Από το 1ο λεπτό του ευρώ πρέπει να δηλωθούν οι τόκοι στις φετινές δηλώσεις – Τι γίνεται με το τεκμήριο

Σύμφωνα με το άρθρο 61 του ν.2238/1994 (που ισχύει για τα εισοδήματα που θα δηλώσουμε φέτος μέχρι τις 30 Ιουνίου 2014), προβλέπεται (όπως και για το 2012) η υποχρεωτική αναγραφή όλων των εισοδημάτων (και των αυτοτελώς φορολογούμενων όπως είναι οι τόκοι) στην φορολογική δήλωση.   

Ο περιορισμός στην αναγραφή των τόκων για ποσά κάτω των 250,00 ευρώ -ο οποίος τέθηκε με την το άρθρο 64 του νόμου 4170/2013-, ίσχυε μόνο για το φορολογικό έτος 2013 (χρήση 2012), όπως εύκολα διαπιστώνει κανείς διαβάζοντας την παράγραφο 6 του άρθρου 62 του ν.2238/1994:  

“6. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται κάθε φορά ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, τα δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία τα οποία συνυποβάλλονται με τη δήλωση, καθώς και ο τρόπος και ο χρόνος υποβολής της όπως ορίζεται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Σε κάθε περίπτωση στη δήλωση αυτή αναγράφονται όλα τα εισοδήματα του υπόχρεου ανεξάρτητα από τον τρόπο φορολόγησής τους, καθώς και τα απαλλασσόμενα από το φόρο εισοδήματα. Για τα αυτοτελώς ή με ειδικό τρόπο φορολογούμενα εισοδήματα αναγράφεται και ο παρακρατηθείς ή αποδοθείς κατά περίπτωση φόρος.
Ειδικά, για τα εισοδήματα της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του Κ.Φ.Ε. του οικονομικού έτους 2013 δεν υφίσταται υποχρέωση δήλωσής τους, εφόσον το συνολικό καθαρό ποσό αυτών δεν υπερβαίνει τα διακόσια πενήντα (250) ευρώ.”

Στις δηλώσεις οικ. έτους 2014 (χρήση 2013) οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ποσά των τόκων καταθέσεων που τους αναλογούν, ακόμα κι αν αυτά αντιστοιχούν σε μερικά λεπτά του ευρώ.

Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα οι φορολογούμενοι που δεν έχουν άλλα εισοδήματα να πιαστούν στην “τσιμπίδα” του τεκμηρίου των 3.000 που ορίζει η παράγραφος θ’ του άρθρου 16 του Κ.Φ.Ε1., συνεπώς θα φορολογηθούν με συντελεστή 10% (σύμφωνα με την κλίμακα των εισοδημάτων από ακίνητα και κινητές αξίες), ήτοι 3.000,00 Χ 10% = 300,00 ποσό φόρου. Ο λόγος που θα φορολογηθούν στην περίπτωση αυτή -κατά την προσωπική μας άποψη- με συντελεστή 10%, είναι διότι δηλώνεται εισόδημα μόνο από κινητές αξίες (παρόλο που αυτό φορολογείται αυτοτελώς).  
 
Τονίζουμε ότι, για το οικ. έτος 2014 (χρήση 2013), σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν.2238/1994, ισχύουν τα ακόλουθα: 
“[…] 1. Η διαφορά του εισοδήματος που δηλώθηκε από τον φορολογούμενο, τη σύζυγό του και τα πρόσωπα που τους βαρύνουν ή προσδιορίστηκε από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας και της συνολικής ετήσιας δαπάνης τους, των άρθρων 16 και 17, προσαυξάνει τα εισοδήματα που δηλώνονται ή προσδιορίζονται από τον προϊστάμενο της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας κατά το ίδιο οικονομικό έτος, του φορολογούμενου ή της συζύγου του της πηγής από την οποία δηλώνονται τα μεγαλύτερα εισοδήματα και, αν δεν δηλώνεται εισόδημα από καμία κατηγορία, η διαφορά αυτή λογίζεται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες […]”2

Ευελπιστούμε ότι η Διοίκηση του υπ. Οικ. θα δώσει λύση στο πρόβλημα που έχει ανακύψει και θα φέρει σύντομα νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία θα ισχύσει και για το οικ. έτος 2014 (χρήση 2013), το όριο των 250,00 από τόκους που είχε θεσπιστεί για τις περσινές δηλώσεις εισοδήματος φυσικών προσώπων.