Συμψηφισμός ΦΠΑ για επιχειρήσεις. Φοροανάσες για μικροκαταθέτες, άνεργους, φοιτητές

Ανάσα ρευστότητας αναμένεται να δώσει σε εκατοντάδες χιλιάδες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το νέο ειδικό καθεστώς για την πληρωμή του ΦΠΑ στις συναλλαγές των επιχειρήσεων με ιδιώτες αλλά και το Δημόσιο που προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Με το νέο σύστημα η καταβολή του ΦΠΑ στο Δημόσιο θα πραγματοποιείται όταν το τιμολόγιο πληρωθεί ανεξάρτητα από την ημερομηνία έκδοσης του. Ειδικότερα σύμφωνα με την τροπολογία:

 1. Οι υποκείμενοι στο ΦΠΑ με ετήσιο κύκλο εργασιών κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο έως 500.000 ευρώ μπορούν να επιλέξουν την εφαρμογή του ειδικού καθεστώς απόδοσης ΦΠΑ.
 2. Η πληρωμή του ΦΠΑ θα γίνεται μετά την είσπραξη του. Δηλαδή όταν μία επιχείρηση εκδίδει ένα τιμολόγιο είναι υπόχρεη για την καταβολή του ΦΠΑ μόνο όταν το τιμολόγιο πληρωθεί.
 3. Για τα πρόσωπα που εντάσσονται στο ειδικό αυτό καθεστώς:
 • Ο φόρος καθίσταται απαιτητός κατά το χρόνο είσπραξης του
 • Ο φόρος εισροών εκπίπτεται κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος ή μέρους αυτού που αφορά τις φορολογητέες πράξεις που λαμβάνουν από άλλους υποκείμενους στο φόρο.
 1. Οι λήπτες παράδοσης αγαθών ή παροχής υπηρεσιών εκπίπτουν το φόρο που αναλογεί στις πράξεις αυτές κατά το χρόνο πληρωμής του τιμήματος.
 2. Στο ειδικό καθεστώς δεν υπάγονται οι ακόλουθες πράξεις:

-Παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο.

-Εισαγωγές αγαθών και ενδοκοινοτικές αποκτήσεις αγαθών.

-Πράξεις για τις οποίες υπόχρεος για την καταβολή του φόρου καθίσταται ο λήπτης των αγαθών ή υπηρεσιών.

-Λιανικές πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών

-Πράξεις για τις οποίες ο τόπος φορολόγησης δεν βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας.

 1. Η ένταξη στο ειδικό καθεστώς πραγματοποιείται με υποβολή δήλωσης στην αρμόδια υπηρεσία της Φορολογικής Διοίκησης, ισχύει από την έναρξη της επόμενης φορολογικής περιόδου και δεν μπορεί να παύσει πριν τη λήξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου.
 2. Στο ειδικό καθεστώς δεν μπορεί να ενταχθούν φορολογούμενοι οι οποίοι αποδεδειγμένα κατά τη διάρκεια των δύο προηγούμενων διαχειριστικών περιόδων δεν έχουν υποβάλλει δηλώσεις ΦΠΑ και εισοδήματος ή καταστάσεις πελατών – προμηθευτών ή έχουν υποπέσει σε φορολογικές παραβάσεις.
 3. Δεν μπορούν να ενταχθούν στο ειδικό καθεστώς φορολογούμενοι πριν από την παρέλευση 12 μηνών από την έναρξη της δραστηριότητάς τους.
 4. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς υποχρεούνται να αναγράφουν στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδουν την ένδειξη «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά το χρόνο είσπραξης του φόρου».
 5. Οι υποκείμενοι στο φόρο που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ υποχρεούνται να τηρούν τα λογιστικά αρχεία τους με τρόπο που να διαπιστώνονται οι εισπράξεις και οι πληρωμές τους της αντιπαροχής για παραδόσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών που πραγματοποιούν ή λαμβάνουν και να παρέχουν ηλεκτρονικά πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση για τις εν λόγω εισπράξεις και πληρωμές.
 6. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ζητήσει την έξοδό τους από το ειδικό καθεστώς με δήλωση που υποβάλλουν στη Φορολογική Διοίκηση και η έξοδος αυτή θα ισχύει από την επόμενη διαχειριστική περίοδο.

Οι απαλλαγές

Απαλλάσσονται από την καταβολή φόρου από το πρώτο ευρώ και την προκαταβολή φόρου 55% φορολογούμενοι που απέκτησαν το 2013 πραγματικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα ανέρχονταν μέχρι τις 9.500 ευρώ ενώ όσοι δεν μπορούν να εξοφλούν το φόρο κληρονομιάς με μετρητά έχουν τη δυνατότητα να εκχωρούν ακίνητα στο Δημόσιο.

Σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθηκε χθες στη Βουλή απασχολούμενοι, φοιτητές, εκμισθωτές ακινήτων, καταθέτες και άνεργοι με πραγματικά εισοδήματα έως 5.000 ευρώ δεν θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών ή των εισοδημάτων από ενοίκια και κινητές αξίες αλλά με την κλίμακα των μισθωτών. Αυτό σημαίνει ότι για το πραγματικό εισόδημα των 5.000 ευρώ δεν θα πληρώνουν φόρο ενώ παράλληλα θα γλιτώνουν από τα τεκμήρια διαβίωσης σε περίπτωση που το εισόδημα που προκύπτει από αυτά δεν υπερβαίνει τις 9.500 ευρώ. Το μέτρο δεν αφορά όσους ασκούν ελεύθερο επάγγελμα ή ατομική επιχείρηση.

Ειδικότερα η τροπολογία που διορθώνει τη στρέβλωση που προκαλεί ο νέος τρόπος φορολόγησης των εισοδημάτων προβλέπει ότι «Όταν το πραγματικό εισόδημα των φορολογούμενων κατά το οικονομικό έτος 2014 δεν υπερβαίνει το ποσό των 5.000 ευρώ ή το τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ και εφόσον αυτοί δεν ασκούν ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα, τα εισοδήματά τους αυτά θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών – συνταξιούχων».

Στην περίπτωση αυτή οι φορολογούμενοι για να δικαιούνται την έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ που ισχύει στην κλίμακα των μισθωτών και το αφορολόγητο των 9.500 ευρώ θα πρέπει να εμφανίσουν αποδείξεις δαπανών που να αντιστοιχούν στο 25% του εισοδήματός τους.

Με τη νέα ρύθμιση αυτή άνεργοι ή φοιτητές που έλαβαν μικροποσά από επιδοτούμενα επιμορφωτικά σεμινάρια, συμπλήρωση ερωτηματολογίων ή πρακτική άσκηση αλλά και όσοι εισέπραξαν ελάχιστα ποσά από τόκους καταθέσεων ή εισοδήματα από ενοίκια δεν θα φορολογηθούν με τα τεκμήρια.

Επίσης:

 1. Επιτρέπεται η εξόφληση του συνόλου ή μέρους οφειλομένου φόρου κληρονομιάς από οφειλέτη που βρίσκεται σε αδυναμία να τον καταβάλει με μετρητά, μετά από αίτησή του, με μεταβίβαση στο Ελληνικό Δημόσιο της πλήρους κυριότητας ολοκλήρου αξιόλογου κληρονομιαίου ή άλλου ακινήτου, το οποίο βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης και δεν βαρύνεται με οποιοδήποτε εμπράγματο δικαίωμα, αγωγή ή άλλο βάρος. Σε καμία περίπτωση δεν αποδίδεται στον οφειλέτη η τυχόν διαφορά μεταξύ της αξίας του ακινήτου που προσφέρεται και του φόρου κληρονομίας που οφείλεται.
 2. Παρέχεται η δυνατότητα προσφυγής στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης του του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα ημερών, και στους φορολογουμένους οι υποθέσεις των οποίων είχαν εισαχθεί στην Επιτροπή Διοικητικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών με αίτημα διοικητικού συμβιβασμού, και δεν εξετάστηκαν από αυτή έως τις 31.12.2013.
 3. Με βάση το πρώτο έτος κυκλοφορίας και όχι με την ημερομηνία αγοράς από τον Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού θα υπολογίζεται η παλαιότητα. Ειδικότερα, ο υπολογισμός της παλαιότητας των εν λόγω αυτοκινήτων για τις ανάγκες υπολογισμού του φόρου πολυτελούς διαβίωσης και των αντικειμενικών δαπανών από το οικονομικό έτος 2104 και εξής θα γίνεται με βάση το έτος της πρώτης κυκλοφορίας τους στην Ελλάδα ή σε χώρα της ΕΕ ή του ΕΟΧ. Ως έτος πρώτης κυκλοφορίας θα θεωρείται το έτος που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας που χορηγήθηκε μετά τη μεταβίβαση από τον ΟΔΔΥ μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το έτος πρώτης κυκλοφορίας δεν προκύπτει με κανέναν πρόσφορο τρόπο.
 4. Δεν θα ισχύουν τα τεκμήρια διαβίωσης για όσους έχουν τη φορολογική τους κατοικία στο εξωτερικό.

www.imerisia.gr