οι τεκμαρτές πέραν των πραγματικών δαπανών π.χ. η ιδιόχρηση

www.forologikanea.gr