Διορθώσεις στη φορολογία φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων

Σημαντικές αλλαγές θα περιλαμβάνονται και για τους εισαγωγείς μεταχειρισμένων αυτοκινήτων, ενώ τροποποιούνται οι διατάξεις προκειμένου να χορηγείται το επίδομα επικινδυνότητας σε όλους τους δικαιούχους.

Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου θα προβλέπει:

1. Αποθεματικά επιχειρήσεων. Την κατάργηση της διάταξης για τη φορολογική αντιμετώπιση των αποθεματικών. Η υφιστάμενη νομοθεσία υποχρεώνει τις ανώνυμες εταιρείες σε διανομή ή κεφαλαιοποίηση των αποθεματικών τους και κατ’ επέκταση σε φορολόγηση αυτών.

2. Αυτοκίνητα – τέλη κυκλοφορίας.
α) Καταργείται η διάταξη που προέβλεπε την καταβολή τελών κυκλοφορίας για όσους ιδιοκτήτες ή εμπόρους αυτοκινήτων πωλούν τα οχήματά τους στο εξωτερικό και έχουν κατατεθειμένες τις πινακίδες κυκλοφορίας. Με το ισχύον καθεστώς η εφορία τους ζητάει να καταβάλουν τα τέλη κυκλοφορίας για να μπορέσουν να πραγματοποιήσουν την οριστική διαγραφή λόγω εξαγωγής. Επίσης δεν θα καταβάλουν τέλη κυκλοφορίας όσοι προχωρήσουν στην απόσυρση του οχήματος με στόχο την απόκτηση κάποιου καινούργιου.
β) Για τα εισαγόμενα μεταχειρισμένα θα λαμβάνεται υπόψη η πρώτη άδεια κυκλοφορίας στην Ε.Ε. και όχι το πότε εκδόθηκε η σχετική άδεια στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν ένα Ι.Χ. είχε κυκλοφορήσει για πρώτη φορά στην Ε.Ε. το 2004 και είχε εισαχθεί στην Ελλάδα το 2011, η εφορία λαμβάνει υπόψη την ημερομηνία εισαγωγής (2011), με αποτέλεσμα να πληρώνει υψηλότερα τεκμήρια.

3. Καταργείται η παρακράτηση στα royalties. Ο φορολογικός νόμος προέβλεπε την παρακράτηση από 1-1-2014 φόρου με συντελεστή 20% στα μισθώματα που καταβάλλονται για την ενοικίαση βιομηχανικού, εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού τα οποία αντιμετωπίζονται σαν δικαιώματα (royalties). Η διάταξη αυτή καταργείται, ωστόσο ο φόρος, σύμφωνα με τη νομοθεσία, πρέπει να καταβληθεί μέχρι τις 31 Μαρτίου.

4. Τόκοι. Με διάταξη που θα περιληφθεί στο σχέδιο νόμου θα ορίζεται ότι θα δηλωθούν στη φορολογική δήλωση τόκοι άνω των 250 ευρώ και όχι από το πρώτο ευρώ.

5. Δήλωση ΦΠΑ. Αποσυνδέεται η υποβολή της περιοδικής δήλωσης από την καταβολή του φόρου.

6. Επίδομα επικινδυνότητας. Αλλάζει ο νόμος για το επίδομα επικινδυνότητας προκειμένου να χορηγείται σε όλους τους δικαιούχους.

7. Φόρος υπεραξίας. Με βάση τις πραγματικές τιμές πώλησης που αναγράφονται στα συμβόλαια και όχι με βάση τις εικονικές αντικειμενικές τιμές θα υπολογίζεται ο φόρος υπεραξίας, ενώ από αυτόν απαλλάσσονται τα ακίνητα που έχουν αποκτηθεί πριν από το 1994.

Για τα ακίνητα που υπόκεινται σε φόρο υπεραξίας με συντελεστή 15% το νέο σύστημα προβλέπει ότι η τιμή κτήσης θα υπολογίζεται με βάση την πορεία του πληθωρισμού από το έτος που το ακίνητο αποκτήθηκε μέχρι το έτος στο οποίο πωλείται. Για παράδειγμα, αν ένα ακίνητο το οποίο πωλείται το 2014 αγοράστηκε το 2000 αντί 30.000 ευρώ και ο πληθωρισμός από το 2000 έως το 2014 αυξήθηκε σωρευτικά κατά 50%, τότε ως τιμή κτήσης για τον υπολογισμό του φόρου υπεραξίας θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 30.000 ευρώ προσαυξημένο κατά 50%, δηλαδή κατά το συνολικό ποσοστό αύξησης του πληθωρισμού την περίοδο 2000 – 2014. Ουσιαστικά, ως τιμή κτήσης στο συγκεκριμένο παράδειγμα θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 45.000 ευρώ. Από τον φόρο απαλλάσσονται οι ιδιοκτήτες που έχουν στην κυριότητά τους το προς πώληση ακίνητο πριν από το 1994. Το 1994 θα είναι το έτος αναφοράς για την απαλλαγή από τον φόρο. Το κριτήριο για την επιβολή ή μη του φόρου υπεραξίας δεν θα είναι η περίοδος κατοχής του ακινήτου, αλλά εάν αποκτήθηκε πριν ή μετά το 1994.

8. Πρόστιμα.
• Μειώνεται στα 250 ευρώ από 1.000 ευρώ το πρόστιμο που προβλέπεται για τους επιτηδευματίες και τις επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Β΄ κατηγορίας).
• Μειώνεται στα 500 ευρώ από 2.500 ευρώ το πρόστιμο που επιβάλλεται σε όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην βιβλία Γ΄ κατηγορίας).

www.kathimerini.gr