Ποιοι έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν φορολογική δήλωση

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΗΣ

1. Κάθε φυσικό πρόσωπο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ποσού, ετήσιου εισοδήματός του φορολογούμενου, απαλλασσόμενου, αυτοτελώς φορολογούμενου έχει υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και δεν αποτελεί προστατευόμενο πρόσωπο του άρθρου 7 του ΚΦΕ.

2. Όταν στο εισόδημα του φορολογούμενου περιλαμβάνεται ζημία από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.

3. Όλα τα φυσικά πρόσωπα που είναι κατά κύριο επάγγελμα άγροτες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό εισόδημα τους υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, καθώς επίσης και όσοι αποκτούν και γεωργικό εισόδημα χωρίς να είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

4. Όσοι έχουν στην κυριότητά τους ή με οποιονδήποτε τρόπο διατηρούν στην κατοχή τους ΕΙΧ ή ημιφορτηγό ΙΧ (εκτός από αγροτικό) ή αεροσκάφος ή κότερο ή θαλαμηγό ή άκατο ή αυτοκίνητο μεικτής χρήσης ή αυτοκίνητο τύπου jeep ή σκάφος αναψυχής ΕΚΤΟΣ από αυτοκίνητα που απαλλάσσονται από τα τέλη κυκλοφορίας ή είναι μόνιμοι κάτοικοι εξωτερικού και έχουν στην κυριότητα τους ή στην κατοχή τους σκάφος αναψυχής ιδιωτικής χρήσης.

5. Όσοι χρησιμοποιούν μέσα της περίπτωσης 4 για τις ατομικές τους ή τις οικογενειακές τους ανάγκες ανεξάρτητα σε ποιον ανήκουν.

6. Όσοι την 1-1-2013 και μετά απέκτησαν ακίνητα κατά πλήρη κυριότητα ή κατά δικαίωμα επικαρπίας ή κατά δικαίωμα ψιλής κυριότητας ή έχουν δικαίωμα οίκησης σε αυτά.

7. Όσοι αγοράζουν ή ανεγείρουν οικοδομές.

8. Όσοι διατηρούν μια ή περισσότερες κατοικίες.

9. Όσοι ασκούν δραστηριότητα ατομικής επιχείρησης ή ελεύθερο επάγγελμα.

10. Όσοι μετέχουν σε προσωπική εταιρεία (ΟΕ-ΕΕ) ή ΕΠΕ ή κοινοπραξία ή αστική εταιρεία.

11. Όσοι αποκτούν εισόδημα από εκμίσθωση (ενοίκια) ακινήτων.

12. Όσοι έχουν άδεια της αρμόδιας αρχής να πωλούν αγαθά πλανοδίως ή στις λαϊκές αγορές.

13. Όσοι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες ή λαμβάνουν επιδοτήσεις πάνω από 1.500 ευρώ για προϊόντα φυτικής παραγωγής και 2.250 ευρώ για προιόντα ζωικής παραγωγής.

Επίσης όσοι λαμβάνουν καλλιεργητικά δάνεια πάνω από 5.900 ευρώ ή όταν το χρεωστικό υπόλοιπο του λογαριασμού τους αυτής της κατηγορίας στην τράπεζα την 31-12 κάθε έτους υπερβαίνει τα 5900 ευρώ.

14. Όσοι είναι επικαρπωτές ή νομείς ή κύριοι ή κάτοχοι γεωργικής γης, την οποία καλλιεργούν υπό κάλυψη (θερμοκήπια), εφόσον αυτή έχει εκτάσεις πάνω από 2 στρέμματα, καθώς και όσοι εισέπραξαν μέσα στο 2013 επιστροφή ΦΠΑ πάνω από 881 ευρώ (με απόφαση του υπουργού Οικονομικών καθορίζονται η ελάχιστη έκταση και το ύψος του επιστρεφόμενουφόρου).

15. Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες ή συντάξεις.

16. Οι κάτοικοι εξωτερικού για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα ή υπάγονται στις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του ΚΦΕ (τεκμήρια διαβίωσης – τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων) ανεξάρτητα αν απαλλάσονται ή όχι.

17. Τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν και γεωργικό εισόδημα, χωρίς να είναι κατά κυρίο επάγγελμα αγρότες, ανεξάρτητα από το ύψος του γεωργικού εισοδήματος ή τυχόν επιδοτήσεων ή το ύψος του επιστρεφόμενου Φ.Π.Α.

18. Όσοι αγόρασαν αυτοκίνητα, δίτροχα, ή τρίτροχα αυτοκινούμενα οχήματα, πλοία αναψυχής, αεροσκάφη, ΕΚΤΟΣ από όσους αγοράζουν ΙΧ ειδικά διασκευασμένο για πρόσωπα που παρουσιάζουν κινητική αναπηρία και υπερβαίνει η αναπηρία το 67%.

19. Όποιος προσκληθεί με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ, μέσα σε προθεσμία 30 ημερών, από την επίδοση της πρόκλησης.

20. Κάθε φυσικό πρόσωπο ανεξάρτητα από το αν υπόκεινται ή όχι σε φόρο έχει υποχρέωση να υποβάλει δήλωση εφόσον έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του και εφόσον δεν εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 7 Ν. 2238/94 (πρόσωπα που θεωρείται ότι βαρύνουν τους φορολογούμενους).

ΠΡΟΣΟΧΗ

1. Σε φόρο υπόκειται κάθε φυσικό πρόσωπο για το παγκόσμιο εισόδημά του το οποίο έχει την κατοικία του ή τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα.

2. Σε φόρο για το εισόδημα που προκύπτει στην Ελλάδα υπόκεινται κάθε φυσικό πρόσωπο ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ από τη συνήθη διαμονή του ή τον τόπο κατοικίας του.

Συνήθης Διαμονή: Θεωρείται στην Ελλάδα εάν υπερβαίνει τις 183 μέρες συνολικά μέσα στο ίδιο έτος, το βάρος της απόδειξης το φέρει ο φορολογούμενος.

Εξαιρούνται:

1. Τα φυσικά πρόσωπα που υπηρετούν εκτός Ελλάδας και είναι λειτουργοί ή συνδέονται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου με φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.

2. Όποια φυσικά πρόσωπα εργάζονται εκτός Ελλάδας με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) με θεσμικό όργανο της ΕΕ ή Διεθνή Οργανισμό, θεωρείται ότι έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα και τα μέλη της οικογένειάς τους που τα βαρύνουν εκτός εάν έχουν την κατοικία τους ή τη συνήθη διαμονή τους σε κράτος στο οποίο υπόκεινται σε φόρο για το παγκόσμιο εισοδημά τους και το κράτος αυτό ανήκει στον κατάλογο περί ΜΗ συνεργάσιμων κρατών (δεν είναι κράτη μέλη της ΕΕ και δεν είναι στον κατάλογο του ΟΟΣΑ για ανταλλαγή πληροφοριών σε φορολογικά θέματα κ.λπ.).

www.forologikanea.gr