Αυξάνεται η παρακράτηση φόρου στους μισθούς

Η φορολογική επιδρομή που θίγει την οικονομία και εμποδίζει την έξοδο από την κρίση δεν λέει να κοπάσει. Το νέο επεισόδιο είναι η επιμονή της κυβέρνησης για τη φορολόγηση των παροχών σε είδος που λαμβάνουν στελέχη επιχειρήσεων και εργαζόμενοι. Δάνεια, εταιρικά αυτοκίνητα, κινητά τηλέφωνα, ακόμη και προκαταβολές μισθού (άνω των τριών μηνών) φορολογούνται από την 1-1-2014 με βάση την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Αυτό σημαίνει ότι φέτος αυξάνεται η παρακράτηση του φόρου των μιψθών.

Ανώτατο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με την “Καθημερινή” διευκρινίζει ότι όπου υπάρχουν στρεβλώσεις θα διορθωθούν με υπουργικές αποφάσεις και με εγκυκλίους. Το ίδιο στέλεχος αναφέρει ότι δεν μπορεί διευθύνων σύμβουλος μιας επιχείρησης να απολαμβάνει σειρά παροχών, όπως αυτοκίνητα, κάρτες, κινητό τηλέφωνο κ.ά., και να μη φορολογείται γι’ αυτές. Αντίθετα, ένας πωλητής ο οποίος χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο ή το κινητό του τηλέφωνο για να πωλήσει προϊόντα δεν θα φορολογηθεί εφόσον αποδεικνύεται ότι η χρήση των παροχών αφορά αποκλειστικά την εργασία.
Σύμφωνα με τη νομοθεσία (νόμος 4172 άρθρο 13) οποιεσδήποτε παροχές σε είδος που λαμβάνει ένας εργαζόμενος ή συγγενικό πρόσωπο αυτού συνυπολογίζονται στο φορολογητέο εισόδημά του στην αγοραία αξία τους, εφόσον η συνολική αξία των παροχών σε είδος υπερβαίνει το ποσό των 300 ευρώ ανά φορολογικό έτος.

Η ΓΣΕΕ με επιστολή της προς τον υπουργό Οικονομικών Γ. Στουρνάρα ζητάει την άμεση προώθηση νομοθετικής ρύθμισης για την κατάργηση των διατάξεων που προβλέπουν τη φορολόγηση των παροχών σε είδος, τονίζοντας ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει κρίνει αντισυνταγματική την ένταξη στο φορολογητέο εισόδημα των παραπάνω παροχών. Οπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ, σύμφωνα με την απόφαση 29/2014 του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίθηκε αντισυνταγματική διάταξη του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (Ν. 4172/2013) που εντάσσει στο φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες τις κάθε είδους παροχές που καταβάλλονται από τον εργοδότη στον εργαζόμενο με σκοπό την κάλυψη δαπανών από την εκτέλεση της εργασίας που του έχει ανατεθεί ή την ταχύτερη και αποδοτικότερη διεξαγωγή της.

Στην περίπτωση των εταιρικών κινητών τηλεφώνων, το ποσό που θα φορολογηθεί με συντελεστές έως 42% θα είναι αυτό που υπερβαίνει τα 300 ευρώ ετησίως, ενώ για τα δάνεια και τις προκαταβολές μισθών το ποσό που θα φορολογηθεί θα είναι ο τόκος που θα προκύψει από το επιτόκιο που καθορίζει η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα ποσά θα αθροιστούν με τα υπόλοιπα εισοδήματα του φορολογουμένου και θα φορολογηθούν με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος. Η φορολογία αφορά παροχές σε είδος που αποκτώνται από 1ης Ιανουαρίου 2014 και μετά.

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, από 1-1-2014 φορολογείται με την κλίμακα φορολογίας εισοδήματος:

• Η αγοραία αξία της παραχώρησης ενός οχήματος σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους Θα υπολογίζεται σε ποσοστό 30% του κόστους του οχήματος που εγγράφεται ως δαπάνη στα βιβλία του εργοδότη με τη μορφή της απόσβεσης περιλαμβανομένων των τελών κυκλοφορίας, επισκευών, συντηρήσεων, καθώς και του σχετικού χρηματοδοτικού κόστους που αντιστοιχεί στην αγορά του οχήματος ή του μισθώματος. Σε περίπτωση που το κόστος είναι μηδενικό, η αγοραία αξία της παραχώρησης ορίζεται σε ποσοστό εκατό 30% της μέσης δαπάνης ή απόσβεσης κατά τα τελευταία τρία έτη.

• Οι παροχές σε είδος με τη μορφή δανείου αποτιμώνται με βάση το ποσό της διαφοράς που προκύπτει μεταξύ των τόκων που θα κατέβαλλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον οποίο έλαβε την παροχή, εάν το επιτόκιο υπολογισμού των τόκων ήταν το μέσο επιτόκιο αγοράς, όπως ορίζεται με απόφαση του υπουργού Οικονομικών, κατά τον ίδιο μήνα και των τόκων που τυχόν κατέβαλε ο εργαζόμενος στη διάρκεια του εν λόγω ημερολογιακού μήνα. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται έγγραφη συμφωνία δανείου, το σύνολο του αρχικού κεφαλαίου λογίζεται ως παροχή σε είδος. Επίσης, η προκαταβολή μισθού άνω των τριών μηνών θεωρείται δάνειο.

• Η αγοραία αξία των παροχών με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών προσδιορίζεται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης ή μεταβίβασής του και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση. Η αγοραία αξία άσκησης δικαιώματος είναι η τιμή κλεισίματος της μετοχής στο χρηματιστήριο μειωμένη κατά την τιμή διάθεσης του δικαιώματος.

• Η αγοραία αξία της παραχώρησης κατοικίας σε εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα ενός φορολογικού έτους, αποτιμάται στο ποσό του μισθώματος που καταβάλλει η επιχείρηση ή σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας σε ποσοστό 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

www.imerisia.gr