Πώς θα υποβληθούν οι περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ

Με την  λήξη της προθεσμίας υποβολής των περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ, το υπουργείο Οικονομικών σπεύδει να δώσει διευκρινίσεις για το πώς λειτουργεί πλέον από 1.1.2014 το νέο σύστημα.

Με σκοπό την αντιμετώπιση προβλημάτων κατανόησης που έχουν προκύψει κατά την  υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ (Δεκέμβριος 2013 & 4ο τρίμηνο 2013), το υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε να ανακοίνωση διευκρινίζοντας τα εξής:

1. Αρχική Δήλωση: Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ΚΦΔ), από 1.1.2014 κάθε δήλωση που υποβάλλεται οριστικοποιείται άμεσα κατά το χρόνο υποβολής της. Κατά συνέπεια, δεν είναι δυνατή η ακύρωσή της από το σύστημα αν έμενε απλήρωτη, όπως συνέβαινε μέχρι το 2013.

2. Τροποποιητική δήλωση:  Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί αρχική δήλωση με λανθασμένα δεδομένα, πρέπει να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, στην οποία θα εμφανίζονται τα ορθά στοιχεία της επιχείρησης. Τότε το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης θα αναγράφεται στον κωδ. 403 της νέας περιοδικής δήλωσης που υποβάλλεται.

3. Υποβολή δήλωσης χωρίς πληρωμή του φόρου: Οι δηλώσεις γίνονται αποδεκτές και χωρίς την καταβολή του οφειλόμενου ποσού, το οποίο βεβαιώνεται σε χρέωση της επιχείρησης ή του επαγγελματία και εκδίδεται η ταυτότητα οφειλής για την εξόφλησή του.

4. Τι γίνεται αν ο φόρος με την αρχική δήλωση ήταν μεγαλύτερος: Στην περίπτωση που με την τροποποιητική δήλωση μειώνεται το χρεωστικό υπόλοιπο της αρχικής δήλωσης, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση καταβολής του μη οφειλόμενου ποσού που είχε προκύψει από λάθος με την αρχική. Θα πληρωθεί το σωστό ποσό και η τακτοποίηση της διαφοράς αυτής θα πραγματοποιηθεί εκ των υστέρων, λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα και των δύο δηλώσεων.

5.Τι ποσό θα πληρώσουν οι υπόχρεοι: Για την αποφυγή κυρώσεων μη εμπρόθεσμης καταβολής και δεδομένου ότι η επιχείρηση μπορεί να καταβάλλει οποιοδήποτε ποσό και σε οποιοδήποτε χρόνο επιλέξει, οι επιχειρήσεις πρέπει να καταβάλλουν μέχρι την προβλεπόμενη προθεσμία (20.1.14) μόνο το πραγματικά οφειλόμενο ποσό. Για οποιοδήποτε οφειλόμενο τελικά ποσό δεν καταβληθεί μέχρι την προθεσμία αυτή, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον ΚΦΔ κυρώσεις. Σημειώνεται πάντως ότι πηγές του υπουργείου Οικονομικών διευκρίνιζαν ότι ειδικά για την τρέχουσα υποβολή δηλώσεων (έως 20.1.2014) το πρόστιμο του ΚΦΔ περιορίζεται στο 1,5% ανά μηνα όπως ίσχυε έως το τέλος του 2013 και στο οποίο αφορά η δήλωση.

6. Αν δεν γίνεται αποδεκτή η τροποποιητική δήλωση: Είναι ενδεχόμενο να υπάρχει πρόβλημα υποβολής της τροποποιητικής δήλωσης, όταν αυτή υποβληθεί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα από την υποβολή της αρχικής, καθώς απαιτείται η εκ των προτέρων ένταξή της στο σύστημα TAXIS. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει ξανά προσπάθεια υποβολής της τροποποιητικής αργότερα, αφού πρώτα καταχωρηθεί από την υπηρεσία η αρχική δήλωση.
Πηγή: www.newmoney.gr