Οι δεκατέσσερις αλλαγές σε εργατικά και ασφαλιστικά θέματα μετά την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου

1) Εξόφληση Αποδοχών – Εκκαθαριστικό σημείωμα.

Τροποποίηση στον άρθρο 18 του νόμου 1082/1980

1.Φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου υποχρεούνται, κατά την εξόφληση των αποδοχών του προσωπικού να χορηγούν εκκαθαριστικό σημείωμα, ή σε περίπτωση εφαρμογής μηχανογραφικού συστήματος, ανάλυση μισθοδοσίας. Οι πάσης φύσεως αποδοχές του προσωπικού και οι επ’ αυτών κρατήσεις θα πρέπει να απεικονίζονται αναλυτικά. Δεν απαιτείται υπογραφή του εργαζόμενου σε αποδεικτικό χορήγησης του εκκαθαριστικού σημειώματος.
Η παραβίαση της ανωτέρω υποχρέωσης του εργοδότη συνεπάγεται τις διοικητικές κυρώσεις του άρθρου 24 του ν. 3996/2011 (Α΄170), όπως ισχύει. 

Δεν απαιτείται η υπογραφή του εργαζομένου πλέον.

 

2) Άδεια και επίδομα αδείας

Τροποποιείται η παράγραφος 3 του νόμου 539/1945

3 α. Κάθε εργοδότης οφείλει να τηρεί ειδικό βιβλίο, το οποίο δύναται να είναι και σε μορφή μηχανογραφημένων σελίδων.
Το ειδικό βιβλίο ή οι μηχανογραφημένες σελίδες πρέπει να φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, την ένδειξη «Βιβλίο αδειών» και να περιλαμβάνει τις παρακάτω στήλες:
Ονοματεπώνυμο μισθωτών, ημερομηνία πρόσληψης, αριθμός δικαιούμενων ημερών αδείας, χρονολογία έναρξης και λήξης χορηγηθείσας αδείας, αποδοχές αδείας, επίδομα αδείας. Ειδικώς, οι αποδοχές αδείας και το επίδομα αδείας συμπληρώνονται στο σύνολό τους μέχρι το τέλος του σχετικού ημερολογιακού έτους λήψης της κανονικής άδειας.
Τα ανωτέρω στοιχεία πρέπει να είναι στη διάθεση των Επιθεωρητών Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. που ασκούν τον έλεγχο και την εποπτεία της εφαρμογής του παρόντος.
β. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», εντός του μηνός Ιανουαρίου, στοιχεία των εργαζομένων που έλαβαν την ετήσια άδεια και το επίδομα αδείας κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος.
Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν.3996/2011 (Α΄170) όπως ισχύει.
Με Υπουργική Απόφαση δύναται να ρυθμίζεται κάθε όρος και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσης.

Με την αλλαγή αυτή σύμφωνα με τη αιτιολογική έκθεση, απλοποιείται το περιεχόμενο του Βιβλίου αδειών που οφείλουν να τηρούν οι εργοδότες, ενώ ταυτόχρονα καταργείται η υποχρέωσή τους να διατηρούν το εν λόγω Βιβλίο επί πενταετία.  Παράλληλα, διευκολύνεται το ελεγκτικό έργο των Επιθεωρήσεων Εργασίας με τη θέσπιση της υποχρέωσης των εργοδοτών να γνωστοποιούν, ετησίως, ηλεκτρονικά, στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την ονομασία «ΕΡΓΑΝΗ», συνολικά στοιχεία για την χορήγηση των αδειών και του επιδόματος αδείας, στους εργαζόμενους τους.

3) Οι εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ καταβάλλονται μηνιαίως, αντί ανά δίμηνο.

Τροποποιείται η παράγραφος 2 του άρθρου 15 του Π.Δ. 258/2005

Οι εισφορές καταβάλλονται από τους υπόχρεους ασφαλισμένους μηνιαίως και μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου στον οποίο ανάγονται, διαφορετικά από την πρώτη ημέρα του μεθεπόμενου μήνα καθίστανται καθυστερούμενες και υπόκεινται σε επιβαρύνσεις, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. που εκδίδεται εντός διμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

Επειδή η καταβολή του ποσού δύο μηνιαίων εισφορών μαζί, λόγω της παρούσης οικονομικής συγκυρίας, προκαλεί, σε πολλές περιπτώσεις, αδυναμία στους ασφαλισμένους να ανταποκριθούν στην υποχρέωση αυτή και στο πλαίσιο της προσπάθειας για μεγαλύτερη διευκόλυνση αυτών, αλλά και για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση του τρόπου είσπραξης των εισφορών, προτείνεται η θέσπιση διάταξης με την οποία η διμηνιαία καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών του Ο.Α.Ε.Ε. γίνεται μηνιαία. Με Υπουργική Απόφαση, και ύστερα από γνώμη του Δ.Σ. του Ο.Α.Ε.Ε. θα καθοριστεί ο χρόνος έναρξης και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της διάταξης αυτής.

4) Στις περιπτώσεις υποχρεωτικής ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ υπολείπεται των 25 ημερών ασφάλισης ανά μήνα.

Τροποποιείται το άρθρο 39 του νόμου 2084/1992

” Σε περίπτωση που προκύπτει υποχρεωτική ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και στον Ο.Α.Ε.Ε., ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον Ο.Α.Ε.Ε., για το σύνολο του χρόνου της παράλληλης απασχόλησης, χωρίς δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού οργανισμού, εφόσον ο χρόνος ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. υπολείπεται των εικοσιπέντε (25) ημερών ασφάλισης ανά μήνα.
Πρόσωπα που εξαιρέθηκαν από την υποχρεωτική ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή του Ο.Α.Ε.Ε. με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 2084/1992, όπως αυτές ίσχυσαν μέχρι τη συμπλήρωσή τους από τις διατάξεις του παρόντος, επανεξετάζονται με τις διατάξεις του νόμου αυτού μετά τη λήξη της χορηγηθείσας εξαίρεσής τους.
Εκκρεμείς αιτήσεις – ενστάσεις ενώπιον των αρμοδίων διοικητικών οργάνων που κρίνονται μετά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου αυτής.
Με Απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, ύστερα από γνώμη των ΔΣ των ΟΑΕΕ και ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που εκδίδεται εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται θέματα αναγκαία για την υλοποίηση του παρόντος.”

Οι «νέοι» ασφαλισμένοι που από την ισχύουσα νομοθεσία υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση περισσοτέρων του ενός φορέων (όπως στην περίπτωση παράλληλης μισθωτής απασχόλησης στην ασφάλιση του Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και αυτοαπασχόλησης στην ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε.), μπορούν να επιλέξουν την υποχρεωτική ασφάλιση ενός από τους φορείς αυτούς.

Ωστόσο, από τη μέχρι σήμερα εφαρμογή των διατάξεων αυτών, παρατηρείται ότι τα πρόσωπα αυτά επιλέγουν την ασφάλισή τους στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ως μισθωτοί, πραγματοποιώντας όμως, εκτός ελάχιστων περιπτώσεων, ολίγο αριθμό ημερών ασφάλισης το μήνα, αποφεύγοντας έτσι την ασφάλισή τους στον Ο.Α.Ε.Ε. στον οποίο υποχρεωτικά ασφαλίζονται ολόκληρο το μήνα ως ασκούντα κατά κύρια δραστηριότητα ελεύθερο επάγγελμα.

Επειδή το φαινόμενο αυτό της μειωμένης ασφάλισης των «νέων» ασφαλισμένων αποβαίνει σε βάρος των ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων τους, καθώς παρατηρείται εισφοροδιαφυγή και εισφοροαποφυγή, με συνέπεια την απώλεια εσόδων από τους ασφαλιστικούς φορείς (Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και Ο.Α.Ε.Ε.), προτάθηκε, για την αντιμετώπιση της πραγματικής ασφάλισης των περιπτώσεων αυτών, η θέσπιση της ανωτέρω διάταξης.

5) Οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σ.Ο.Ε.Λ., υπάγονται από 1-7-2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε. Δυνατότητα παραμονής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ έχουν μόνο όσοι έχουν συμπληρώσει 25 έτη ασφάλισης στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ την 1-7-2014.

Διάταξη :

Οι ορκωτοί ελεγκτές– λογιστές που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.) υπάγονται από τη 01.07.2014 στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..
Εξαιρούνται όσοι έχουν την 01.07.2014 εικοσιπέντε (25) έτη ασφάλισης στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. ή έχουν θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Με αίτησή τους, που υποβάλλεται εντός 6 μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, δύνανται να εξαιρούνται από την ασφάλιση στο Ι.Κ.Α.-Ε.Τ.Α.Μ. και να υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του Ο.Α.Ε.Ε..

6) α. Οι ασφαλιστικοί Οργανισμοί για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, μπορούν να παρακρατούν τα οφειλόμενα ποσά από τις πάσης φύσεως καταβολές, πληρωμές, επιδοτήσεις, αποζημιώσεις, επιχορηγήσεις και δανειοδοτήσεις που καταβάλλονται από το Δημόσιο, ν.π.δ.δ. και λοιπούς φορείς του Δημοσίου τομέα, με τη μνημονευόμενη διαδικασία. 
β. Συμψηφίζονται υποχρεωτικά με οφειλές προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, τα ποσά που προέρχονται από επιστροφές Φ.Π.Α. και Φόρου εισοδήματος. Με κ.υ.α. καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία του συμψηφισμού, ο τρόπος απόδοσης των ποσών στον οικείο Ασφαλιστικό Οργανισμό και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

7) Το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης (ΕΤΕΑ) θα λειτουργεί με βάση το διανεμητικό σύστημα για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά από 1- 1-2014, αντί 1-1-2001 που ισχύει, ενώ ο καθορισμός της σύνταξης με βάση το συντελεστή βιωσιμότητας του άρθρου 42 του ν. 4052/2012, αρχίζει από 1-7- 2014.Από 1-1-2015 οι λοιποί φορείς Επικουρικής Ασφάλισης αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας και οι τομείς του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας, λειτουργούν με βάση το διανεμητικό σύστημα και για τον καθορισμό του ποσού σύνταξης εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 42 του ν.4052/2012.

8) α. Καταργούνται από 1-7-2014 η εργοδοτική εισφορά (1%) και η εργατική εισφορά (1%) υπέρ του Δ.Λ.Ο.Ε.Μ. του ΟΑΕΔ, καθώς και η ειδική εισφορά των εργοδοτών (1%) για την επιδότηση των στρατευμένων μισθωτών. Παράλληλα καταργούνται και οι αντίστοιχες παροχές.
β. Περιορίζονται, από 1-7-2014, οι πόροι του ΛΑΕΚ αππ το 0,81% σε 0,46% και επιμερίζονται ως ακολούθως: 
-Εργοδοτική Εισφορά 0,24% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Προγραμμάτων Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπ/σης,
-Εργοδοτική Εισφορά 0,12% υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Ανεργίας και 0,10% εισφορά εργαζομένων υπέρ του ίδιου Λογαριασμού (Ανεργίας).
γ. Περιορίζεται, από 1-7-2014, η εργοδοτική εισφορά υπέρ του κλάδου παροχών ασθένειας και μητρότητας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ από το 0,80% στο 0,25%.
δ. Καταργούνται από 1-1-2015 οι κοινωνικοί πόροι που έχουν θεσπιστεί για την ενίσχυση των αναφερομένων Ταμείων.
ε. Από 1-1-2015 αντικαθίσταται ο πόρος του Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης Γενεών (4% επί των ετησίων συνολικών εσόδων από το Φ.Π.Α.), με ετήσια επιχορήγηση του κρατικού προϋπολογισμού, ισόποση του εισπραττόμενου πόρου. Το ίδιο ισχύει και με τα έσοδα από πάγια τέλη χαρτοσήμου υπέρ του ΟΑΕΕ.

9) Επαναδιατυπώνονται οι διατάξεις που θέτουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις στην απασχόληση μισθωτών σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης.

1. Η περίπτωση β’ του Άρθρου 116 του ν. 4052/2012 (Α’41) αντικαθίσταται ως εξής:
«β) όταν ο έμμεσος εργοδότης το προηγούμενο τρίμηνο είχε πραγματοποιήσει απολύσεις εργαζομένων της ίδιας ειδικότητας για οικονομοτεχνικούς λόγους ή το προηγούμενο εξάμηνο ομαδικές απολύσεις ιδίων ειδικοτήτων.»

2. Η περίπτωση ε’ του Άρθρου 116 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«ε) όταν ο απασχολούμενος υπάγεται στις ειδικές διατάξεις περί ασφαλίσεων εργατοτεχνιτών οικοδόμων, εξαιρουμένων των εργατοτεχνιτών οικοδόμων που απασχολούνται σε έργα αρχικού προϋπολογισμού 10.000.000,00 ευρώ και άνω, τα οποία χρηματοδοτούνται ή συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους και διεξάγονται μετά από παραχώρηση ή εργολαβία για λογαριασμό του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού, δημόσιων, δημοτικών και κοινοτικών επιχειρήσεων δημόσιας ή κοινής ωφέλειας και γενικά επιχειρήσεων και οργανισμών του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός καθορίζεται από την κάθε φορά ισχύουσα νομοθεσία. Για τους απασχολούμενους οικοδόμους σε έμμεσο εργοδότη με σύμβαση προσωρινής απασχόλησης υπόχρεος υποβολής Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) και καταβολής των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών στους οικείους φορείς κοινωνικής ασφάλισης είναι η Επιχείρηση Προσωρινής Απασχόλησης (Ε.Π.Α.).»

3. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 122 του ν. 4052/2012 καταργείται.

4. Η παράγραφος 1 του Άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την παροχή εργασίας με τη μορφή της προσωρινής απασχόλησης απαιτείται η προηγούμενη έγγραφη σύμβαση εργασίας ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Η σύμβαση καταρτίζεται μεταξύ της Ε. Π. Α. (άμεσος εργοδότης) και του μισθωτού και σε αυτήν πρέπει απαραιτήτως να αναφέρονται οι όροι εργασίας και η διάρκειά της, οι όροι παροχής της εργασίας στον ή στους έμμεσους εργοδότες, οι όροι αμοιβής και ασφάλισης του μισθωτού, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο το οποίο, κατά την καλή πίστη και τις περιστάσεις, πρέπει να γνωρίζει ο μισθωτός αναφορικά με την παροχή της εργασίας του.
Οι αποδοχές του μισθωτού που δεν παρέχει εργασία σε έμμεσο εργοδότη δεν μπορεί να είναι κατώτερες από τις προβλεπόμενες στον εκάστοτε νομοθετικώς καθορισμένο νόμιμο κατώτατο μισθό και κατώτατο ημερομίσθιο για τους εργαζόμενους ιδιωτικού δικαίου όλης της χώρας.
Εάν κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης αυτής δεν είναι δυνατή η μνεία του συγκεκριμένου έμμεσου εργοδότη ή ο προσδιορισμός του χρόνου, που θα προσφέρει σε αυτόν την εργασία του, θα πρέπει να αναφέρεται στη σύμβαση το πλαίσιο των όρων και των συνθηκών για την παροχή εργασίας σε έμμεσο εργοδότη.»

5. Η παράγραφος 3 του Άρθρου 124 του ν. 4052/2012 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Με σύμβαση, που καταρτίζεται εγγράφως μεταξύ της Ε. Π. Α. και του έμμεσου εργοδότη, ορίζονται ειδικότερα τα του τρόπου αμοιβής και ασφάλισης του εργαζομένου για το χρόνο που ο μισθωτός προσφέρει τις υπηρεσίες του στον έμμεσο εργοδότη. Ο έμμεσος εργοδότης πρέπει να προσδιορίζει, πριν τεθεί στη διάθεσή του ο εργαζόμενος με τη σύμβαση, τα απαιτούμενα επαγγελματικά προσόντα ή ικανότητες, την ειδική ιατρική παρακολούθηση και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προς κάλυψη θέσης εργασίας. Οφείλει επίσης να επισημαίνει τους μεγαλύτερους ή ιδιαίτερους κινδύνους που έχουν σχέση με τη συγκεκριμένη εργασία. Η Ε.Π.Α. υποχρεούται να γνωστοποιήσει τα στοιχεία αυτά στους μισθωτούς.»

10) α. Ο κατώτατος μισθός των ανέργων άνω των 25 ετών, με διάρκεια ανεργίας μεγαλύτερη των 12 μηνών, όταν προσλαμβάνονται ως υπάλληλοι προσαυξάνεται με ποσοστό 5% για κάθε τριετία και συνολικά με 15% για προϋπηρεσία 9 ετών και άνω (ισχύει προσαύξηση 10% και μέχρι 30% συνολικά).
β. Στο πλαίσιο ανάσχεσης της ανεργίας ο ΟΑΕΔ, καταρτίζει και εκπονεί προγράμματα κοινωφελούς εργασίας, συγχρηματοδοτούμενα από πόρους του ΕΣΠΑ για τα έτη 2014 – 2015 και για ανέργους με συνεχόμενη ανεργία μεγαλύτερη των 12 μηνών.

11)  – Καταργείται ο ΟΠΑΔ και συστήνονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δύο τομείς (Ασφαλισμένων Δημοσίου και Ασφαλισμένων Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων) με λογιστική και οικονομική αυτοτέλεια.
– Για τη λειτουργία των δύο αυτοτελών τομέων συνιστάται στην Κεντρική Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μία Διεύθυνση, με τέσσερα Τμήματα.
– Το σύνολο του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού του ΟΠΑΔ τίθεται σε καθεστώς διαθεσιμότητας για 15 ημέρες και στη συνέχεια μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε οργανικές θέσεις που συνιστώνται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τη μνημονευόμενη διαδικασία. Ο δικηγόρος με έμμισθη εντολή που υπηρετεί στον ΟΠΑΔ μεταφέρεται με την ίδια εργασιακή σχέση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
– Οι πόροι, η κινητή και ακίνητη περιουσία του ΟΠΑΔ περιέρχονται στους δύο νέους τομείς του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ κ.λπ.

12) Για τις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και τα πάσης φύσεως έργα αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού, μπορεί να καθορίζονται, με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, με διαφορετικό τρόπο οι υποχρεώσεις των εργοδοτών για την τήρηση εντύπων – βιβλίων ή μελετών, σχετικά με θέματα του φακέλου ασφαλείας, το ημερολόγιο μέτρων ασφαλείας, το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων κ.λπ., σε σχέση με το υφιστάμενο πλαίσιο.

Η διάταξη προβλέπει

Με αποφάσεις του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, οι οποίες εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Υγείας και Ασφάλειας των Εργαζομένων (ΣΥΑΕ) του Άρθρου 26 του Κώδικα Νόμων για την Υγεία και Ασφάλεια των Εργαζομένων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν.3850/2010, μπορεί να προσδιορίζονται για τις οικοδομικές εργασίες, τις εργασίες σε εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργων αρμοδιότητας πολιτικού μηχανικού για τα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια και ειδικότερα πριν από την έναρξη του έργου, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης και μετά το πέρας του έργου, θέματα που αφορούν ιδίως:
 

Α. Τον τρόπο συμπλήρωσης ή ενδεχόμενης θεώρησης ή αναπροσαρμογής εντύπων ή βιβλίων ή μελετών, καθώς και τη διατήρηση και φύλαξή τους, τις προϋποθέσεις ενοποίησης των εντύπων, τη σχετική γνωστοποίηση στις αρμόδιες επιθεωρήσεις εργασίας, τον τρόπο υποβολής των σχετικών πληροφοριών ή τη διαδικασία της γνωστοποίησης, τη σχετική ενημέρωση των απασχολούμενων και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Οι ρυθμίσεις αναλυτικότερα αφορούν:
α. Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), π.δ. 305/1996 (Α’ 212) άρθρο 3 παράγραφος 3.
β. Τον Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ), π.δ. 305/1996, άρθρο 3, παράγραφος 3.
γ. Την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 12.
δ. Την εκτίμηση κινδύνου ν. 3850/2010 (Α’ 84), άρθρο 43 παράγραφος 1 περίπτωση α’.
ε. Το Ημερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), υ.α. 130646/1984 (154 Β’) και π.δ. 305/1996, άρθρο 3 παράγραφος 14.
στ. Το ειδικό βιβλίο ατυχημάτων, ν. 3850/2010 άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση β’.
ζ. Τον κατάλογο των εργατικών ατυχημάτων που είχαν ως συνέπεια για τον εργαζόμενο ανικανότητα εργασίας μεγαλύτερη των τριών εργάσιμων ημερών, ν. 3850/2010 (Α’ 84) άρθρο 43 παράγραφος 2 περίπτωση γ’.
η. Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρο 14 παράγραφος 1 και άρθρο 17 παράγραφος 1.
θ. Τις οδηγίες συναρμολόγησης, π.δ. 778/1980 (Α’ 193) άρθρο 13 παράγραφος 7.
ι. Τη βεβαίωση υπεύθυνου μηχανικού για μεταλλικά ικριώματα, π.δ. 778/1980 (Α’ 193) άρθρο 3 παράγραφος 2.
κ. Τον ορισμό τεχνικού ασφάλειας και ιατρού εργασίας, ν. 3850/2010 άρθρα 8 και 9.
λ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου, π.δ. 305/1996 άρθρο 2, παράγραφος 9.
μ. Τον Συντονιστή για θέματα ασφάλειας και υγείας κατά την εκπόνηση της μελέτης του έργου, π.δ. 305/1996 άρθρο 2 παράγραφος 8.
ν. Κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση σχετικά με τα παραπάνω στο πλαίσιο εύκολης και αποτελεσματικής ενημέρωσης όλων των εμπλεκόμενων μερών.  

13) Καταργούνται από 1-7-2014:
– Η απόδοση στους ασφαλιστικούς φορείς του προσωπικού της ΕΛ.ΑΣ. ποσοστού 4% επί των εισπρακτέων από τρίτους εσόδων, για την παροχή υπηρεσιών προς αυτούς. Εφεξής το ποσοστό αυτό αποτελεί έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.
– Η απόδοση στο Ταμείο Αρωγής Υπαλλήλων Αστυνομίας Πόλεων ποσοστού επί των επιβαλλόμενων σε χρήμα ποινών, την εκποίηση υλικού κ.λπ. Εφεξής τα ποσά αυτά αποτελούν έσοδο του κρατικού προϋπολογισμού.- Η κράτηση 3% επί των προμηθειών που πραγματοποιούνται για λογαριασμό του ΤΕΑΠΑΣΑ/ΤΠΑΣ.
– Ο πόρος 2% υπέρ του ΤΑ.Π.Π. – ΟΣΕ (νυν ΤΠΠ – ΟΣΕ) επί των τιμολογίων των σιδηροδρομικών εισιτηρίων.
– Το ειδικό παράβολο υπέρ Μ.Τ.Σ., Αεροπορίας, Ναυτικού.
– Η απόδοση ποσοστού από τον προϋπολογισμό του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου στη Δ/νση Τοπογραφικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
-Ο πόρος υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας Προσωπικού Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (2% επί των εκτελούμενων έργων και προμηθειών του Οργανισμού).
-Οι αποδόσεις υπέρ ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, ΤΑΕ και Ελληνικού Ινστιτούτου Αλλοδαπού και Διεθνούς Δικαίου, από τα ποσά που προέρχονται από χρηματικές ποινές ή από μετατροπή σε χρήμα των στερητικών της ελευθερίας ποινών.
-Το παράβολο υπέρ του Κ.Τ.Γ.Κ. και Δασών. Εφεξής τα έσοδα του παραβόλου αυτού αποτελούν δημόσια έσοδα.

14) Αύξηση ακατάσχετου ποσού μισθών και συντάξεων  

Με την τροποποίηση της διάταξης του άρθρου 31 του ΚΕΔΕ, αυξάνεται το όριο του ακατάσχετου ποσού μισθών, συντάξεων ή ασφαλιστικών βοηθημάτων των οφειλετών του Δημοσίου, στα χέρια του εργοδότη τους ή των ασφαλιστικών εν γένει φορέων, από χίλια (1000) ευρώ, που ίσχυε ως σήμερα, σε χίλια πεντακόσια (1.500) μηνιαίως, αφαιρουμένων των υποχρεωτικών εισφορών. Σε περίπτωση που ο μισθός, η σύνταξη ή το ασφαλιστικό βοήθημα υπερβαίνει τα χίλια πεντακόσια (1.500) ευρώ μηνιαίως, επιτρέπεται η κατάσχεση του ΧΑ αυτών, όμως, σε κάθε περίπτωση, το εναπομένον ποσό δεν μπορεί να είναι κατώτερο των χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Η σημαντική αύξηση του ποσού αυτού, σε χίλια πεντακόσια (1500) ευρώ, κρίνεται επιβεβλημένη, για την προστασία μισθωτών και συνταξιούχων. Επίσης, κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί μέχρι την προηγούμενη ημέρα ισχύος των διατάξεων αυτών, σε βάρος οφειλετών, για συνολικές οφειλές μικρότερες του ανωτέρω ποσού, αίρονται μετά από αίτηση τους.

www.taxheaven.gr