Συμπληρώστε σωστά τη δήλωση σας

Φέτος υποβάλλονται για τελευταία φορά οι φορολογικές δηλώσεις οικονομικού έτους 2014 (χρήση 2013) με τις διατάξεις του Ν. 2238/94 όπως έχει τροποποιηθεί με διαφόρους τελευταίους ψηφισμένους φορολογικούς νόμους (Ν. 4110/13, Ν. 4111/13, Ν. 4141/13, Ν. 4127/13 και ισχύει για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ηλεκτρονικά από τις 20-3-2014 έως και την 30-6-2014.

Για πρώτη φορά φέτος θα είναι προσυμπληρωμένοι κωδικοί που αφορούν μισθούς, συντάξεις παρακρατηθέντες και αναλογούντες φόρους. Από ελευθέρια επαγγέλματα και εμπορικές επιχειρήσεις οι παρακρατηθέντες φόροι αυτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Aπό φέτος έχουν ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ να υποβάλουν φορολογική δήλωση, όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από το ΕΑΝ υπάγονται σε φόρο ή όχι και ΔΕΝ είναι προστατευόμενα μέλη (άρθρο 7 ΚΦΕ).

Με τους προαναφερόμενους φορολογικούς νόμους, εκτός των άλλων αλλαγών θεσπίστηκε ένα αντικειμενικό σύστημα εντοπισμού και ελέγχου των εισοδημάτων των φορολογούμενων που αντικαθιστά τα γνωστά σε όλους μας τεκμήρια διαβίωσης. Συγκεκριμένα καθορίζονται δαπάνες διαβίωσης με αντικειμενικά κριτήρια και στοιχεία τα οποία προσδιορίζουν ένα ορισμένο ύψος εισοδήματος το οποίο θα πρέπει να δηλωθεί.

Αν δεν δηλωθεί αυτό το εισόδημα η φορολογική αρχή κάνει τον υπολογισμό του φόρου όπως αυτό προσδιορίζεται με βάση αυτά τα κριτήρια.

Σε περίπτωση όμως που το εισόδημα το οποίο δηλώνει ο φορολογούμενος είναι μεγαλύτερο απ’ αυτό που προσδιορίζεται με τα αντικειμενικά κριτήρια, τότε τα τεκμήρια ΔΕΝ επηρεάζουν ούτε το φορολογητέο εισόδημα αλλά ούτε και τον φόρο που πρέπει να πληρωθεί.

Για να φορολογηθεί ο φορολογούμενος με τα τεκμήρια, θα πρέπει το καθαρό εισόδημα που θα δηλωθεί στο έντυπο Ε1 από τον ίδιο, την σύζυγό του και τα προστατευόμενα μέλη τους να είναι μικρότερο από το τεκμαρτό που προκύπτει με βάση τις δαπάνες και τις υπηρεσίες που έλαβαν για το προηγούμενο έτος, δηλαδή το 2013.

Τα τεκμήρια είναι δύο κατηγοριών:

Ι. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

1. Tην κύρια ιδιοκατοικούμενη ή μισθωμένη ή δωρεάν παραχωρούμενη κατοικία.

2. Τη δευτερεύουσα ή τις δευτερεύουσες ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρούμενες κατοικίες.

3. Αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, μικτής χρήσης ή τύπου jeep.

4. Tα σκάφη ή πλοία αναψυχής ιδιωτικής χρήσης (όχι τα επαγγελματικά).

5. Οι αμοιβές των πληρωμάτων των σκαφών αναψυχής.

6. Τις αμοιβές των οικιακών βοηθών, οδηγών αυτοκινήτων, προσωπικών δασκάλων, κηπουρών κ.λπ. Δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί ΜΟΝΟ ΕΝΑΝ οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που κατοικεί μαζί του και τον βαρύνει έχει αναπηρία πάνω από 67% ή είναι πάνω από 65 ετών και απασχολεί ένα (1) νοσοκόμο.

7. Τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα.

8. Τις δεξαμενές κολύμβησης (πισίνες εσωτερικές ή εξωτερικές).

9. Τις δαπάνες φοίτησης σε ιδιωτικά σχολεία.

10. Τις ετήσιες οικογενειακές δαπάνες 3.000 ευρώ για άγαμο και 5.000 ευρώ για έγγαμο.

ΙΙ. ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠOΚΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙOΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤOΙΧΕΙΩΝ (Πόθεν έσχες)

 Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) αυτοκινήτων Ε.Ι.Χ ή Jeep, καθώς και κάθε δίτροχου ή τρίτροχου.

 Τα αεροσκάφη, ελικόπτερα και ανεμόπτερα, και υπερελαφρές πτητικές αθλητικές μηχανές (Υ.Π.Α.Μ.) σύμφωνα με τον κανονισμό της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

 Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση πλοίων ή σκαφών αναψυχής.

 Η δαπάνη για αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000 €.

 Η χορήγηση δανείων σε οποιονδήποτε.

 Οι δωρεές, γονικές παροχές (άτυπες δωρεές) ή χορηγίες χρηματικών ποσών πάνω από 300 €.

 Η δαπάνη για απόσβεση δανείων ή πιστώσεων οποιασδήποτε μορφής περιλαμβανομένων και οικείων τόκων και τυχόν τόκων υπερημερίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ισχύει μέχρι και την 31-12-2013 και ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ δαπάνη απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογούμενου, της συζύγου του και των προσώπων που τους βαρύνουν τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται για αγορά ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ακινήτου ή την χρηματοδοτική ή χρονομεριστική μίσθωση ακινήτων, καθώς και για ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή πισίνας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν το εισόδημα που δηλώνετε προέρχεται από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις και τα τεκμήριά σας είναι μεγαλύτερα, δηλαδή θα φορολογηθείτε βάση τεκμηρίων, η κλίμακα για να προσδιοριστεί ο φόρος θα είναι αυτή των μισθωτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το ακαθάριστο εισόδημα από ακίνητα έχει συμπληρωματικό φόρο 1,5%. Εάν το ακαθάριστο εισόδημα απο ακίνητα αφορά κατοικίες πάνω από 300 m2 ή πρόκειται για επαγγελματικές μισθώσεις (περιλαμβάνονται και οι γαίες) ο συμπληρωματικός φόρος είναι 3%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το εισόδημα από ακίνητα που αποκτούν τα φυσικά πρόσωπα και οι ατομικές επιχείρησεις που προκύπτει για τη χρήση 2013 από εκμίσθωση ή επίταξη ή ιδιοχρησιμοποίηση ή από παραχώρηση χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα μιας ή περισσότερων οικοδομών ή εκμίσθωση γαίων, μετά τις εκπτώσεις του άρθρου 23 του
Ν. 2238/94, φορολογείται με την κλίμακα των ΑΚΙΝΗΤΩΝ.

Δ. Εισόδημα από ΑΤΟΜΙΚΗ ΓΕΩΡΓΙΚΗ επιχείρηση φορολογείται με συντελεστή 13%.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΕΙΔΙΚΑ για τη χρήση 2013 το δηλωθέν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση εφαρμόζεται ΑΥΤΟΤΕΛΩΣ η κλίμακα μισθωτών, συνταξιούχων.

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ υπολογίζεται με βάση το συνολικό φόρο που προκύπτει από κάθε κατηγορία εισοδήματος. ΔΕΝ ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΟΤΑΝ ΔΗΛΩΝΕΤΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ & ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Όταν προκύπτει φόρος από γεωργικό εισόδημα ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ κανονικά προκαταβολή φόρου γιατί μπορεί για το έτος 2013 να φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών και των συνταξιούχων, ΔΕΝ θεωρείται όμως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

Τρόποι υποβολής ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Όλοι οι επιτηδευματίες που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ.

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ υποβάλλουν τη δήλωση τους μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ και οι λοιποί φορολογούμενοι με τους κωδικούς πρόσβασης (μισθωτοί – συνταξιούχοι κ.τ.λ.), καθώς και οι κάτοικοι εξωτερικού.

Σε περίπτωση που υποβάλλεται η φορολογική δήλωση από εξουσιοδοτημένο λογιστή ή λογιστικό γραφείο, είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να υποβληθεί η δήλωση ηλεκτρονικά, ανεξάρτητα εάν ο υπόχρεος είναι επιτηδευματίας ή μισθωτός ή συνταξιούχος κ.τ.λ. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 με γνήσιο υπογραφής του φορολογούμενου και της συζύγου του εάν υπάρχει προς το λογιστή ή το λογιστικό γραφείο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΑ θα υποβληθούν όλες οι δηλώσεις των φορολογούμενων.

Η δήλωση υποβάλλεται πάντα σε δυο αντίτυπα στον προϊστάμενο της ΔΟΥ με τους παρακάτω τρόπους:

1) ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Ο φορολογούμενος που θέλει να υποβάλει ηλεκτρονικά μέσω ΙΝΤΕΡΝΕΤ τη δήλωσή του θα πρέπει να χρησιμοποιήσει την υπηρεσία ΤΑΧΙSnet και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxisnet.gr ή www.gsis.gr.

2) ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Παρέχεται η δυνατότητα στους λογιστές (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) να υποβάλουν τις φορολογικές δηλώσεις των πελατών τους, με την χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων (ΙΝΤΕΡΝΕΤ).

3) ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

ΜΟΝΟ σε ειδικές εξαιρετικές περιπτώσεις που υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία υποβολής της δήλωσης ηλεκτρονικά.

www.forologikanea.gr