Ποιοι θα πληρώσουν επιπλέον φόρο και ποιοι θα έχουν επιστροφή με τις φετινές δηλώσεις

Με μια απλή φορολογική κλίμακα τριών μόνο συντελεστών και με έκπτωση φόρου σταθερή για ποσά εισοδημάτων  μέχρι 21.000 ευρώ και μειούμενη μέχρι τελικού μηδενισμού για ποσά εισοδημάτων από 21.001 έως 42.000 ευρώ υπολογίζεται πλέον ο φόρος στα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις. Οι μισθωτοί με έναν εργοδότη δεν θα έχουν χρεωστικό εκκαθαριστικό σημείωμα. Αντίθετα, περισσότερο φόρο από τον παρακρατηθέντα θα πληρώσουν πολλοί συνταξιούχοι καθώς και μισθωτοί με πολλούς εργοδότες και όσοι έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές. 

Συγκεκριμένα, το συνολικό ετήσιο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (από μισθούς, συντάξεις, επιδόματα, παροχές σε είδος κ.λπ.) φορολογείται με κλίμακα τριών συντελεστών φόρου: 22% για τα πρώτα 25.000 ευρώ, 32% για τα επόμενα 17.000 ευρώ (από τις 25.001 έως τις 42.000 ευρώ) και 42% για το επιπλέον ποσό, πέραν των 42.000 ευρώ. Το ποσό φόρου που προκύπτει από την κλίμακα αυτή μειώνεται κατά 2.100 ευρώ, εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ. Εφόσον ο φόρος που προκύπτει από την κλίμακα είναι μικρότερος των 2.100 ευρώ τότε το ποσό μείωσης περιορίζεται στο ίδιο ύψος με το ποσό του φόρου.

Για ετήσιο εισόδημα πάνω από 21.000 ευρώ, η έκπτωση φόρου των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά το 10% του ποσού κατά το οποίο το εισόδημα υπερβαίνει τις 21.000 ευρώ. Για να γίνει καλύτερα κατανοητός ο κανόνας αυτός παραθέτουμε τα παρακάτω παραδείγματα:

Έκπτωση με εισόδημα 25.000 ευρώ

-Σε δηλωθέν εισόδημα 25.000 ευρώ αντιστοιχεί έκπτωση φόρου 1.700 ευρώ. Η έκπτωση αυτή προκύπτει ως εξής: 1.700 ευρώ = 2.100 ευρώ μείον 400 ευρώ, δηλαδή μείον το 10% του ποσού των 4.000 ευρώ κατά το οποίο το εισόδημα των 25.000 ευρώ υπερβαίνει το όριο των 21.000 ευρώ.

Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 25.000 ευρώ με βάση την κλίμακα ανέρχεται σε 5.500 ευρώ (25.000 Χ 22% = 5.500). Από το ποσό των 5.500 ευρώ αφαιρείται, στη συνέχεια, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 1.700 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 3.800 ευρώ (5.500 – 1.700 = 3.800).

Με εισόδημα 26.000 ευρώ

-Σε δηλωθέν εισόδημα 26.000 ευρώ αντιστοιχεί έκπτωση φόρου 1.600 ευρώ. Η έκπτωση αυτή προκύπτει ως εξής: 1.600 ευρώ = 2.100 ευρώ μείον 500 ευρώ, δηλαδή μείον το 10% του ποσού των 5.000 ευρώ κατά το οποίο το εισόδημα των 26.000 ευρώ υπερβαίνει το όριο των 21.000 ευρώ.

Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 26.000 ευρώ με βάση την κλίμακα ανέρχεται σε 5.820 ευρώ (25.000 Χ 22% = 5.500 και 1.000 Χ 32% = 320). Από το ποσό των 5.820 ευρώ αφαιρείται, στη συνέχεια, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 1.600 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 4.220 ευρώ (5.820 – 1.600 = 4.220).

-Σε δηλωθέν εισόδημα 25.300 ευρώ αντιστοιχεί έκπτωση φόρου 1.670 ευρώ. Η έκπτωση αυτή προκύπτει ως εξής: 1.670 ευρώ = 2.100 ευρώ μείον 430 ευρώ, δηλαδή μείον το 10% του ποσού των 4.300 ευρώ κατά το οποίο το εισόδημα των 25.300 ευρώ υπερβαίνει το όριο των 21.000 ευρώ.

Ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα των 25.300 ευρώ με βάση την κλίμακα ανέρχεται σε 5.596 ευρώ (25.000 Χ 22% = 5.500 και 300 Χ 32% = 96). Από το ποσό των 5.596 ευρώ αφαιρείται, στη συνέχεια, το ποσό της έκπτωσης φόρου των 1.670 ευρώ και ο τελικός φόρος που προκύπτει είναι 3.926 ευρώ (5.596 – 1.670 = 3.926).

Ποια ποσά αφαιρούνται

Από τον φόρο που προκύπτει με βάση την φορολογική κλίμακα και μετά την αφαίρεση της έκπτωσης που προβλέπει ο νόμος αφαιρούνται τα ακόλουθα ποσά:

α) το 10% των εξόδων ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης, εφόσον τα έξοδα αυτά υπερέβησαν κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με την κλίμακα των μισθωτών. Το ποσό αυτής της μείωσης φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 3.000 ευρώ.

Διευκρινίζεται ότι, το ποσό των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης μειώνει το φόρο μόνο εφόσον έχει περιληφθεί στην αρχική δήλωση. Υπολογίζεται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους και μερίζεται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος του καθενός, που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις, όπως αυτό δηλώθηκε με την αρχική ή συμπληρωματική δήλωση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Διευκρινίζεται ότι ο επιμερισμός των ιατρικών δαπανών γίνεται μόνο αν δηλώνεται και από τους δύο συζύγους εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες.

β) το 10% των ποσών που καταβλήθηκαν ως διατροφή από τον ένα σύζυγο στον άλλο. Το ποσό αυτής της μείωσης του φόρου δεν μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

γ) το 10% των δωρεών προς το Δημόσιο και τους φορείς της γενικής κυβέρνησης, προς κοινωφελή ιδρύματα καθώς και το 10% των χορηγιών (λαμβάνονται υπόψη μόνο εφόσον έχουν κατατεθεί σε ειδικό λογαριασμό του νομικού προσώπου που πρέπει να ανοιχθεί για το σκοπό αυτόν σε πιστωτικό ίδρυμα που νόμιμα λειτουργεί στην Ελλάδα). Το ποσό των δωρεών και χορηγιών, το οποίο λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της έκπτωσης, δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό 5%του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται σύμφωνα με τις γενικές διατάξεις. Η μείωση διενεργείται εφόσον το συνολικό ποσό των δωρεών και χορηγιών υπερβαίνει τα 100 ευρώ.

δ) το 10% της αξίας των ιατρικών μηχανημάτων και των ασθενοφόρων που μεταβιβάζονται λόγω δωρεάς στα νοσηλευτικά ιδρύματα κ.λπ.

ε) ποσό 200 ευρώ για τον φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν και τον βαρύνουν, εφόσον είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 67% και πάνω ή εφόσον είναι ανάπηροι αξιωματικοί ή οπλίτες, θύματα πολέμου, θύματα εθνικής αντίστασης κ.λπ.

Πώς προκύπτει ο φόρος του εκκαθαριστικού

Με βάση τα όσα αναφέραμε παραπάνω προκύπτει ο τελικός φόρος που αναλογεί στο συνολικό εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, δηλαδή στο εισόδημα από μισθούς ή συντάξεις. Για να διαπιστώσει ένας μισθωτός ή ένας συνταξιούχος αν θα πάρει επιστροφή φόρου ή αν θα πληρώσει τελικά επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης θα πρέπει να αφαιρέσει από το ποσό του φόρου που αναλογεί, όπως αυτό προκύπτει σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 από τους μισθούς ή τις συντάξεις του ή τις αμοιβές του.

Αν το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων φόρων είναι μεγαλύτερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τότε ο φορολογούμενος δικαιούται επιστροφή της αρνητικής διαφοράς φόρου. Αν το ποσό των παρακρατηθέντων φόρων είναι χαμηλότερο από το ποσό του φόρου που αναλογεί, τότε η επιπλέον (θετική) διαφορά φόρου που προκύπτει πρέπει να καταβληθεί από τον φορολογούμενο σε 3 δόσεις. Η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης λήγει την 31η-7-2014, η προθεσμία πληρωμής της δεύτερης δόσης εκπνέει στις 30-9-2014 και η προθεσμία εξόφλησης της τρίτης δόσης λήγει στις 30-11-2014.

Χωρίς πρόσθετο φόρο οι μισθωτοί με έναν εργοδότη

Οι μισθωτοί που εργάστηκαν σε έναν μόνο εργοδότη κατά τη διάρκεια του 2013 και δεν είχαν εισοδήματα από άλλες πηγές δεν θα πληρώσουν επιπλέον φόρο με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων, καθώς ο φόρος που παρακρατήθηκε από τις αποδοχές τους είναι περίπου ίσος με τον φόρο που αναλογεί, δεδομένου ότι ο υπολογισμός και στις δύο περιπτώσεις γίνεται με την ίδια φορολογική κλίμακα.

Οι συνταξιούχοι θα πληρώσουν

Στον αντίποδα, οι συνταξιούχοι θα κληθούν να πληρώσουν φέτος επιπλέον φόρους εισοδήματος με την εκκαθάριση των φορολογικών τους δηλώσεων καθώς το 2013 το συνολικό ποσό των φόρων που παρακρατήθηκαν από το σύνολο των συντάξεών τους (κύριων και επικουρικών) ήταν πολύ λιγότερο από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί.

Χρεωστικό σημείωμα για εργαζόμενους με πολλούς εργοδότες…

Επιπλέον φόρους εισοδήματος θα πληρώσουν και όλοι οι μισθωτοί  που κατά τη διάρκεια του 2013 εργάστηκαν σε περισσότερους από έναν εργοδότες καθώς και όσοι απέκτησαν εισοδήματα κι από άλλες πηγές, πλην μισθών.

Σε κάθε μισθωτό που εργάστηκε σε περισσότερους από έναν εργοδότες, η παρακράτηση του φόρου έγινε αυτοτελώς από κάθε εργοδότη, δηλαδή ξεχωριστά από τον καθένα με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών. Όμως κατά την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, ο φόρος θα υπολογιστεί εκ νέου, αυτή τη φορά επί του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων από μισθούς με βάση την κλίμακα φόρου των μισθωτών. Συνεπώς, τα επιμέρους εισοδήματα από μισθούς που εισπράχθηκαν από κάθε εργοδότη, κατά τον τελικό υπολογισμό του φόρου θα ανέβουν σε υψηλότερα φορολογικά κλιμάκια, όπου ισχύουν μεγαλύτεροι συντελεστές φόρου. Συνεπώς, το συνολικό ποσό του φόρου το οποίο αναλογεί στο άθροισμα όλων των μισθών που καταβλήθηκαν από όλους τους εργοδότες θα είναι σημαντικά υψηλότερο από το συνολικό ποσό των παρακρατηθέντων φόρων, οπότε, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, θα προκύψει υποχρέωση πληρωμής επιπλέον φόρου.

… και σε όσους έχουν εισοδήματα από άλλες πηγές

Εξάλλου, κάθε μισθωτός με εισοδήματα κι από άλλες πηγές (π.χ. από ακίνητα, επιχειρήσεις κ.λπ.) θα φορολογηθεί αυτοτελώς για τα λοιπά εισοδήματά του και θα κληθεί να πληρώσει γι’ αυτά φόρο με την εκκαθάριση της δήλωσης, επειδή από τα συγκεκριμένα εισοδήματα είτε έχει παρακρατηθεί πολύ μικρός φόρος είτε δεν έχει παρακρατηθεί καθόλου φόρος. Π.χ. σε τυχόν εισοδήματα από ελευθέριο επάγγελμα έχει παρακρατηθεί φόρος 20% αλλά η τελική εκκαθάριση του φόρου θα γίνει με συντελεστές 26%-33%. Επιπλέον, σε εισοδήματα από ακίνητα δεν έχει διενεργηθεί καμία παρακράτηση φόρου το 2013 και κατά την εκκαθάριση της δήλωσης ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστές 10%-33%.

www.money-money.gr