Τι πρέπει να προσέξουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες με τις νέες ηλεκτρονικές συγκεντρωτικές καταστάσεις τιμολογίων και εισπράξεων

Υποχρεωμένοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά, κάθε μήνα, στο σύστημα TAXISNET, «συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών» με τα στοιχεία για τις εισπράξεις που πραγματοποίησαν τον αμέσως προηγούμενο μήνα, είναι από φέτος περίπου 1,2 εκατομμύρια επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες.

Επιπλέον, όσοι από τους φορολογούμενους αυτούς τηρούν απλογραφικά βιβλία (πρώην β’ κατηγορίας) πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, κάθε Απρίλιο, Ιούλιο, Οκτώβριο και Ιανουάριο (στις ίδιες προθεσμίες που υποβάλλουν τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ), «συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών» με τα στοιχεία των τιμολογίων και των αποδείξεων που έλαβαν για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο.

Όσοι τηρούν διπλογραφικά βιβλία (πρώην γ’ κατηγορίας) οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά κάθε μήνα τις «συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών» (στις προθεσμίες που ισχύουν για τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ) για τις συναλλαγές του αμέσως προηγούμενου μήνα. Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πρέπει να καταχωρούνται ακόμη και οι δαπάνες για την πληρωμή ενοικίων, κοινοχρήστων, λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος, ύδρευσης, φυσικού αερίου και τηλεφωνίας!

Το νέο σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών-προμηθευτών ενεργοποιήθηκε ήδη από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων με σκοπό την καταγραφή όλων των συναλλαγών που πραγματοποιούν από την 1η-1-2014 όλες οι επιχειρήσεις, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αγρότες. Κατά την πρώτη εφαρμογή του συστήματος προβλέπεται μεταβατική περίοδος προσαρμογής. Συγκεκριμένα, δίδεται στους υπόχρεους το χρονικό περιθώριο μέχρι τον Μάιο για να υποβάλουν τις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών που αφορούν στις συναλλαγές των μηνών Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου. Οι συναλλαγές πρέπει να δηλωθούν ξεχωριστά για κάθε μήνα.

Αναλυτικά, σύμφωνα με τα όσα προβλέπει η νέα φορολογική νομοθεσία, από την 1η-1-2014 τέθηκε σε ισχύ νέο σύστημα ηλεκτρονικής καταγραφής των συναλλαγών των επιχειρήσεων, των ελευθέρων επαγγελματιών και των αγροτών, τα βασικότερα χαρακτηριστικά του οποίου είναι τα εξής:

Έκταση εφαρμογής

1) Κάθε φυσικό πρόσωπο που αποκτά εισόδημα από επιχειρηματική ή γεωργική δραστηριότητα, δηλαδή κάθε αυτοαπασχολούμενος και κάθε αγρότης, καθώς επίσης και κάθε επιχείρηση που έχει τη νομική μορφή Ανώνυμης Εταιρείας, Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμης ή Ετερόρρυθμης Εταιρείας οφείλει να υποβάλλει καταστάσεις πελατών και προμηθευτών, για τα εκδοθέντα και τα ληφθέντα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγια, αποδείξεις κ.λπ.). Η υποβολή των καταστάσεων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών (στο σύστημα TAXISNET, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr).

Περιεχόμενο καταστάσεων

2) Στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προμηθευτών πρέπει να καταχωρούνται:

α) Ο Α.Φ.Μ. του κάθε πελάτη προς τον οποίο έχει εκδοθεί τιμολόγιο.

β) Ο Α.Φ.Μ. του κάθε προμηθευτή από τον οποίο έχει ληφθεί τιμολόγιο.

γ) Το πλήθος των εκδοθέντων και το πλήθος των ληφθέντων τιμολογίων ανά Α.Φ.Μ. αντισυμβαλλόμενου.

δ) Το πλήθος των εκδοθέντων και το πλήθος των ληφθέντων λοιπών φορολογικών στοιχείων, συγκεντρωτικά με μία εγγραφή.

ε) Η καθαρή αξία των συναλλαγών (η αξία προ Φ.Π.Α.). Πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι συναλλαγές, ακόμη κι αυτές που είναι χαμηλότερες των 300 ευρώ ανά φορολογικό στοιχείο, οι οποίες εξαιρούνταν με το προηγούμενο σύστημα υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων.

ε) Ο Φ.Π.Α. που επιβαρύνει τις συναλλαγές.

στ) Η ένδειξη για το εάν ο αντισυμβαλλόμενος είναι πρόσωπο υπόχρεο στην τήρηση βιβλίων και την έκδοση φορολογικών στοιχείων (μόνο για τους προμηθευτές).

Τρόπος καταχώρισης

3) Ειδικότερα, σε κάθε συγκεντρωτική κατάσταση πελατών πρέπει να καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλομένου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή:

α) Τα εκδοθέντα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση εκδοθέντος τιμολογίου, εφόσον αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

β) Τα εκδοθέντα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

Επίσης, πρέπει να καταχωρούνται συγκεντρωτικά ως προς την καθαρή αξία, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου:

α) Οι εκδοθείσες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, με μια εγγραφή ανά αριθμό μητρώου Φορολογικής Ταμειακής Μηχανής.

β) Οι λοιπές μηχανογραφικά ή χειρόγραφα εκδοθείσες αποδείξεις λιανικών συναλλαγών, συμψηφισμένες με τις αποδείξεις επιστροφής, με μια εγγραφή.

4) Σε κάθε κατάσταση προμηθευτών πρέπει να καταχωρούνται ανά ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, με μία κατ’ ελάχιστο εγγραφή, τα παρακάτω παραστατικά αγορών αγαθών ή υπηρεσιών:

α) Τα ληφθέντα τιμολόγια και κάθε έγγραφο που υπέχει θέση ληφθέντος τιμολογίου, εφόσον αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.

β) Τα ληφθέντα πιστωτικά τιμολόγια, που αφορούν συναλλαγές με πρόσωπα που διαθέτουν στο εσωτερικό της χώρας ΑΦΜ.
Επίσης, πρέπει να καταχωρούνται συγκεντρωτικά, χωρίς αναγραφή του ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου, άλλα ληφθέντα παραστατικά, όπως οι λογαριασμοί Δ.Ε.Η., Ε.ΥΔ.Α.Π., τηλεφωνίας κ.λπ.) ή ληφθέντα φορολογικά στοιχεία λιανικών συναλλαγών (ληφθείσες αποδείξεις) που αφορούν αγορές αγαθών ή λήψεις υπηρεσιών.

Χρόνος υποβολής

5) Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών πρέπει να υποβάλλονται από όλους τους υπόχρεους κάθε μήνα, το αργότερο τρεις ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., η οποία (προθεσμία) ισχύει για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία.

6) Οι συγκεντρωτικές καταστάσεις προμηθευτών πρέπει να υποβάλλονται:

– κάθε μήνα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από όσους υπόχρεους τηρούν διπλογραφικά βιβλία

– κάθε τρίμηνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ από όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία

– κάθε εξάμηνο, μέχρι την 20η μέρα που ακολουθεί τη λήξη του κάθε εξαμήνου, από όσους δεν υπόκεινται σε ΦΠΑ.

7) Ειδικά, για την πρώτη εφαρμογή, οι παραπάνω καταστάσεις, που αφορούν συναλλαγές Ιανουαρίου, Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2014, πρέπει να υποβληθούν τον Μάιο ξεχωριστά για κάθε μήνα.

8) Η υποβολή εκπρόθεσμης ή διορθωτικής κατάστασης, πραγματοποιείται υποχρεωτικά με ηλεκτρονικό τρόπο. Στην περίπτωση υποβολής διορθωτικής κατάστασης, μπορεί να καταχωρούνται μόνο οι εγγραφές που τροποποιούνται.

Τρόπος υποβολής

9) Η υποβολή των καταστάσεων πραγματοποιείται με την αποστολή ηλεκτρονικού αρχείου, ή την χρήση διαδικτυακής υπηρεσίας (web service) στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών. Οι προδιαγραφές του αρχείου και ο τρόπος διαβίβασης, αναρτώνται στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο.

10) Οι καταστάσεις είναι δυνατό να υποβάλλονται είτε ενιαία για την έδρα και τις εγκαταστάσεις της επιχείρησης είτε για την έδρα και κάθε εγκατάσταση ξεχωριστά.

Διασταυρώσεις και εκκαθάριση

11) Κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού έτους, τα υποβληθέντα στοιχεία των καταστάσεων πελατών−προμηθευτών θα διασταυρώνονται από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων και οι ασυμφωνίες και αποκλίσεις θα αναρτώνται στους «λογαριασμούς» των υπόχρεων προσώπων, που τηρούνται στο διαδικτυακό τόπο του υπουργείου Οικονομικών (στο σύστημα TAXISNET), ώστε oι φορολογούμενοι να έχουν τη δυνατότητα προσαρμογής και περαιτέρω διόρθωσης αυτών.

www.money-money.gr