Οδηγός: Τι ισχύει για το εφάπαξ, ποια ταμεία θίγονται και πόσο από τις αλλαγές

Το εφάπαξ μπαίνει στο μικροσκόπιο των αρμοδίων για περίπου 1.300.000 δικαιούχους του Δημοσιου, του ευρυτερου δημοσιου και του Ιδιωτικού τομέα και είναι ελάχιστοι δικαιούχοι εφάπαξ θα αποφύγουν τις μειώσεις από το νέο τρόπο υπολογισμού που ισχύει στο εξής, αλλά και λόγω των αλλαγών που ήδη εχουν αποφασιστεί.

Ποιοι δεν θίγονται από τις αλλαγές;

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας από τις νεες μειώσεις εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι που έχουν υποβάλει αίτηση χορήγησης εφάπαξ έως τις 31 Αυγούστου του 2013, οι οποίοι ξεπερνούν τους 25.000. Η εξόφληση των παλαιότερων αιτήσεων, θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2015.

Περιορισμένες θα είναι οι παρεμβάσεις για τους δικαιούχους του ιδιωτικού τομέα.

Ποιοι επηρεάζονται;

Τις πρώτες περικοπές θα υποστούν 18.000 υπάλληλοι που έχουν αποχωρήσει μετά την 1η Σεπτεμβρίου 2013.

Ωστόσο, όπως εκτιμάται, δημιουργούνται δικαιούχοι άλλων δύο “ταχυτήτων”:

-Μειώσεις από 10 έως 15% αναμένεται να δουν οι ασφαλισμένοι που θα τύχουν της παροχής με μικτό τρόπο υπολογισμού.

-Μειώσεις άνω του 20% εκτιμάται ότι θα έχουν όσοι λάβουν εφάπαξ εξ ολοκλήρου με το νέο σύστημα.

Ποιοι επηρεάζονται από τις αλλαγές;

Υπολογίζεται ότι οι αλλαγες αφορούν (λιγότερο ή περισσότερο) 670.000 υπαλλήλους στο ∆ηµόσιο, 130.000 εργαζόµενους στις ∆ΕΚΟ, 60.000 τραπεζοϋπαλλήλους και 500.000 ιδιωτικούς υπαλλήλους.

Ποιά ταμεία χορηγούν εφάπαξ;

Οι δικαιούχοι, υπάγονται σε 21 ταμεία, τα οποία στην πλειονότητα τους έχουν ενταχθεί είτε στο Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων, ειτε στο Ταμείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τομέα.Πρόκειται για:

– Ταµείο Πρόνοιας Ιδιωτικού Τοµέα:

Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου

Προσωπικού Εταιριών Τσιµέντων

Προσωπικού Ιπποδροµιών

Ξενοδοχοϋπαλλήλων –

Υπαλλήλων Φαρµακευτικών Εργασιών

Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων

– Ταµεία Πρόνοιας ∆ηµοσίου Τοµέα:

∆ηµοσίων Υπαλλήλων

Υπαλλήλων ΝΠ∆∆

Ορθόδοξου Εφηµεριακού Κλήρου Ελλάδος

Προσωπικού Ταµείου Νοµικών

∆ηµοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων

– Ταµείο Τύπου:

Εφηµ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Αθηνών

Εφηµ/λών και Υπαλλήλων Πρακτορείων Θεσσαλονίκης

– Ταµείο Πρόνοιας ∆ΕΚΟ-Τραπεζών:

Προσωπικού ∆ΕΗ

Προσωπικού Πρώην Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας

– Ταµείο Πρόνοιας Μηχανικών-Εργοληπτών:

Μηχανικών και Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων

∆ικηγόρων Αθηνών του ΕΤΑΑ

Εργοληπτών ∆ηµοσίων Εργων

– Ταµείο Πρόνοιας Αστυνοµικών:

Ενστόλων

Πολιτικών Υπαλλήλων Αστυνοµίας Πόλεων

Λογαριασµός Πρόνοιας Υπαλλήλων ΙΚΑ

Έχουν γίνει ήδη μειώσεις στο εφάπαξ;

Ναι.Με προηγούμενες νομοθετικές ρυθμισεις και αποφάσεις των ΔΣ των φορέων που το χορηγούν, έχουν γινει παρεμβάσεις -κατά περίπτωση- με μειώσεις από 2% έως και 83%.

Ενδεικτικά, για τους δημοσίους υπαλλήλους υπήρξε περιορισμός του εφάπαξ της τάξεως του 38% .

Σε άλλους φορείς, υπήρξαν δραστικότερες περικοπές: Στο ταμείο Εργοληπτων του Δημοσίου, υπήρξε μειωση 83%, στο Ταμείο Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών η μείωση αγγίξε το 64%,Προσωπικού Ταμείου Νομικών 52%, ενώ στα ταμεία Υπαλλήλων Εµπορικών Καταστηµάτων, Υπαλλήλων ΝΠ∆∆ και Προσωπικού Πρώην Ιονικής – Λαϊκής Τράπεζας, το εφάπαξ περιορίστηκε , με μικρές αποκλίσεις, κατά 42%.

Μπορώ να υπολογίσω τι εφάπαξ θα πάρω;

Όχι με ασφάλεια, καθώς στον πολύπλοκο νεό μαθηματικό τύπο απαιτείται γνώση του δείκτη βιωσιμότητας κάθε φορέα που χορηγεί εφάπαξ.

 τι περιλαμβανει ο νέος τύπος υπολογισμού του εφάπαξ;

Ο νέος «μαθηματικός» τύπος υπολογισμού του εφάπαξ περιλαμβάνει τη δημιουργία «ατομικών μερίδων» για όλους τους ασφαλισμένους βασει των εισφορών που εχουν καταβάλλει, ενώ για τον υπολογισμό του καταβαλλόμενου ποσού θα λαμβάνονται υπόψη και τα οικονομικά δεδομένα του Ταμείου.

Για τον συντελεστή βιωσιμότητας καθε ταμείου, λαμβάνονται υπόψη:

– Οι συνολικές εισφορές εργαζομένων ή/ και εργοδότη.
– Η ειδική τακτική εισφορά όπου υπάρχει.
– Τα διοικητικά έξοδα
– Η περιουσία, η οποία έχει διαμορφωθεί στις 31 Δεκεμβρίου πριν από την καταβολή των συνολικών παροχών
– Οι συνολικές παροχές χωρίς την εφαρμογή του συντελεστή βιωσιμότητας.
– Η παρούσα αξία των συνολικών υποχρεώσεων με βάση τα δεδουλευμένα δικαιώματα των ασφαλισμένων
– Το οικονομικό έτος για το οποίο υπολογίζεται ο συντελεστής βιωσιμότητας.

Όσοι τέθηκαν ή τεθούν σε διαθεσιμότητα από το Δημόσιο, χωρίς να πληρούν τα κριτήρα λήψης εφάπαξ, χάνουν τις εισφορές τους;

Όχι.Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση, στην περίπτωση αυτή ισχύη η πάγια πρόβλεψη βάσει της οποίας αν κάποιος δεν εχει συμπληρώσει 150 μήνες καταβολής εισφορών, τοτε δεν δικαιούται εφάπαξ, αλλά μπορεί να πάρει πίσω τις εισφορές που έχει καταβάλλει
κατά την έκδοση της πράξης συνταξιοδότησης του φορέα κύριας ασφάλισης.

www.money-money.gr