Ποιά στοιχεία θα υποβάλλουν οι ξενοδοχιακές επιχειρήσεις στις μηνιαίες συγκεντρωτικές καταστάσεις

Απάντηση σε ερώτηση φορολογουμένου σχετικά με το ποια δεδομένα θα περιέχουν οι συγκεντρωτικές καταστάσεις  πελατών των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων έδωσε το Υπ.Οικ.

Η σχετικά απάντηση αναφέρει αναλυτικά:

Απαντώντας στην από 14.3.2014 αίτηση σας, αναφορικά με τον τρόπο και τον χρόνο καταχώρησης των φορολογικών στοιχείων, που εκδίδουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις στις περιπτώσεις που καταχωρούν τα ημερήσια έσοδά τους, στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία, από το ημερήσιο ισοζύγιο (main courante), ανεξάρτητα από την έκδοση ή μη των οικείων φορολογικών στοιχείων αξίας (εσόδων), όπως είχε γίνει δεκτό με την παράγραφο 18.1. της εγκύκλιου 3/1992 (ερμηνευτική των διατάξεων του π. δ/τος 186/1992 – ισχύς μέχρι 31.12.2013) και ισχύει και μετά την 1.1.2014 με την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. (ν.4093/2012), στις καταστάσεις φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών, που υποβάλλουν οι υπόχρεοι, με βάση την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014 (ΦΕΚ 179 Β’), όπως τροποποιήθηκε με την απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1072/2014 (ΦΕΚ 691 Β’) και ισχύει από 1.1.2014 και εξής, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα:

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 14 του ν. 4174/2014, σε συνδυασμό με το άρθρο 1 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, όπως ισχύει, ορίζεται η έκταση εφαρμογής της υποχρέωσης υποβολής καταστάσεων πελατών και προμηθευτών. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου α’ του άρθρου 1 της απόφασης του Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/7.1.2014, τα φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες, καθώς και οι λοιποί υπόχρεοι, υποβάλλουν καταστάσεις φορολογικών στοιχείων, πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία.

Συνεπώς, ως χρόνος αναφοράς για την εκπλήρωση της υπόψη υποχρέωσης υποβολής της κατάστασης πελατών, από τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις,λαμβάνεται η ημερομηνία έκδοσης του σχετικών φορολογικών στοιχείων εσόδων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι στην προκειμένη περίπτωση, οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις εμφανίζουν τα έσοδα τους με βάση το ημερήσιο ισοζύγιο (main courante), που τηρούν, σε χρόνο που προηγείται της έκδοσης των σχετικών φορολογικών στοιχείων αξίας (εσόδων).