Ποιες εταιρικές παροχές τελικά θα φορολογηθούν – Τι θα ισχύσει για τηλέφωνα, αυτοκίνητα, προκαταβολές

Φορολόγηση κάθε είδους παροχής που λαμβάνουν στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι ξεκινάει από φέτος το υπουργείο Οικονομικών. Δάνεια, εταιρικά αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, ακόμη και προκαταβολές μισθού (άνω των τριών μηνών) φορολογούνται από την 1-1-2014 με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος.
 
Σύμφωνα με ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών που μίλησε στην “Καθημερινή” οι τυχόν στρεβλώσεις του μέτρου θα διορθωθούν ενώ ανέφερε πως πχ ένας πωλητής ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή το κινητό του τηλέφωνο για να πωλήσει προϊόντα δεν θα φορολογηθεί εφόσον αποδεικνύεται ότι η χρήση των παροχών αφορά αποκλειστικά την εργασία. Από την άλλη σημειώνει πως δεν μπορεί διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης να απολαμβάνει σειρά παροχών, όπως αυτοκίνητα, κάρτες, κινητό τηλέφωνο κ.ά., και να μη φορολογείται γι’ αυτές.
 
Σύμφωνα με τη νομοθεσία οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.
 
Στην περίπτωση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων, το ποσό που θα φορολογηθεί με συντελεστές έως 42% θα είναι αυτό που υπερβαίνει τα 300 ευρώ ετησίως, ενώ για τα δάνεια και τις προκαταβολές μισθών το ποσό που θα φορολογηθεί θα είναι ο τόκος που θα προκύψει από το επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά θα αθροιστούν με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου και θα φορολογηθούν με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Η φορολογία αφορά παροχές σε είδος που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά.
 
Όπως σημειώνει εξάλλου η “Καθημερινή”, σύμφωνα με τη νομοθεσία, από 1-1-2014 φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος:
 
• Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους Θα υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό εκατό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.
 
• Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Επίσης, η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο.
 
• Η αγοραία αξία των παροχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.
 
• Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

Πηγή: www.newmoney.gr