ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πρόσθετα πληροφοριακά στοιχεία

Στον πίνακα αυτό εκτός διαφόρων πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται, γράφονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα εισοδήματα είτε απαλλάσσονται από το φόρο είτε φορολογούνται με ειδικό τρόπο.

Είναι υποχρεωτική πλέον η αναγραφή των εισοδημάτων που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο Και σ’ αυτά τα εισοδήματα υπολογίζεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης ΕΚΤΟΣ εξαιρέσεων.

Στον ίδιο πίνακα γράφονται επίσης και εκείνα τα εισοδήματα που μειώνουν τα τεκμήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Στα αναγραφόμενα ποσά των κωδικών 659-660-653-654-667-668 θα υπολογισθεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης (άρθρο 29 Ν. 3986/11).

ΠΙΝΑΚΑΣ 6 Πως συμπληρώνεται…

Κωδικοί 655-656

Κατά την υποβολή των αρχικών δηλώσεων οικ. έτους 2014 χρήσης 2013 ΔΕΝ θα συμπληρώνονται αυτοί οι κωδικοί. Οι κωδικοί αυτοί θα συμπληρώνονται ΜΟΝΟ με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ εκκαθάρισης της αρχικής δήλωσης.

Κωδικοί 693-694

Γράφουμε το ποσό της ετήσιας συνολικής δαπάνης διαβίωσης ή αγοράς που δεν υπάρχει από 1-1-2014 του τρέχοντος έτους εφόσον αυτό το ποσό το έχετε γράψει στον πίνακα 5 της δήλωσης. Στην περίπτωση μεταβίβασης μέσα στο έτος ακινήτου από αυτά που υπολογίζεται αντικειμενική δαπάνη, το ποσό θα υπολογισθεί χειρόγραφα και θα γραφεί σ’ αυτούς τους κωδικούς από τον φορολογούμενο.

Κωδικοί 659-660

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ όλα τα έσοδα που αποκτήσατε μέσα στο 2013.

Γράψτε τα χρηματικά ή τα πραγματικά έσοδα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από το φόρο (εισόδημα από πράξεις REPOS, αναπηρικές συντάξεις, συντάξεις αλλοδαπής προέλευσης που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή, σύνταξη και εποδόματα πολύτεκνης μητέρας, κέρδη από πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χ.Α.Α., μερίσματα ημεδαπών και αλλοδαπών ναυτιλιακων εταιριών κ.τ.λ.).

Γράψτε τα χρηματικά ποσά ή τα έσοδα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία φορολογούνται με ειδικό τρόπο (π.χ. αμοιβές και μισθοί μελών Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, ωφέλεια από πώληση εταιρικού μεριδίου,μερίσματα ημεδαπών ΑΕ, κέρδη που διανέμουν ημεδαπές ΕΠΕ και συνεταιρισμοί κτλ.), όπως αυτά προκύπτουν μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος που τα βαρύνει, καθώς και τα μερίσματα από ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες,τα μερισματα των ΕΠΕ, συνεταιρισμούς κτλ.

Στους κωδικούς αυτούς θα γράψετε και τα ποσά εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς.

Eπίσης θα γράψετε τα κέρδη των φυσικών προσώπων και των πολύ μικρών επιχειρήσεων που εμπίπτουν στη Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής της 6-5-2003 από την διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας προς την ΔΕΗ Α.Ε. ή άλλο προμηθευτή μετά από την ένταξή τους στο «Ειδικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταικών Συστημάτων» με την προϋπόθεση ότι έχουν ενταχθεί στο ειδικό πρόγραμμα μέχρι 10 KW.

Στους κωδικούς αυτούς γράφουμε και το επίδομα πολύτεκνης μητέρας και του τρίτου παιδιού.

Τέλος, στους κωδικούς αυτούς δεν πρέπει να περιλαμβάνεται εισόδημα που έχει γραφτεί στους κωδικούς 305-306 του πίνακα 4A.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι επιδοτήσεις επί της γεωργικής παραγωγής ΔΕΝ γράφονται στους κωδικούς 659-660 αλλά στην 4η σελίδα στους κωδικούς 995-996.

Κωδικοί 653-654

Γράψτε τα μερίσματα που έχετε λάβει μέσα στο έτος 2013 από τις πλοιοκτήτριες εταιρείες του Ν.27/1975 και τα οποία δεν έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα. Ενδέχεται οι κωδικοί αυτοί κατά την υποβολή της δήλωσης να είναι ανενεργοί.

Κωδικοί 667-668

Γράψτε τους τόκους καταθέσεων σας από τις Ελληνικές Τράπεζες. Στην υποβολή της δήλωσης ηλεκτρονικά ανοίγει «παράθυρο» για να επιβεβαιώσετε ή να τροποποιήσετε τα ποσά που έχουν στείλει στο TAXIS τα αρμόδια πιστωτικά ιδρύματα. Για τα ποσά που θα αναγράψετε σ’ αυτούς τους κωδικούς θα υπολογιστεί ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι τόκοι καταθέσεων ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΙ από το 1ο ευρώ (ισχύει μέχρι τη σύνταξη του οδηγού).

Κωδικοί 657-658

Γράψτε τα εισοδήματα που αποκτήσατε το 2013, τα οποία απαλλάσσονται από τον φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο και απαλλάσσονται σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 29 του Ν. 3986/2011 της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Σε αυτούς τους κωδικούς γράφετε το διατροφικό επίδομα, το ποσό με το οποίο προσαυξάνεται σύνταξη τυφλών και γενικά προσώπων που βρίσκονται σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία ολικά τυφλών και κινητικά αναπήρων σε ποσοστό πάνω από 80%, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ., αποζημιώσεις λόγω διακοπής της εργασίας (αρθρο 14 παρ.1 Ν. 2238/94), το εφάπαξ (αρθρο 45 παρ. 4 περ. γ΄ Ν.2238/94), οι αμοιβές των υπαλλήλων της ΕΕ για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του 2ου εδαφίου του άρθρου 13 του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της ΕΕ της 8-4-1965 (όπως ισχύει σήμερα) καθώς επίσης και οι αμοιβές των προσώπων που αναφέρονται στην ΠΟΛ 1014/22-2-2010.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τυχόν φόρος που έχει παρακρατηθεί για τα αναγραφόμενα παραπάνω απαλλασσόμενα εισοδήματα ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ, και στους κωδικούς 657-658 γράφονται τα ποσά μείον τον φόρο που παρακρατήθηκε.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα επιδόματα – βοηθήματα αποτελούν σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΦΕ εισόδημα, ακόμη κι αν απαλλάσσονται της φορολογίας, δηλώνονται, βάσει των διατάξεων της παρ. 6 του άρθρου 62 του ΚΦΕ, υποχρεωτικά στον κωδικό 659 – 660 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), και συνεπώς υπόκεινται στην ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι, σύμφωνα με τις υφιστάμενες διατάξεις του ΚΦΕ (άρθρο 6 παρ. 5) αποτελούν εισόδημα απάλλασσόμμενο της φορολογίας μεταξύ άλλων, το εξωιδρυματικό επίδομα, το επίδομα πολυτέκνων, το ΕΚΑΣ, το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.

Αντίθετα, όσα επιδόματα – βοηθήματα δεν φέρουν τα απαραίτητα γενικά εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, δίδονται ως κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών αναγκών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογουμένων, δίδονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας, χωρίς να αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων, και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με τη θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κ.λπ.

Έγινε δεκτό από το Υπουργείο Οικονομικών ότι τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί οργανισμοί, τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ταμεία υγείας στους δικαιούχους ασφαλισμένους, δεν υπάγονται σε φόρο εισοδήματος και δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις
αποδοχών, καθόσον δεν φέρουν τα εννοιολογικά γνωρίσματα του εισοδήματος.

Επίσης το προνοιακό επίδομα τυφλότητας αποτελεί προσωπική κοινωνική παροχή που δίδεται για την κάλυψη των ειδικών δαπανών στις οποίες υπόκεινται τα τυφλά άτομα, λόγω της αναπηρίας τους και ως εκ τούτου δεν αποτελεί εισόδημα γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος.

Επίσης το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς στους μεταμοσχευμένους καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και μυελού των οστών, δεν αποτελεί εισόδημα, γιατί δε φέρει τα απαραίτητα γενικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, αφού δεν θεωρείται ούτε αντάλλαγμα παροχής εργασίας, ούτε καρπό περιουσιακών στοιχείων, αλλά κοινωνική παροχή για την αντιμετώπιση των ειδικών αναγκών της αναπηρίας των εν λόγω ατόμων.

Με μια σειρά Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων εγκρίθηκε η εφαρμογή προγραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων με αναπηρία. Πιο συγκεκριμένα, με τις αριθ. ΥΑ Γ4/Φ12/οικ. 1930 (ΦΕΚ 724 Β/1982), ΥΑ Γ4α/Φ224/οικ. 1434 (ΦΕΚ 441 Β/1984, ΥΑ Γ4/Φ. 167/2073 (ΦΕΚ 640 Β/1982), ΥΑ Γ4α/Φ225/161 (ΦΕΚ 108 Β/1989), Δ36/423 (ΦΕΚ 306 Β/1973) αποφάσεις, όπως ισχύουν μετά τις τροποποιήσεις τους καταβάλλεται, μηνιαία οικονομική ενίσχυση σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με συγγενή αιμολυτική αναιμίαή αιμορραγική διάθεση, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω (τα οποία δεν εμπίπτουν σε κάποιο από τα ειδικά προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης της Πρόνοιας), και σε κωφάλαλα άτομα αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.

Με τις ανωτέρω υπουργικές αποφάσεις προσδιορίζονται οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της εκάστοτε πιο πάνω οικονομικής ενίσχυσης, καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την αναγνώριση ενός πάσχοντα ως δικαιούχου αυτής. Ειδικότερα, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, ότι απαιτείται η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης, στην οποία εκτός των άλλων, δηλώνονται:

α) ότι η παρεχόμενη οικονομική ενίσχυση θα χρησιμοποιηθεί για τις ατομικές ανάγκες του ανάπηρου ατόμου,

β) ότι το συγκεκριμένο άτομο δε λαμβάνει, για την ίδια αιτία, κάποια οικονομική παροχή από οποιαδήποτε άλλη πηγή της ημεδαπής ή αλλοδαπής (δημόσιο, ασφαλιστικό οργανισμό κλπ) ίση ή μεγαλύτερη από την οικονομική ενίσχυση που ορίζεται με τις εν λόγω υπουργικές αποφάσεις (αν τους δίνεται μικρότερη καταβάλλεται η διαφορά) και γ) ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση (είτε ο ίδιος ο ενισχυόμενος, είτε όποιος άλλος ορίζεται ως υπεύθυνος) να ειδοποιήσει άμεσα την αρμόδια υπηρεσία χορήγησης της πιο πάνω οικονομικής ενίσχυσης στην περίπτωση εισαγωγής και περίθαλψης του ανάπηρου ατόμου σε ίδρυμα ή νοσοκομείο, λήψης άλλης οικονομικής ενίσχυσης (δεν είναι δυνατή η λήψη δύο διαφορετικών βοηθημάτων για την ίδια αιτία) ή θανάτου (σημειώνεται ότι δικαιούχος των εν λόγω δικαιωμάτων είναι αποκλειστικά και μόνο το άτομο με την αναπηρία και ως εκ τούτου σε περίπτωση θανάτου αυτού η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται, καθόσον πρόκειται για δικαίωμα, σε παροχή, αμεταβίβαστο).

Επιπλέον, με τις πιο πάνω υπουργικές αποφάσεις και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα εν λόγω προνοιακά επιδόματα χορηγούνται σε άτομα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα, προβλέπεται ότι σε περίπτωση απουσίας στο εξωτερικό για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης διακόπτεται.

Τα επιδόματα που καταβάλλονται στα ανωτέρω άτομα με ειδικές ανάγκες (άτομα με νοητική υστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, με μεσογειακή αναιμία – αιμορροφιλία, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, καθώς και σε κωφάλαλα πρόσωπα), βάσει των ανωτέρω ΚΥΑ, δεν συγκεντρώνουν τα εννοιολογικά χαρακτηριστικά του εισοδήματος, το οποίο ορίζεται ως το περιοδικό αποτέλεσμα από την εκμετάλλευση μιας διαρκούς πηγής, η οποία συνίσταται είτε σε κεφάλαιο (ακίνητα, τίτλοι κλπ), είτε σε εργασία είτε και στα δύο (εμπορική επιχείρηση κλπ) (σχετ. Πολ 1081/2001, με την οποία κοινοποιήθηκε η αριθ. 626/2000 γνωμοδότηση του ΝΣΚ), αλλά αντίθετα συνιστούν κοινωνικές – προνοιακές παροχές, μη ανταποδοτικού χαρακτήρα, οι οποίες αντικρίζουν τις πρόσθετες δαπάνες που τους δημιουργεί η πάθηση τους. Ως εκ τούτου, δεν τίθεται θέμα επιβολής εισφοράς ειδικής αλληλεγγύης επί των ποσών των επιδομάτων που καταβάλλονται στους πιο πάνω δικαιούχους.

Κωδικοί 661-662

Στους κωδικούς αυτούς γράψτε το επίδομα που εισπράξατε από τον ΟΑΕΔ μέσα στο 2013.

Εάν τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογούμενου είναι πάνω από 30.000 ευρώ π.χ. από ενοίκια, το επίδομα ανεργίας φορολογείται.

Κωδικοί 431-432

Γράψτε τα συνολικά καθαρά κέρδη που σας αναλογούν από συμμετοχή σας σε ημεδαπές Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή κοινωνίες αστικού δικαίου που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα ή αστικές κερδοσκοπικές ή μη εταιρείες ή συμμετοχικές ή αφανείς εταιρείες ή κοινοπραξίες, τα οποία φορολογούνται κατά περίπτωση με τις διατάξεις του άρθρου 10 του ν. 2238/1994 και συμπληρώστε τις ενδείξεις σε ειδική κατάσταση και το σύνολο μεταφέρεται στους κωδικούς 431-432.

 Tα κέρδη αυτά θα γραφτούν μετά την αφαίρεση του φόρου (κύριου και συμπληρωματικού) της εταιρείας κτλ. που αναλογεί σε αυτά.

 Tα εισοδήματα ή κέρδη της εταιρείας κτλ. που απαλλάσσονται από το φόρο ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης, τα οποία σας αναλογούν, δε θα γραφτούν στους κωδικούς αυτούς, αλλά στους κωδικούς 659-660, αυτού του πίνακα.

Κωδικοί 433-434

Γράψτε το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε στα εισοδήματα της περ. 3 (κωδικοί 659-660) της περ. 5 (κωδικοί 667-668) και στα καθαρά κέρδη της περ. 6 αυτού του πίνακα (κωδικοί 657-658).

Κωδικοί 305-306

Γράψτε το καθαρό ποσό του επιδόματος αλληλεγγύης ΕΚΑΣ που εισπράξατε το 2013, το ΕΚΑΣ είναι αφορολόγητο.

Κωδικοί 477-478

Γράψτε τα ποσά των κάθε είδους αγροτικών ενισχύσεων (επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, οικονομικές ενισχύσεις κτλ.) που πήρατε μέσα στο έτος 2013 ΕΚΤΟΣ των επιδοτήσεων ή αποζημιώσεων επί της παραγωγής που τις γράφουμε στους κωδικούς 995-996 στην 4η σελίδα του Ε1.

Οι επιδοτήσεις αυτών των κωδικών ΔΕΝ καλύπτουν τεκμήρια.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Από την 1-1-2011 και εφεξής, τα ποσά των αναγραφόμενων ενισχύσεων ανεξάρτητα αν αφορούν επιδοτήσεις επί της παραγωγής ή όχι ΔΕΝ καλύπτουν τεκμήρια (ΠΟΛ 1079/2011).

ΤΑ ΕΝΟΙΚΙΑ

Κωδικοί 801-803

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του ιδιοκτήτη κύριας κατοικίας της οικογένειας.

Στους κωδικούς 801-803 γράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου των ιδιοκτητών έστω και αν φιλοξενήστε. Γράφοντας τον ΑΦΜ αυτόματα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη του ακινήτου.

Κωδικοί 092-094-096

Σημειώστε με Χ πάνω στη λέξη ΝΑΙ στην περίπτωση που είστε φιλοξενούμενος.

Κωδικοί 091-093-095

Επιφάνεια σε τ.μ.

Γράφεται η επιφάνεια σε τ.μ., από τον υπόχρεο, της κύριας κατοικίας της δική του και της οικογένειάς του, που εκμισθώνει ή φιλοξενείται.

Κωδικοί 097-098–099

Γράφεται ο αριθμός των μηνών που καταβλήθηκε ενοίκιο μέσα στο φορολογούμενο έτος, το 2013 για την συγκεκριμένη κατοικία ή εάν φιλοξενηθήκατε στην συγκεκριμένη κατοικία.

Κωδικοί 811-816

Στους κωδικούς 811-816 γράφεται το καθαρό ποσό που καταβλήθηκε μέσα στο προηγούμενο έτος για ενοίκιο της κύριας κατοικίας του φορολογούμενου και της οικογένειάς του.

Σε περίπτωση που για το έτος 2013 καταβάλατε ενοίκιο σε περισσότερους από έναν ιδιοικτήτες ή εκμισθωτές θα πρέπει στην κάθε σειρά να γράψετε τα στοιχεία του καθενός και το ποσό του ενοικείου που του αναλογεί.

Εάν για οποιοδήποτε λόγο δεν σας καλύπτει η γραμμογράφηση του εντύπου Ε1 θα πρέπει να επισυνάψετε κατάσταση με την ίδια γραμμογράφηση στην οποία θα γράψετε όλα όσα δεν χώρεσαν στις σειρές του εντύπου Ε1.

Κωδικοί 804-807

Aριθμός φορολογικού μητρώου εκμισθωτή κατοικίας παιδιών που σπουδάζουν.

Στους κωδικούς 804 -807 γράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) της κατοικίας των παιδιών που σπουδάζουν.

Κωδικοί 817-819

Γράφετε το καθαρό ποσό του ενοικίου που κατεβάλατε για κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία της χώρας, καθώς και στα Ι.Ε.Κ. τα οποία αναγράφονται στον πινακα 9 της δήλωσης.

Δικαιολογητικά:

Α. Τις αποδείξεις ενοικίου που έχουν εκδοθεί για όλο τον χρόνο ή

Β. Τις αποδείξεις του ενοικίου των μηνών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου ή

Γ. Σε περίπτωση που δεν υπαρχουν αποδείξεις ενοικίου μπορείτε να υποβάλετε υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία θα γράψετε:

1) το ποσό του ενοικίου που καταβάλατε μέσα στο 2013,

2) το ΑΦΜ του εκμισθωτή,

3) το μηνιαίο ποσό,

4) τους μήνες που αφορά και

5) τα πλήρη στοιχειά των δικαιούχων.

Σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος του υπόχρεου στους κωδικούς 801-807 θα γράψετε το ΑΦΜ της συζύγου.

Κωδικοί 821-823

Αφορούν το δεύτερο και τρίτο παιδί αντίστοιχα.

Κωδικοί 790-791

Ονοματεπώνυμο και αριθμός φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

Στους κωδικούς 790-791 γράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού του εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) εγκατάστασης ατομικής επιχείρησης ή ελευθέριου επαγγέλματος.

Aν η εγκατάσταση δεν ανήκει σε ιδιώτη αλλά ανήκει σε εταιρεία κ.λπ. γράφεται η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Tονίζεται ότι γράφεται υποχρεωτικά ο AΦM του ιδιοκτήτη.

O αριθμός αυτός πιθανόν υπάρχει πάνω στην περσινή δήλωση.

O προϊστάμενος επίσης της ΔOY είναι υποχρεωμένος να χορηγήσει τον AΦM του ιδιοκτήτη ή του ενοικιαστή κατά περίπτωση, αν ζητηθεί εγγράφως με αίτηση από τον ενδιαφερόμενο.

 Aν ιδιοκτήτρια του ακινήτου είναι η σύζυγος και έχει δικό της AΦM επειδή για παράδειγμα είναι έμπορος, ελεύθερη επαγγελματίας κ.λπ. δεν θα αναγραφεί ο AΦM του συζύγου αλλά το δικό της.

 Aν ο ιδιοκτήτης δεν κατοικεί ούτε διαμένει στην Eλλάδα μπορεί να γραφεί ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξουσίου ή του νομίμου εκπροσώπου του.

 Aν ο ιδιοκτήτης είναι ανήλικος και δεν έχει αριθμό φορολογικού μητρώου ή αριθμό ταυτότητας γράφονται τα στοιχεία του προσώπου που έχει την επιμέλεια του ανηλίκου.

 Aν αναγραφεί λάθος ο A.Φ.M. του ιδιοκτήτη στη διασταύρωση που θα γίνει από τη μηχανογράφηση θα επισημανθεί το λάθος και θα κληθεί ο φορολογούμενος στη Δ.O.Y. για τα περαιτέρω.

Κωδικοί 795-796

Με την ένδειξη (επιφάνεια σε τ.μ.) γράφουμε τα τ.μ. του ακινήτου που έχουμε νοικιάσει π.χ. 150 τ.μ.

Κωδικοί 793-794 και 615-616

Γράφονται τα δεδουλευμένα ενοίκια του έτους φορολογίας, τα οποία πληρώθηκαν στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) ή τα ενοίκια του ίδιου έτους, που είναι μεν δεδουλευμένα αλλά όμως δεν έχουν πληρωθεί και οφείλονται.

Για να συμπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί τα ενοίκια πρέπει να αφορούν ενοικίαση επαγγελματικού χώρου στον οποίο να ασκείται ατομικά η δραστηριότητα του επαγγελματία και όχι με τη μορφή εταιρείας κ.λπ. H δραστηριότητα μπορεί να είναι ατομική εμπορική επιχείρηση ή γεωργική επιχείρηση ή ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.

Aν δεν φτάνουν οι γραμμές της δήλωσης για να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκμισθωτών (ιδιοκτητών) συμπληρώνεται κατάσταση με ίδια γραμμογράφηση η οποία επισυνάπτεται.

Κωδικός 417

Γράφετε το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή της δευτερεύουσας κατοικίας, της εξοχικής κατοικίας και λοιπών περιπτώσεων εκτός από κύρια κατοικία ή κατοικία παιδιών που σπουδάζουν.

Aν η εγκατάσταση δεν ανήκει σε ιδιώτη αλλά ανήκει σε εταιρεία κ.λπ. γράφεται η επωνυμία του νομικού προσώπου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου.

Στον κωδικό 417, σε περίπτωση που ο εκμισθωτής είναι η σύζυγος, θα γραφτεί ο A.Φ.M. της συζύγου. Τονίζεται ότι γράφεται υποχρεωτικά ο A.Φ.M. του ιδιοκτήτη.

Κωδικός 797

Στον κωδικό αυτό θα γράψετε την επιφάνεια του ακινήτου σε τ.μ. που έχετε νοικιάσει.

Κωδικοί 419-420

Γράφονται τα δεδουλευμένα ενοίκια του έτους φορολογίας, τα οποία καταβλήθηκαν στον εκμισθωτή (ιδιοκτήτη) ή τα ενοίκια του ίδιου έτους, τα οποία είναι μεν δεδουλευμένα αλλά όμως δεν έχουν πληρωθεί και οφείλονται.

Για να συμπληρωθούν αυτοί οι κωδικοί τα ενοίκια πρέπει να αφορούν ενοικίαση οποιουδήποτε ακινήτου εκτός από αυτά που έχουν ήδη αναφερθεί πιο πάνω. Έτσι τα ενοίκια δεν πρέπει να αφορούν κύρια κατοικία της οικογένειας ή κατοικία των παιδιών που σπουδάζουν τα οποία γράφονται στον Πίνακα 6 στούς κωδικούς 811-816 και 817-823 αντίστοιχα ή ενοίκια επαγγελματικής εγκατάστασης που γράφονται στους κωδικούς 793-794, 615-616.

Στους συγκεκριμένους κωδικούς για παράδειγμα γράφεται το ενοίκιο της δευτερεύουσας ή της εξοχικής κατοικίας.

Aν δεν φτάνουν για τη συμπλήρωση οι δύο γραμμές της δήλωσης για να συμπληρωθούν τα στοιχεία όλων των εκμισθωτών (ιδιοκτητών) συμπληρώνεται κατάσταση με ίδια γραμμογράφηση η οποία επισυνάπτεται.

Κωδικοί 735-736

Γράψτε τα χρηματικά ποσά που καταβάλατε μέσα στο έτος 2013 την αγορά ή την ανέγερση ή την χρηματδοτική μίσθωση ακινήτων.

Ο κωδικός αυτός συμπληρώνεται καθαρά για πληροφοριακούς λόγους. Μέχρι και την 31-12-2013

ΙΣΧΥΕΙ η αναστολή του Πόθεν Έσχες.

Κωδικοί 781-782

Γράφονται τα ποσά που μειώνουν ή καλύπτουν τα τεκμήρια, όπως, δάνεια, δωρεές, γονικές παροχές, ποσά που δεν είναι εισόδημα όπως αποζημίωση για ατύχημα, κέρδη από λαχεία κ.λπ.

Στους κωδικούς αυτούς γράφονται τα ποσά που προέρχονται από τη διάθεση (πώληση) περιουσιακών στοιχείων που έγιναν μέσα στο προηγούμενο έτος.

Tέτοια περιουσιακά στοιχεία μπορεί να είναι αυτοκίνητα, σπίτια, διαμερίσματα, οικόπεδα, πώληση ψιλής κυριότητας, πώληση επωνυμίας επιχείρησης, εταιρικών μεριδίων, φήμης και πελατείας, σήματος προϊόντος ή επιχείρησης κ.λπ.

Για να λάβει υπόψη της όμως η φορολογική αρχή τα ποσά που προέρχονται από αυτές τις πράξεις ή και από άλλες πρέπει ο φορολογούμενος να τα αποδείξει με δικαιολογητικά που προβλέπονται από το νόμο για κάθε περίπτωση.

Η εισαγωγή συναλλάγματος ή χρηματικά κεφάλαια εξωτερικού

Στους ίδιους κωδικούς επίσης γράφονται τα ποσά που προέρχονται από εισαγωγή χρηματικών κεφαλαίων από το εξωτερικό (που δεν είναι υποχρεωτικά εκχωρητέα στην Tράπεζα της Eλλάδος), πρέπει όμως να δικαιολογηθεί πως αποκτήθηκε αυτό το συνάλλαγμα στο εξωτερικό. Περιπτώσεις που δικαιολογείται η απόκτηση του συναλλάγματος είναι π.χ. η πώληση ακινήτου στο εξωτερικό, τα κέρδη από επιχείρηση που φορολογείται στο εξωτερικό, εργασία κ.λπ.

Mαζί με τη δήλωση πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση από την τράπεζα ή γενικά από τον αρμόδιο φορέα μέσω του οποίου έχει εισπραχθεί το συνάλλαγμα στην Eλλάδα, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την απόκτησή του στο εξωτερικό.

Aυτά όλα γίνονται για να μην χρησιμοποιείται συνάλλαγμα από πρόσωπο διαφορετικό από αυτό που έχει το δικαίωμα ή να μη χρησιμοποιείται συνάλλαγμα που προέρχεται από υπερτιμολογήσεις ή υποτιμολογήσεις εμπορευμάτων προκειμένου να καλυφθούν τεκμήρια.

Τα Δάνεια μειώνουν τα τεκμήρια

Τα ποσά που προέρχονται από δάνεια για να μπορούν να μειώσουν τη δαπάνη των τεκμηρίων πρέπει να αποδεικνύονται από έγγραφα τα οποία να έχουν βέβαιη ημερομηνία πριν από την ημερομηνία απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.

Στις περιπτώσεις που το δάνειο χρησιμοποιείται για τη μείωση τεκμηρίων, τα οποία τεκμήρια γράφονται στη δήλωση κάτω από τους κωδικούς 719-724 μέχρι τους κωδικούς 725-728 του πίνακα 5, πρέπει τα δάνεια να έχουν ληφθεί πριν γίνει η συγκεκριμένη δαπάνη που αποτελεί τεκμήριο. Έτσι η ημερομηνία λήψης του δανείου πρέπει να είναι η ίδια η προηγούμενη από αυτή της πράξης που αποτελεί το τεκμήριο.

Δωρεές, γονικές παροχές χρηματικών ποσών

Tα χρηματικά ποσά που προέρχονται από δωρεές ή γονικές παροχές μπορούν να αποτελέσουν ποσά που μειώνουν τα τεκμήρια.

Για να αναγνωρισθούν τα ποσά από δωρεές ή γονικές παροχές πρέπει η δήλωση για το φόρο δωρεάς ή γονικής παροχής να έχει υποβληθεί στην αρμόδια ΔOY μέχρι την 31/12 της οικείας χρήσης. Aν έχει γίνει συμβόλαιο για δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών, η δήλωση στην αρμόδια ΔOY πρέπει να έχει γίνει επίσης μέχρι 31/12.

Mαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος πρέπει να υποβληθεί και βεβαίωση του προϊσταμένου της ΔOY από την οποία να φαίνεται η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης του φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ή να υποβληθεί επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της δήλωσης.

Tα ποσά των δωρεών ή γονικών παροχών μειώνονται με τα έξοδα που έγιναν για την απόκτησή τους, τέτοια έξοδα μπορεί να είναι οι φόροι, τα συμβολαιογραφικά κ.λπ. Oι φορολογούμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν κάνουν δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών επειδή η φορολογική αρχή έχει δικαίωμα να ελέγξει τα πραγματικά γεγονότα για να διαπιστώσει εάν αυτός που κάνει τη δωρεά ή τη γονική παροχή των χρημάτων είχε αυτή τη δυνατότητα και εάν είναι πραγματικές ή εικονικές οι πράξεις αυτές. Aν διαπιστωθεί ότι είναι εικονικές, υφίστανται όλες τις νόμιμες κυρώσεις.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Δηλώσεις που υποβλήθηκαν στα τμήματα Κεφαλαίου των ΔΟΥ με τον Ν. 4002/2011 χωρίς κυρώσεις από γονείς σε παιδιά και αντίστροφα ΔΕΝ αναγνωρίζονται για κάλυψη τεκμηρίων.

Kέρδη από λαχεία, ΠPO-ΠO, ΛOTTO

Tα κέρδη που προέρχονται από λαχεία, ΠPO-ΠO, ΛOTTO μπορεί να τα επικαλεσθεί ο φορολογούμενος για την κάλυψη τεκμηρίων.

Λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά αφού προηγούμενα αφαιρεθεί ο φόρος σε όσες περιπτώσεις οφείλεται.

Για να κάνει δεκτά αυτά τα ποσά η φορολογική αρχή πρέπει να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση βεβαίωση του αρμόδιου φορέα που έδωσε τα χρήματα στο φορολογούμενο.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα κέρδη από ΚΑΖΙΝΟ δεν μπορούν να ληφθούν υπόψη για κάλυψη τεκμηρίων.

Ποια δικαιολογητικά πρέπει να κατατεθούν

Ανάλογα με την περίπτωση πρέπει να κατατεθούν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά:

 Για πώληση π.χ. διαμερίσματος, οικοπέδου, ακινήτου γενικά ή δικαιώματος επί ακινήτου (π.χ. αέρας) πρέπει να υποβληθεί επικυρωμένο αντίγραφο συμβολαίου.

 Για να μειωθεί η δαπάνη δεν αρκεί η πώληση του ακινήτου ή του κινητού πράγματος, πρέπει να έχει γίνει και η είσπραξη των χρηματικών ποσών, μέσα στο προηγούμενο χρόνο, που γράφονται στους κωδικούς 781-782.

Παράδειγμα:

Ακίνητο πωλήθηκε τον περασμένο Ιούνιο αντί 70.000 ευρώ. Aπό το ποσό αυτό τα 40.000 ευρώ πληρώθηκαν μετρητοίς κατά την υπογραφή του συμβολαίου και για τα υπόλοιπα 30.000 ευρώ υπογράφτηκε γραμμάτιο το οποίο έληγε στο τέλος του έτους.

 Για την πώληση κινητού πράγματος από ιδιώτη σε επαγγελματία χρειάζεται να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση το τιμολόγιο αγοράς που εκδόθηκε από τον επαγγελματία για την αγορά του πράγματος π.χ. πίνακας ζωγραφικής, παλιά έπιπλα, κ.λπ.

 Συνηθισμένη περίπτωση αποτελεί η πώληση από ιδιώτη αυτοκινήτου. Aν μεν αγοραστεί από επιχείρηση θα υποβληθεί το τιμολόγιο ή το συμβόλαιο που έγινε, αν όμως αγοραστεί από άλλο ιδιώτη πρέπει μαζί με τη δήλωση να υποβληθούν υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 του αγοραστή και του πωλητή κατά περίπτωση που θα γράφονται τα στοιχεία και των δύο συμβαλλόμενων ο αριθμός του αυτοκινήτου, το ποσό και υποχρεωτικά το ΑΦΜ του αγοραστή και πωλητή αντίστοιχα.

Κωδικοί 783-784

Γράψτε τα ποσά επαναπατριζόμενων κεφαλαίων.

Με το ν. 3842/2010 άρθρο 18 όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που φορολογούνται στην Ελλάδα μπορούν να μεταφέρουν κεφάλαια που έχουν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στο εξωτερικό σε αντίστοιχους τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελλάδα, τουλάχιστον για ένα χρόνο. Για την μεταφορά των χρημάτων αυτών θα πρέπει να καταβάλλουν φόρο 5% κατά το χρόνο της μεταφοράς, εάν τα κεφάλαια παραμείνουν στο εξωτερικό θα πρέπει να πληρωθεί φόρος 8%.

Δεν εξετάζεται πως αποκτήθηκαν τα καφάλαια αυτά, θα πρέπει όμως να υπήρχαν στο εξωτερικό στις 15/4/2010.

Τα ποσά που γράφονται σε αυτούς τους κωδικούς ΚΑΛΥΠΤΟΥΝ τεκμήρια ΜΟΝΟ απόκτησης περιουσιακών στοιχείων και ΟΧΙ τεκμήρια διαβίωσης.

Επίσης στους κωδικούς αυτούς θα γραφεί μονο το ποσό που χρειάζεται ο φορολογούμενος για φέτος για κάλυψη τεκμηρίου αγοράς του δηλαδή εάν έκανε επαναπατρισμό καφαλαίων 1.000 ευρώ και του χρειάζονται φέτος 200 θα γράψει το ποσό 200 ευρώ και όχι 1.000, τα υπόλοιπα 800 ευρώ μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για μελλοντικές αγορές (ΠΟΛ. 1135/10 και 1161/11).

Κωδικοί 787-788

Στους κωδικούς αυτούς γράφεται το κεφάλαιο που έχει σχηματισθεί από αποταμιεύσεις των προηγούμενων χρόνων και αναλώθηκε μέσα στο έτος φορολόγησης.

Το κεφάλαιο αυτό πρέπει να έχει φορολογηθεί τα προηγούμενα χρόνια ή να έχει απαλλαγεί νόμιμα από φόρο. O φορολογούμενος μπορεί να επικαλεσθεί το απόθεμα των προηγούμενων ετών, τα οποία πρέπει να είναι συνεχόμενα, χωρίς κανένα περιορισμό αρκεί να μπορεί να αποδείξει τους ισχυρισμούς του.

Μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου που δεν αναλώθηκε για τα τελευταία 10 ή 15 ή περισσότερα χρόνια πριν. Όμως πρέπει να έχει τα στοιχεία για να αποδείξει ότι υπάρχει περίσσευμα εισοδήματος από αυτά τα χρόνια.

Ένας απλός τρόπος για να βρεθεί κατά προσέγγιση το εισόδημα που περισσεύει και μπορεί να αναλωθεί τα επόμενα χρόνια είναι αν από τα εισοδήματα που δηλώνονται, ανεξάρτητα αν αυτά φορολογούνται ή απαλλάσσονται από φόρο, αφαιρεθούν τα εισοδήματα που προσδιορίζονται με βάση τα τεκμήρια αγοράς και τα τεκμήρια διαβίωσης.

Είναι χρήσιμο, αν κάποιος επικαλεστεί ανάλωση εισοδήματος από προηγούμενες χρονιές να επισυνάψει μια κατάσταση που να αναφέρει αναλυτικά από ποια χρόνια προέρχεται το εισόδημα που επικαλείται,θα πρέπει να προσκομίσει αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων και όχι μόνο τα εκκαθαριστικά σημειώματα.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Για τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους και πιο συγκεκριμένα κατά την ανάλωση κεφαλαίου που πραγματοποιείται από την 1-1-2010 και μετά θα εκπίπτουν οι δαπάνες οπως αυτές ορίζονται στα άρθρα 16 και 17 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ), ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ εάν απαλλάσσονται από το τεκμήριο ή όχι. Για τις χρήσεις όμως 2008 και 2009, οι δαπάνες των παραπάνω άρθρων θα ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου των ετών αυτών ΜΟΝΟ εφόσον εμπίπτουν στις διατάξεις εφαρμογής του τεκμηρίου.

Επίσης με τις διατάξεις του αρθρου 10 του Ν. 2019/1992 είχατε την υποχρέωση να υποβάλλεται το εντυπο Ε6 (δήλωση κινητών περιουσιακών στοιχείων που είχατε στην κατοχή σας την 1-1-1991) το οποίο εντυπο ειχατε υποβάλλει στην δήλωση του οικονομικού έτους 1992 (χρήση 1991), τα χρηματικά ποσά που είχατε γράψει στο έντυπο Ε6 ΔΕΝ μπορείται να τα επικαλεσθείται για την χρήση από 1-1-1994 και μετά για την ανάλωση κεφαλαίου.

Τα χρηματικά ποσά όμως που είχατε επικαλεστεί από την ανάλωση ή πώληση των στοιχείων αυτών, κατά τα ποσά που λήφθηκαν υπόψη για μείωση της προστιθέμενης διαφοράς τεκμηρίου των οικονομικών ετών 1992 μέχρι και 1994 (χρήσεις 1991-1992-1993), μειώνουν τα ποσά των κεφαλαίων των αντίστοιχων ετών, που μπορείτε να επικαλεσθείτε για την μείωση του τεκμηρίου σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Τα χρηματικά ποσά που γράφτηκαν στούς κωδικούς 781-782 και 787-788 ΕΦΟΣΟΝ προέρχονται από περιουσιακά στοιχεία που είχαν αποκτηθεί μετά την 1-1-1988 πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που είχε καταβληθεί για την απόκτησή τους, εκτός εάν πρόκειται για ποσά που έχουν ληφθεί υπόψη κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου του έτους που καταβλήθηκαν, την ανάλωση του οποίου ο φορολογούμενος επικαλείται με την δήλωση του Οικ. Έτους 2014 (χρήση 2013).

Επίσης τα ποσά που έχετε γράψει στους κωδικούς 781-782 θα πρέπει να είναι μειωμένα με κάθε ποσό που έχει καταβληθεί για την απόκτηση του π.χ. φόρους δωρεών κ.τ.λ.,το ίδιο ισχύει και για τα ποσά που έχουν φορολογηθεί αυτοτελώς ή απαλλάσσονται από την φορολογία.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Οι δηλώσεις δωρεάς χρημάτων που υποβλήθηκαν με τον Ν. 4002/2011 στα τμήματα κεφαλαίου των εφοριών (χωρίς πρόστιμα) δεν καλύπτουν τεκμήρια παιδιών στο έντυπο Ε1.

www.forologikanea.gr