Φορολογική αναμόρφωση

Φορολογική αναμόρφωση

Ο Ν.3842/2010 προβλέπει την υποχρέωση φορολογικής αναμόρφωσης των εξόδων όλων των επιτηδευματιών, ήτοι των εξόδων που αναγράφουμε στα βιβλία μας, βάσει των παραστατικών εξόδων και στη συνέχεια, αναμορφώνουμε στο τέλος του έτους, δηλαδή τα μειώνουμε είτε βάσει των διατάξεων του νόμου είτε διότι τα έξοδα αυτά κακώς καταχωρήθηκαν στα βιβλία μας.

Η φορολογική αναμόρφωση των εξόδων, ως αξία, κατατίθεται με τη δήλωση Ε3, με την ευθύνη και την υπογραφή αποκλειστικά λογιστή.

Στη συνέχεια, υπάρχει υποχρέωση αποστολής των αναλυτικών στοιχείων, από τα οποία προέκυψε η αξία της φορολογικής αναμόρφωσης που κατατέθηκε, π.χ. απαιτούνται τα στοιχεία αυτοκινήτων για τη βενζίνη, των αριθμών των κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιήθηκαν, κ.λπ.

Τονίζεται ότι, η αποστολή των αναλυτικών δεδομένων της φορολογικής αναμόρφωσης είναι υποχρεωτική -πάντοτε σύμφωνα με τα σημερινά δεδομένα- ακόμα και αν η αξία της
φορολογικής αναμόρφωσης είναι μηδενική. Επίσης μαζί με την φορολογική αναμόρφωση κατατίθενται οι αποδοθέντες φόροι και τυχόν απλήρωτα υπόλοιπα (Φ.Π.Α., Φ.Μ.Υ κ.α.).

Η διαδικασία της φορολογικής αναμόρφωσης των δαπανών αφορά όλες τις επιχειρήσεις και αποσκοπεί στην αναλυτική καταγραφή των μη εκπιπτόμενων δαπανών καθώς και την υποβολή πρόσθετων πληροφοριακών στοιχείων που ζητούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών
Συστημάτων.

Με τη διαδικασία αυτή, οι δαπάνες που φορολογικά δεν εκπίπτουν (αλλά έχουν καταχωρηθεί στα βιβλία των επιχειρήσεων) προστίθενται στα λογιστικά κέρδη, για να προκύψουν έτσι τα φορολογητέα κέρδη, δηλ. η βάση υπολογισμού του φόρου.

1. Υπόχρεοι υποβολής

Υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης έχουν όλοι οι επιτηδευματίες και όλες οι εταιρίες που τηρούν βιβλία και στοιχεία.
Η δήλωση υπογράφεται :

α) υποχρεωτικά και από τον λογιστή στην περίπτωση που η δήλωση φορολογίας έχει υπογραφεί από τον ίδιο τον λογιστή,

β) υπογράφεται μόνο από τον επιτηδευματία όταν η δήλωση έχει συνταχθεί από τον ίδιο τον επιτηδευματία που δεν είχε βάσει του νόμου υποχρέωση υπογραφής της δήλωσης φορολογίας του από λογιστή.

γ) Όταν υπάρχει μεταβολή λογιστή, υποχρέωση υποβολής έχει ο νέος λογιστής ή σε περίπτωση άρνησης ο ίδιος ο επιτηδευματίας.

Είναι υποχρεωτική η υποβολή κατάστασης αναμόρφωσης και για τις μηδενικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Επίσης, υποβάλλεται κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης και σε περίπτωση ζημιάς.

Υπάρχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης για τις Ναυτικές Εταιρίες (Ν. 959/79) και Ειδικές Ναυτικές Επιχειρήσεις (Ν. 89/67) οι οποίες απαλλάσσονται υποβολής του Ε3 αλλά είναι υπόχρεες τήρησης βιβλίων, καθώς και από τους αγρότες του κανονικού καθεστώτος

Δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης για Ν.Π.Δ.Δ. (ιεροί ναοί, σχολεία, σωματεία & ιδρύματα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα).

2. Συμπλήρωση δήλωσης – εφαρμογής

Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνονται :

Ι. Κατάσταση Φορολογικής Αναμόρφωσης.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται οι μη εκπιπτόμενες δαπάνες του άρθρου 31 του ΚΦΕ. Συγκεκριμένα :

1. Έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού (Μη καταβολή ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών κ.τ.λ.)-(παρ. 1, περ. α υποπ. αα)

2. Μισθοί και κάθε είδους απολαβές εταίρων ή μελών Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. κτλ δεν αναγνωρίζονται (παρ. 1 υποπ.αα, περ. α)

3. Δωρεές-Χορηγίες (παρ. 1, περ. α., υποπ. γγ)

4. Ασφάλιστρα για ομαδική ασφ. ζωής εργ/κού προσωπικού (κατά το μέρος που υπερβαίνουν το προβλ. όριο (παρ. 1, περ. α, υποπ. δδ)

5. Δαπάνες επισκ.-συντήρησης Ε.Ι.Χ. αυτ/των ιδιόκτητα, μισθωμένα ή με leasing (πάνω από το προβλ. όριο). *Συμπλ. ο πίν. ΙΙ (παρ. 1, περ. β)

6. Τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά που δεν αναγνωρίζονται (παρ. 1, περ. δ)

7. Φόροι-Τέλη-Δικαιώματα (φόρος εισοδήματος κτλ) που δεν αναγνωρίζονται (παρ.1, περ.ε)

8. Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλέον των νομίμων) (παρ. 1, περ. στ)

9. Δαπάνες διαφήμισης (μη καταβολή του διαφημιστικού τέλους υπέρ ΟΤΑ κτλ) (παρ. 1, περ. ιδ)

10. Μισθώματα σε εταιρείες χρημ/κής μίσθωσης ακινήτων (κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου) (παρ. 1, περ. ιστ)

11. Αναμόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων (παρ. 8)

12. Έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση (παρ. 1, περ. ψ)

* Συμπλ. ο αντίστοιχος πίν. ΙΙΙ

13. Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και χρηματικές ποινές (παρ. 17)

14. Καταβολή αποζημιώσεων. Έλεγχος για την κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφου απόφασης ή εγγράφου, βάση του οποίου καταβάλλεται (παρ. 9)

15. Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά του ΚΒΣ

16. Παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς εργαζόμενους (εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στη μισθοδοσία). Δεν αναγνωρίζονται (παρ. 1, περ. χ)

17. Παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση με αυτόν που τιμολογεί εφόσον βρίσκεται εκτός Ελλάδας (τριγωνικές συναλλαγές). Δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση (παρ. 1, περ. γ)

*Αν δεν έχουν καταβληθεί ή βεβαιωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές ή δεν έχουν καταλογιστεί ή δεν έχει υποβληθεί Α.Π.Δ. προς το ΙΚΑ, ο υπόχρεος υποβάλλει αίτηση προς το οικείο ασφαλιστικό ταμείο για την βεβαίωση των οφειλόμενων ασφαλιστικών εισφορών και στοιχεία της αίτησης αυτής συνυποβάλλονται με την κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης. Στην περίπτωση αυτή , διατηρείται το δικαίωμα αναγνώρισης της δαπάνης μισθοδοσίας, εφόσον συντρέχουν τα προαναφερόμενα.

Στις περιπτώσεις αποσβέσεων παγίων, φορολογική αναμόρφωση θα διενεργείται για τις αποσβέσεις που δεν αναγνωρίζονται.

Αναγράφονται οι προβλέψεις αποζημίωσης προσωπικού και εκτάκτων κινδύνων εφόσον χρήζουν φορολογικής αναμόρφωσης.

Ενδεικτικά, μερικές δαπάνεςπου χρήζουν φορολογικής αναμόρφωσης:

• Δαπάνες για την επισκευή και συντήρηση Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτων, ιδιόκτητων ή μισθωμένων ή με leasing

Ειδικά για επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης με κυλινδρισμό μέχρι χίλια εξακόσια (1.600) κυβικά εκατοστά, εκπίπτουν οι δαπάνες συντήρησης, επισκευής, κυκλοφορίας και αποσβέσεων και τα μισθώματα που καταβάλλονται σε εταιρεία χρηματοδοτικής μίσθωσης ή οποιονδήποτε τρίτο, σε ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%) του ύψους αυτών, εφόσον τα αυτοκίνητα αυτά χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης, επομένως δεν εκπίπτει το 30% των δαπανών αυτών. Για αυτοκίνητα μεγαλύτερου κυβισμού εκπίπτει, με τις ίδιες προϋποθέσεις, ποσοστό τριάντα πέντε τοις εκατό (35%) των πιο πάνω δαπανών, επομένως δεν εκπίπτει το 65% των δαπανών αυτών.

• Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων

Στην περίπτωση διενέργειας αποσβέσεων με συντελεστή ανώτερο από τον προβλεπόμενο, το τμήμα των αποσβέσεων που αντιστοιχεί στο υπερβάλλον ποσοστό δεν εκπίπτει από τα ακαθάριστα έσοδα.

• Έξοδα κινητής τηλεφωνίας

Αναγνωρίζονται ως εκπεστέα δαπάνη τα ποσά που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις για έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση και με την προϋπόθεση ότι οι λογαριασμοί αυτοί δεν θα υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολούμενων στην επιχείρηση αυτή.

Σε περίπτωση που οι λογαριασμοί των κινητών τηλεφώνων υπερβαίνουν τον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων, το μέρος της δαπάνης κινητών τηλεφώνων που αναλογεί στους πέραν του αριθμού των απασχολουμένων υπαλλήλων δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση. Δηλαδή, αν η επιχείρηση απασχολεί π.χ. 30 υπαλλήλους, οι λογαριασμοί κινητών τηλεφώνων της επιχείρησης είναι 40 και το ποσό της δαπάνης είναι 12.000 ευρώ, θα ληφθεί υπόψη το ποσό των 9.000 ευρώ (12.000 Χ 30/40).

Από το ποσό της δαπάνης αυτής,ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) δεν αναγνωρίζεται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

Επίσης, επειδή στις προσωπικές εταιρείες προέχει το προσωπικό στοιχείο και οι εταίροι προσφέρουν την προσωπική τους εργασία (ως μισθωτοί ουσιαστικά) για τις ανάγκες της εταιρείας, γίνεται δεκτό, ότι στον αριθμό των απασχολουμένων υπαλλήλων στην επιχείρηση θα προστίθεται και ο αριθμός των εταίρων των εταιρειών αυτών, αλλά με τον περιορισμό του ενός τηλεφώνου για κάθε εταίρο. Τα ίδια ισχύουν και για τις επιχειρήσεις που ασκούνται ατομικά από τον επιχειρηματία, δηλαδή από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης θα εκπίπτει το 50% της δαπάνης του κινητού του τηλεφώνου. Τα ανωτέρω θα έχουν εφαρμογή και για τα κινητά τηλέφωνα των Ε.Π.Ε., Α.Ε., δημόσιων, δημοτικών επιχειρήσεων, κ.λπ. που χρησιμοποιούνται από τους διαχειριστές ή εταίρους εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο ή μέλη Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας, δημόσιας επιχείρησης, κ.λπ.

ΙΙ. Κατάσταση αυτοκινήτων εταιρείας

Αναγράφονται μόνο τα Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα για τις δαπάνες των οποίων διενεργείται φορολογική αναμόρφωση.Σε περίπτωση πώλησης Ε.I.X. αυτοκινήτων, αυτά θα αναγράφονται εφόσον υπάρχει καταχωρημένη δαπάνη αυτών των αυτοκινήτων στα βιβλία της επιχείρησης, εντός τηςσυγκεκριμένης χρήσης. Δεν αναγράφονται τα Φ.Ι.Χ. στον πίνακα των αυτοκινήτων της επιχείρησης (πίνακας II) γιατί σ΄ αυτά δεν διενεργείται φορολογική αναμόρφωση.

ΙΙΙ. Κατάσταση κινητής τηλεφωνίας

Αναγράφεται στην κατάσταση ο μέσος όρος των κινητών τηλεφώνων και των εργαζομένων που υπάρχει μέσα στη χρήση. Διευκρινίζεται ότι στα βιβλία της επιχείρησης καταχωρείται σε κάθε περίπτωση ολόκληρο το ποσό των λογαριασμών κινητής τηλεφωνίαςή των δαπανών των Ε.Ι.Χ. αυτοκινήτωντης και η φορολογική αναμόρφωση διενεργείται κατά τη σύνταξη της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Τα ποσά της κατάστασης μεταφέρονται στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης.

ΙV. Κατάσταση αποδοθέντων και Οφειλόμενων φόρων Εισοδήματος και Εμμέσων Φόρων

Αναγράφονται μόνο οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι οφειλόμενοι φόροιπουαφορούν το χρονικό διάστημα από 01.01.20xx έως 31.12.20xx. Αναγράφονται όλοι οι παρακρατούμενοι και έμμεσοι φόροι σε κάθε περίπτωση όπως: Φ.Μ.Υ., Φ.Π.Α., φόρος πληρωτέων μερισμάτων, χαρτόσημο κτλ. Οι φόροι που αφορούν το έτος 20xx και έχουν βεβαιωθεί από τον έλεγχο μέχρι την υποβολή της κατάστασηςαναμόρφωσης περιλαμβάνονται στην δεύτερη στήλη του πίνακα IV (αποδοθέντες ή δηλωθέντες). Στην στήλη του ΦΠΑαναγράφονται τα ποσά που καταβλήθηκαν με έκτακτη δήλωση ΦΠΑ από μη ενταγμένους στο ΦΠΑ μόνο όταν πρόκειται για επιτηδευματίες.

Στην στήλη του ΦΠΑ θα συμπεριλαμβάνεται και ο Φ.Π.Α. που προκύπτει μετά από έλεγχο ή αυτοέλεγχο. Αναγράφονται επίσης τα τεκμαρτά ποσάτωνταξί καιλεωφορείων που είναι ενταγμένα σε ΚΤΕΛ.

Δεν αναγράφεται ο φόρος εισοδήματος, η έκτακτη εισφορά, ο Φ.Α.Π. καθώς και οι σχετικές περαιώσειςτου έτους 2010. Δεν αναγράφονται στην κατάσταση οι φόροι επιχειρήσεων που εκμεταλλεύονται ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια και κάμπινγκ , των πλανόδιων πωλητών, Φ.Δ.Χ. κτλ., που έχουν καταβληθεί με το ειδικό καθεστώς φορολογίας αυτών (μέχρι 30/6/2010).

Τέλος, δεν αναγράφονται φόροι υπέρ τρίτωνόπως: τέλη που αποδίδονται στους δήμους ή σε άλλους οργανισμούς ( δημοτικός φόρος διαμονής-εστίασης- αγγελιόσημο).

Διευκρινίζεται ότι οι φόροι που αφορούν το χρονικό διάστημα 01.01.20xx – 31.12.20xx, και έχουν αποδοθεί εκπροθέσμως ή έχουν βεβαιωθεί με οποιονδήποτε τρόπο, έως και την ημερομηνία υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης, περιλαμβάνονται στην κατάσταση αυτή στη στήλη αποδοθέντες ή βεβαιωθέντες φόροι. Εφόσον υπάρχουν και λοιποί έμμεσοι ή παρακρατηθέντες φόροι που δεν αναγράφονται στην κατάσταση αυτοί θα καταχωρούνται με προσθήκη ανάλογων γραμμών.

www.forologikanea.gr