Οι κρυφές παγίδες που αυξάνουν τον φόρο

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι φέτος οι φορολογούμενοι κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης.

Το έντυπο Ε1 έχει πολλούς νέους κωδικούς, απαιτεί πλήρη καταγραφή όλων ανεξαιρέτως των εισοδημάτων που αποκτήθηκαν ο 2013, ενώ κρύβει φορολογικές «παγίδες» που αυξάνουν τη φορολογική επιβάρυνση.

Σύμφωνα με το ethnos.gr οι φορολογούμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:

Αποδείξεις ίσες με το 25% του εισοδήματός τους πρέπει να έχουν μαζέψει για το 2013 μισθωτοί, συνταξιούχοι, εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και αγρότες
1. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικονομικού έτους 2014 υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά έως τις 30 Ιουνίου 2014.

2. Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, απαιτείται ενημέρωση του τμήματος Μητρώου της Δ.Ο.Υ. του αποβιώσαντος πριν από την υποβολή της δήλωσης.

3. Ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου πρέπει να υποβάλλονται και οι αρχικές εκπρόθεσμες δηλώσεις και οι συμπληρωματικές – τροποποιητικές δηλώσεις, είτε είναι εμπρόθεσμες είτε εκπρόθεσμες. Η ηλεκτρονική υποβολή των συμπληρωματικών – τροποποιητικών δηλώσεων θα είναι δυνατή από τις 20 Απριλίου 2014.

Οι δηλώσεις των φορολογουμένων που απεβίωσαν πρέπει να υποβάλλονται αποκλειστικά χειρόγραφα στις αρμόδιες ΔΟΥ

4. Η αναγραφή των ΑΜΚΑ των προστατευόμενων τέκνων και λοιπών μελών της οικογένειας του φορολογούμενου είναι υποχρεωτική.

5. Η αναγραφή του ΑΦΜ είναι υποχρεωτική μόνο για τα προστατευόμενα μέλη άνω των 18 ετών.

6. Τα τέκνα και τα λοιπά μέλη της οικογένειας του φορολογούμενου θεωρείται ότι τον βαρύνουν, εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ ή το ποσό των 6.000 ευρώ αν τα πρόσωπα αυτά παρουσιάζουν αναπηρία 67% και άνω.

7. Υποχρεωτική η συμπλήρωση του έτους γέννησης για όσους υποβάλουν πρώτη φορά δήλωση φορολογίας εισοδήματος.

8. Είναι υποχρεωτική η αναγραφή όλων των εισοδημάτων των υπόχρεων ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και των απαλλασσόμενων από τον φόρο εισοδημάτων. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα θα πρέπει να αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος. Κι αυτό διότι το υπουργείο Οικονομικών θα επιβάλει την ειδική εισφορά αλληλεγγύης 1%-4% όχι μόνο επί του συνολικού ποσού όλων των εισοδημάτων του φορολογουμένου, αλλά και επί των φόρων εισοδήματος που παρακρατήθηκαν.

9. Τα εισοδήματα από τόκους καταθέσεων πρέπει να αναγραφούν στους ξεχωριστούς κωδικούς 667-668 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης.

10. Στις περιπτώσεις κοινών λογαριασμών σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (κάθε μορφής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) υπάρχει υποχρέωση δήλωσης των ποσών των τόκων καταθέσεων που αναλογούν στους πραγματικούς δικαιούχους.

11. Κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, πρέπει πρώτα να καταχωρούνται τα έντυπα Ε2 και Ε3, όταν απαιτούνται, και κατόπιν το βασικό έντυπο της δήλωσης, το Ε1.

12. Οταν συμπληρώνονται οι κωδικοί 019-020 από όσους εργάστηκαν κατά τη διάρκεια του 2013 με «μπλοκάκι» και φορολογούνται ως μισθωτοί απαιτείται η αναγραφή των ΑΦΜ όλων των εργοδοτών. Σε περίπτωση που οι εργοδότες υπερβαίνουν τους τρεις, θα πρέπει να αναγράφεται οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του εργοδότη από τον οποίο εισπράχθηκε τουλάχιστον το 75% των αμοιβών (των ακαθαρίστων εσόδων).

13. Οταν δηλώνονται εισοδήματα από μισθούς ή συντάξεις, πρέπει να καταχωρούνται οι Α.Φ.Μ. των εργοδοτών ή των ασφαλιστικών φορέων και τα αντίστοιχα ποσά, βάσει των βεβαιώσεων αποδοχών.

14. Στον πίνακα 4Δ, όταν συμπληρώνονται στους κωδικούς 507-508 ποσά εισοδημάτων που δεν εντάσσονται σε άλλες περιπτώσεις του πίνακα 4, θα πρέπει να αναγράφεται και ο ΑΦΜ του φορέα ή εργοδότη που κατέβαλε το κάθε ποσό, μαζί με το αντίστοιχο ποσό.

15. Στους κωδικούς 657-658, όπου δηλώνονται τα εισοδήματα τα οποία εξαιρούνται από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης (το εφάπαξ, οι αποζημιώσεις απολύσεων κ.λπ.), στους κωδικούς 659-660, όπου δηλώνονται όλα τα αυτοτελώς φορολογούμενα και φοροαπαλλασσόμενα εισοδήματα, τα οποία όμως υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης και στους κωδικούς 781-782, όπου αναγράφονται τα ποσά των πάσης φύσεως εσόδων (εισπράξεις από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων, ληφθέντα ποσά δανείων, δωρεών ή γονικών παροχών, κέρδη από λαχεία κ.λπ.) τα οποία χρησιμεύουν για την κάλυψη τεκμηρίων, θα εμφανίζεται πίνακας στον οποίο θα πρέπει να αναλύονται τα συνολικά δηλωθέντα αθροίσματα, ανάλογα με την προέλευσή τους, εφόσον δεν έχουν συμπληρωθεί ήδη από τη Φορολογική Διοίκηση.

16. Στον κωδικό 049 του πίνακα 7 οφείλουν να αναγράψουν το συνολικό ποσό των αποδείξεων που μάζεψαν για δαπάνες του έτους 2013, όσοι δηλώνουν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, καθώς και όσοι δηλώνουν εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση.

17. Αποδείξεις λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών συνολικής αξίας ίσης με το 25% του ετησίου εισοδήματός τους έπρεπε να έχουν μαζέψει κατά τη διάρκεια του 2013 όχι μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, αλλά και οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκια» και οι αγρότες. Σημειώστε ότι αν το ποσό των προσκομιζόμενων αποδείξεων δαπανών του φορολογουμένου είναι μικρότερο από το ποσό που απαιτείται, επιβάλλεται φόρος με συντελεστή 22% επί της διαφοράς. Για παράδειγμα, για εισόδημα 20.000 ευρώ απαιτούνται 5.000 αποδείξεις. Αν ο φορολογούμενος καταθέσει 3.000 αποδείξεις, δηλαδή 2.000 λιγότερες, τότε πέρα από τον φόρο που θα πληρώσει, θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο φόρο 2.000 Χ22% = 440 ευρώ επιπλέον.

18. Στους κωδικούς 051-052 δηλώνονται τα έξοδα ιατρικής, νοσοκομειακής και φαρμακευτικής περίθαλψης (κωδ. 051-052): Παρέχεται έκπτωση φόρου 10% των εξόδων κατά το μέρος που δεν καλύπτονται από ασφαλιστικά ταμεία ή/και ασφαλιστικές εταιρείες και υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος. Το ποσό της μείωσης δεν μπορεί να υπερβεί τις 3.000 ευρώ.

19. Στους κωδικούς 089-090 δηλώνεται η διατροφή μεταξύ συζύγων εκπίπτει 10% από τον φόρο με το ποσό της μείωσης του φόρου να μην μπορεί να υπερβεί τα 1.500 ευρώ.

20. Στους κωδικούς 059-060 δηλώνονται δωρεές χρηματικών ποσών.

21. Τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να φυλάσσονται από τους φορολογούμενους για μελλοντικό έλεγχο.

Αθροιστικά οι δαπάνες συζύγων

Σε περίπτωση συζύγων οι δαπάνες που έχουν πραγματοποιηθεί υπολογίζονται αθροιστικά και για τους δύο συζύγους, μόνον εφ όσον έχουν περιληφθεί στην εμπρόθεσμη δήλωση και επιμερίζονται μεταξύ των συζύγων ανάλογα με το δηλούμενο και φορολογούμενο ατομικό εισόδημα της εμπρόθεσμης δήλωσής τους.

www.forologikanea.gr