Καταργήθηκε η επιβολή Φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών

Διάταξη με την οποία καταργήθηκε ο φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου κατά την σύσταση των εταιριών περιέχει ο νόμος 4254/2014(πολυνομοσχέδιο)

Αναλυτικά η διάταξη προβλέπει

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος, φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίων κατά τα άρθρα 17 επ. του ν.1676/1986 (Α’ 204) δεν επιβάλλεται κατά τη σύσταση των υποκειμένων στο φόρο αυτόν.

Και η εισηγητική έκθεση

ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΣΤ.22: ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Με το ν. 1676/1986 (Α’ 204), άρθρα 17 επ. επιβλήθηκε σε εμπορικές εταιρείες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, ενώσεις προσώπων κλπ φόρος στη συγκέντρωση κεφαλαίων και με το άρθρο 18 του ιδίου νόμου ως συγκέντρωση κεφαλαίων θεωρήθηκε και υπήχθη στο φόρο η σύσταση των προσώπων αυτών. Σήμερα, προκειμένου να βελτιωθεί το επιχειρηματικό περιβάλλον, να τονωθεί το επενδυτικό ενδιαφέρον και να δοθούν κίνητρα για την ίδρυση και την εγκατάσταση εταιρειών, συνεταιρισμών ή υποκαταστημάτων τους στη χώρα, εισάγεται εξαίρεση από την επιβολή του φόρου αυτού στις πράξεις της σύστασης, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 18 του ίδιου νόμου και έχουν διαπλασθεί κατά το διαδραμόντα χρόνο. Η διάταξη δεν επηρεάζει το υποκείμενο ή το αντικείμενο του φόρου στις λοιπές περιπτώσεις που κατά το νόμο θεωρούνται συγκέντρωση κεφαλαίων και εξακολουθούν να υπάγονται στο φόρο, όπως η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, τα δάνεια κοκ.

www.taxheaven.gr