Πώς φορολογούνται επαγγελματίες και μπλοκάκια

Ιδιαίτερα προσεκτικοί θα πρέπει να είναι οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής τους δήλωσης. Η λάθος συμπλήρωση των κωδικών μπορεί να οδηγήσει σε επιπλέον φόρους και να φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε συντελεστή 26% και όχι με την κλίμακα των μισθωτών. Συγκεκριμένα, οι εργαζόμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκι» κατά τη συμπλήρωση των κωδικών 019-020  θα πρέπει να συμπληρώσουν τον ΑΦΜ των εργοδοτών και σε περίπτωση που αυτοί υπερβαίνουν τους τρεις, πρέπει να αναγραφεί οπωσδήποτε ο ΑΦΜ του προσώπου από το οποίο προέρχεται τουλάχιστον το 75% των ακαθαρίστων εσόδων. Ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, αφαιρουμένων των ασφαλιστικών εισφορών, θεωρείται το εισόδημα από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα, εφ’ όσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Εχουν έγγραφη σύμβαση με τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες τους.

• Τα φυσικά ή/και νομικά πρόσωπα τα οποία λαμβάνουν τις υπηρεσίες δεν υπερβαίνουν τα 3.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον υπερβαίνουν τον αριθμό αυτό, ποσοστό 75% των ακαθαρίστων εσόδων του εισοδήματος από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα προέρχεται από ένα από τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές.

Σημειώνεται ότι οι ανωτέρω υπόχρεοι δεν δικαιούνται την έκπτωση των δαπανών που είχαν μέχρι σήμερα (αναφέρονται στο άρθρο 31 του Ν. 2238/1994).

Ελεύθεροι επαγγελματίες

Οσον αφορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και τις ατομικές επιχειρήσεις που δεν ισχύουν οι παραπάνω προϋποθέσεις, θα φορολογηθούν από το πρώτο ευρώ με συντελεστή 26% για εισοδήματα έσως 50.000 ευρώ και με συντελεστή 33% για πάνω από 50.000 ευρώ.

Για τις νέες ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις ή τους νέους ελεύθερους επαγγελματίες με πρώτη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος από 1ης Ιανουαρίου 2013 και για τα 3 πρώτα έτη άσκησης της δραστηριότητάς τους ο φορολογικός συντελεστής του πρώτου κλιμακίου της παραπάνω κλίμακας μειώνεται κατά 50% και μέχρι 10.000 ευρώ εισόδημα.

Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Οικονομικών, εφόσον το καθαρό εισόδημα είναι μέχρι 10.000 ευρώ, θα φορολογηθεί με 13%. Αν είναι έστω και ένα ευρώ μεγαλύτερο, θα φορολογηθεί με 26%. Κατά τη γραμματική, όμως, ερμηνεία της διάταξης, εφόσον το εισόδημα υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ πρέπει οι πρώτες 10.000 ευρώ να φορολογηθούν με συντελεστή 13%, το ποσό πάνω από 10.000 μέχρι και 50.000,00 (επόμενα 40.000 ευρώ) να φορολογηθεί με συντελεστή 26% και το υπερβάλλον ποσό με συντελεστή 33%.

Πηγή: www.kathimerini.gr