Τελευταία ευκαρία για την αυτοπεραίωση των φορολογουμένων

Σε ισχύ και φέτος, για τελευταία χρονιά, η διαδικασία του «αυτοελέγχου» που απαλλάσσει χιλιάδες επιχειρήσεις από τον βραχνά του τακτικού φορολογικού ελέγχου. 

Περίπου 700.000 μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν φέτος, για τελευταία φορά, τη δυνατότητα να υπαχθούν στη διαδικασία του «αυτοελέγχου» για να περαιώσουν αυτόματα τη χρήση του προηγούμενου έτους και να απαλλαγούν από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Το σύστημα του «αυτοελέγχου», το οποίο είναι μια μορφή «αυτόματης περαίωσης» της εκάστοτε προηγούμενης φορολογικής χρήσης, θα πάψει να εφαρμόζεται από το 2015. Κι αυτό διότι, σύμφωνα με τη νέα φορολογική νομοθεσία, για τις χρήσεις του 2014 και των επομένων ετών, η διαδικασία του «αυτοελέγχου» έχει πλέον καταργηθεί!

Στο σύστημα του «αυτοελέγχου» μπορούν να υπαχθούν φέτος, για τελευταία χρονιά, οι εμπορικές και βιοτεχνικές επιχειρήσεις με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 300.000 ευρώ, οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών με ετήσια ακαθάριστα έσοδα μέχρι 150.000 ευρώ και οι ελεύθεροι επαγγελματίες με ετήσιες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 150.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα κληθούν προαιρετικά να επαναπροσδιορίσουν τα ακαθάριστα έσοδά τους με βάση τις δαπάνες που πραγματοποίησαν, δηλαδή θα τους ζητηθεί να δηλώσουν τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα. Tα ακαθάριστα έσοδα που θα προσδιοριστούν με βάση τις δαπάνες, δηλαδή τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα, θα συγκριθούν με τα δηλωθέντα, δηλαδή με αυτά που προκύπτουν με βάση τα τηρούμενα βιβλία. Όποιο από τα δύο ποσά είναι υψηλότερο, θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος και του ΦΠΑ.

Ειδικότερα:

– Σε περίπτωση που τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα είναι μικρότερα από τα δηλωθέντα, ως βάση για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών και του φόρου εισοδήματος θα χρησιμοποιηθούν τα δηλωθέντα έσοδα. Τα καθαρά κέρδη θα προσδιοριστούν και με τη λογιστική μέθοδο, δηλαδή με αφαίρεση των δαπανών από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, και με την εξωλογιστική μέθοδο, δηλαδή με πολλαπλασιασμό των δηλωθέντων ακαθαρίστων εσόδων επί τον μοναδικό συντελεστή καθαρού κέρδους που αντιστοιχεί στη δραστηριότητα ή τον μέσο μ.σ.κ.κ. που προκύπτει με βάση τις περισσότερες από μία ασκούμενες δραστηριότητες του φορολογούμενου. 

Όποιο από τα δύο ποσά καθαρών κερδών είναι το μεγαλύτερο θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό του φόρου εισοδήματος που θα κληθεί να πληρώσει ο φορολογούμενος για να περαιώσει τη χρήση του 2013 και να απαλλαγεί από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο. Ταυτόχρονα, σε περίπτωση που τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα των τεκμαρτών ο επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας που θα έχει υπαχθεί στη διαδικασία του «αυτοελέγχου» δεν θα υποχρεωθεί να πληρώσει επιπλέον ΦΠΑ, για την περαίωση της χρήσης του 2013.

– Σε περίπτωση που τα τεκμαρτά ακαθάριστα έσοδα είναι μεγαλύτερα από τα δηλωθέντα, το καθαρό εισόδημα θα επαναπροσδιοριστεί με βάση την εξωλογιστική μέθοδο, δηλαδή με πολλαπλασιασμό των τεκμαρτών ακαθαρίστων εσόδων επί τον προβλεπόμενο μ.σ.κ.κ. ή τον μέσο μ.σ.κ.κ. Το ποσό που θα προκύψει θα είναι το τεκμαρτό καθαρό εισόδημα ή τα τεκμαρτά καθαρά κέρδη. Το ποσό αυτό θα συγκριθεί με το δηλωθέν καθαρό εισόδημα, δηλαδή με αυτό που έχει προκύψει με βάση τα τηρηθέντα βιβλία (με αφαίρεση των δαπανών από τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα). Όποιο από τα δύο ποσά καθαρού εισοδήματος είναι το μεγαλύτερο θα αποτελέσει τη βάση για τον υπολογισμό του οφειλόμενου φόρου εισοδήματος. Ταυτόχρονα, ο επιχειρηματίας ή ο ελεύθερος επαγγελματίας θα υποχρεωθεί να πληρώσει επιπλέον ΦΠΑ, επί της πρόσθετης διαφοράς μεταξύ δηλωθέντων και τεκμαρτών ακαθαρίστων εσόδων. Με την καταβολή των ποσών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ, που θα προκύψουν από τη διαδικασία αυτή, η χρήση του 2013 θα περαιώνεται αυτόματα και ο φορολογούμενος θα απαλλάσσεται από τον τακτικό φορολογικό έλεγχο.