Υποχρέωση υποβολής Φ.Μ.Υ. και όταν δεν προκύπτει φόρος για απόδοση

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1049/11.2.2014 οι εργοδότες υπόχρεοι σε υποβολή προσωρινής δήλωσης (ΦΜΥ) που καταβάλλουν εισόδημα για μισθωτή εργασία σε εργαζόμενους ή υπαλλήλους τους, έχουν την υποχρέωση υποβολής της δήλωσης αυτής ακόμα και στην περίπτωση που δεν προκύπτει φόρος για απόδοση. Ειδικά στην περίπτωση που οι υπόχρεοι εργοδότες παύουν να απασχολούν προσωπικό, υποχρεούνται να υποβάλλουν προσωρινή δήλωση και να συμπληρώνουν την ειδική ένδειξη που αναγράφεται επί του εντύπου, προκειμένου να μην εκδοθεί πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου.