Αμοιβές Μελών Δ.Σ. Ανωνύμων Εταιριών – Φορολόγηση και παρακράτηση φόρου

Το Υπ. Οικονομικών σε νέα απάντηση  ερωτήματος σχετικά με την παρακράτηση φόρου μισθού μέλους Δ.Σ. γνωμοδότησε εκ νέου ότι και με την από 17.2.2014 σχετική απόφαση του.

Συγκεκριμένα ο μισθός μέλους Δ.Σ. θεωρείται εισόδημα από μισθωτή εργασία και φορολογείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ 1 του άρθρου 15 του ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167Α). 
Επίσης διενεργείται παρακράτηση έναντι της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 29 του ν. 3986/2011 στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και εφαρμόζεται για εισοδήματα που αποκτώνται οπό 1-1-2012 μέχρι και 31-12-2014.