Η εξόφληση των προμηθευτών περνά από το γκισέ των τραπεζών

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος προβλέπει ότι δεν εκπίπτει «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500€, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ν.4172 άρθρο 23 περίπτωση β που ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2014 προβλέπει ότι δεν εκπίπτει «κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500€, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με την χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής».

Συνεπώς από την 01/01/2014 και μετά, κάθε δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών συνολικής αξίας, συμπεριλαμβανομένου και του ΦΠΑ, άνω των 500€, εκπίπτει φορολογικά κατά τον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα, εφόσον η ολική ή τμηματική εξόφλησή του γίνει μέσω τραπεζικού μέσου πληρωμής δηλαδή κατάθεση ή μεταφορά σε τραπεζικό λογαριασμό, εξόφληση με τραπεζική επιταγή ή συναλλαγματική.

Παραμένει όμως σε ισχύ η διάταξη του Κ.Φ.Α.Σ. που προβλέπει:

«Για την απόδειξη της συναλλαγής από το λήπτη φορολογικού στοιχείου, που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ και άνω, απαιτείται η τμηματική ή ολική εξόφληση να γίνεται μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγή έκδοσης του λήπτη του στοιχείου. Σε περίπτωση εκχώρησης επιταγών τρίτων εκδίδεται άμεσα λογιστική απόδειξη εκχώρησης αξιόγραφων, στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία των εκχωρούμενων επιταγών.

Με επιταγή του αγοραστή ή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αποκλειστικά και μόνο εξοφλούνται επίσης, μερικά ή ολικά, και τα φορολογικά στοιχεία αξίας τριών χιλιάδων (3.000€) ευρώ και άνω, που αφορούν αγορές αγροτικών προϊόντων από πρόσωπο που παράγει τα προϊόντα αυτά, καθώς επίσης και το ποσό που αποδίδεται από τον αντιπρόσωπο στον εντολέα, επίσης πρόσωπο που παράγει τα ως άνω αγροτικά προϊόντα, για τις διενεργηθείσες πωλήσεις των προϊόντων αυτών, για λογαριασμό του, με βάση την εκκαθάριση της παραγράφου 7 του άρθρου 6, μετά την αφαίρεση της δικαιούμενης προμήθειας.

Φορολογικά στοιχεία, που εκδίδονται από επιτηδευματίες για πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες άνω των 1.500,00€ , εξοφλούνται με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής δηλαδή μέσω τραπεζικού λογαριασμού, με επιταγή ή κάρτα του ιδιώτη.

Για μια ακόμη φορά αλληλοσυγκροούμενες διατάξεις.

Πρέπει το Υπουργείο να πάρει άμεσα θέση. Δεν μπορεί η ίδια παράβαση να επισύρει δύο διαφορετικές ποινές.

– Αμοιβαίες ανταπαιτήσεις :

Για την εφαρμογή των άνω διατάξεων για τους αντισυμβαλλόμενους, που είναι ταυτόχρονα πελάτης και προμηθευτής (δηλαδή και οι δύο είναι λήπτες φορολογικών στοιχείων) από 01/01/2013 επιτρέπεται ο συμψηφισμός αμοιβαίων ανταπαιτήσεων μεταξύ των. Οι διατάξεις αυτές δεν έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν κανονικά έως σήμερα.

– Συνεπώς από 01/01/2014 και μετά:

Κάθε δαπάνη με ποσό συναλλαγής άνω των 500,00€ αν δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου δεν αναγνωρίζεται και αναμορφώνεται φορολογικά. Η ευθύνη εφαρμογής της διάταξης και της αναμόρφωσης περνά στους λογιστές.

Κάθε δαπάνη με ποσό συναλλαγής άνω των 3.000€ αν δεν εξοφληθεί με χρήση τραπεζικού μέσου, εκτός από την φορολογική αναμόρφωση επισύρει και ένα αυτοτελές πρόστιμο ανάλογο με την κατηγορία των βιβλίων .

Κάθε φορολογικό στοιχείο που εκδίδεται σε ιδιώτη άνω των 1.500€, αν δεν εξοφληθεί μέσω τραπεζικού μέσου επισύρει ένα αυτοτελές πρόστιμο ανάλογο με την κατηγορία των βιβλίων .

www.forologikanea.gr