Θα συμψηφίζονται με οφειλές και οι επιστροφές φόρου κάτω από 1.500 ευρώ

Αυτόματα θα συμψηφίζονται οι απαιτήσεις ιδιωτών από το Δημόσιο (επιστροφές φόρου, αγροτικές αποζημιώσεις κ. ά.) με οφειλές ακόμα και εάν αυτές είναι κάτω από 1.500 ευρώ και δεν είναι ληξιπρόθεσμες.

Απαιτήσεις φορολογουμένων από το Δημόσιο οι οποίες δεν υπερβαίνουν τα 1.500 ευρώ και για την είσπραξη των οποίων δεν προβλέπεται η υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας, θα συμψηφίζονται πλέον αυτεπάγγελτα με οφειλές των φορολογουμένων προς το Δημόσιο, έστω κι αν οι οφειλές αυτές δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες.

Ουσιαστικά για να εισπράξει ένας αγρότης ολόκληρο το ποσό μιας επιδότησης ή μιας αποζημίωσης για την καταστροφή της παραγωγής του, ακόμη κι αν το ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τα 1.500 ευρώ, δεν θα πρέπει να έχει καμία οφειλή προς το Δημόσιο, ληξιπρόθεσμη ή μη ληξιπρόθεσμη. Αν οφείλει κάποιο ποσό στο Δημόσιο, έστω και μη ληξιπρόθεσμο χρέος, θα γίνεται συμψηφισμός της επιδότησης ή της αποζημίωσης με το συγκεκριμένο ποσό χρέους. Αν το χρέος είναι μεγαλύτερο από την επιδότηση ή την αποζημίωση, ο αγρότης δεν θα εισπράττει τίποτα, γιατί ολόκληρο το ποσό που δικαιούται θα χρησιμοποιείται από το Δημόσιο για την εξόφληση της οφειλής του, έστω κι αν αυτή δεν έχει ακόμη καταστεί ληξιπρόθεσμη!

Το ίδιο ισχύει πλέον και για κάθε φορολογούμενο ο οποίος δικαιούται να λάβει επιστροφή φόρου κάτω των 1.500 ευρώ: αν οφείλει στο Δημόσιο κάποιο ποσό, έστω κι αν η προθεσμία για την καταβολή του δεν έχει εκπνεύσει, δεν θα μπορεί να εισπράξει ολόκληρη την επιστροφή, αλλά θα γίνεται συμψηφισμός του επιστρεπτέου ποσού φόρου με την οφειλή του. Σε περίπτωση που η οφειλή του φορολογούμενου είναι μεγαλύτερη από το ποσό της επιστροφής φόρου, ακόμη κι αν η προθεσμία εξόφλησης της οφειλής δεν έχει εκπνεύσει, ο φορολογούμενος θα χάνει ολόκληρο το ποσό της επιστροφής, επειδή το Δημόσιο θα το διαθέτει για την άμεση εξόφλησης της οφειλής!

Το δικαίωμα του Δημοσίου να διενεργεί αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς απαιτήσεων φορολογουμένων που είναι χαμηλότερες του ποσού των 1.500 ευρώ με οφειλές των φορολογουμένων προς τις Δ.Ο.Υ. ή τα Τελωνεία, ακόμη και μη ληξιπρόθεσμες, κατοχυρώνεται πλήρως με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων Χ. Θεοχάρη με την οποία τροποποιούνται σε αρκετά σημεία οι ισχύουσες ρυθμίσεις για τη χορήγηση αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας.

Με την ίδια απόφαση:

– Προβλέπονται χαλαρότεροι όροι χορήγησης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας για όσους οφείλουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο που δεν υπερβαίνουν τις 5.000 ευρώ και τα έχουν εντάξει σε ρυθμίσεις τμηματικής καταβολής. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι σε κάθε περίπτωση ύπαρξης ρυθμισμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέχρι 5.000 ευρώ το αποδεικτικό ενημερότητας θα είναι δυνατό να χορηγείται στον οφειλέτη για να εισπράξει χρήματα από το Δημόσιο, υπό την προϋπόθεση ότι από τα χρήματα αυτά θα παρακρατηθεί ποσοστό μόνο 10%, αντί τουλάχιστον 30% ή τουλάχιστον 50% που προβλεπόταν μέχρι τώρα. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ότι:

– Παρέχεται απαλλαγή από την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικών φορολογικής ενημερότητας για όσους χρωστούν στο Δημόσιο ληξιπρόθεσμα χρέη συνολικού ύψους άνω των 30 ευρώ. Οι φορολογούμενοι αυτοί θα μπορούν δηλαδή να εισπράττουν χρήματα από το Δημόσιο ή να μεταβιβάζουν ακίνητά τους χωρίς να χρειαστεί να προσκομίζουν αποδεικτικά φορολογικής ενημερότητας.

www.money-money.gr