Νέα «κόλπα» στις πληρωμές από το Δημόσιο

Τέλος στις πληρωμές χρηματικών ενταλμάτων στις ΔΟΥ. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων οι πληρωμές, αφού γίνουν συμψηφισμοί με φόρους και εισφορές. Τρέχουν για να προλάβουν την προθεσμία των 90 ημερών και τους τόκους.

Εφεξής, οι πληρωμές θα γίνονται με πίστωση των τραπεζικών λογαριασμών των δικαιούχων από την Τράπεζα της Ελλάδος αφού νωρίτερα γίνει αυτεπάγγελτος συμψηφισμός με τυχόν οφειλές στην εφορία ή τα ασφαλιστικά ταμεία.

 Οι δικαιούχοι πληρωμών θα ενημερώνονται με ηλεκτρονική επιστολή για την πίστωση των λογαριασμών τους.

 Η θέσπιση των νέων ρυθμίσεων θεωρείται από παράγοντες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τομή στα δημοσιονομικά δεδομένα και σημαντικό βήμα εκσυγχρονισμού του υφιστάμενου δημοσιολογιστικού δικαίου.

 Όπως εξηγούν, η διαδικασία πληρωμής των δημοσίων δαπανών θα ξεκινά και θα ολοκληρώνεται από μία υπηρεσία, με κατάργηση γραφειοκρατικών διαδικασιών, ενώ παράλληλα αποτρέπονται καθυστερήσεις στις πληρωμές των πιστωτών του Δημοσίου και απεμπλέκονται οι Δ.Ο.Υ από ξένα, προς την κύρια ελεγκτική τους αποστολή καθήκοντα.

 Η επιτάχυνση των διαδικασιών πληρωμών δημοσίων δαπανών άλλωστε επιχειρείται να περιορίσει τον κίνδυνο καταβολής τόκων από την πλευρά του Δημοσίου, στην περίπτωση που καθυστερεί πέραν των 90 ημερών να τακτοποιήσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις. Σε αυτή την περίπτωση, η ενσωμάτωση σχετικής κοινοτικής Οδηγίας στο εθνικό δίκαιο, προβλέπει ήδη την προσαύξηση της οφειλής με ετήσιο επιτόκιο 6% σε βάρος του Δημοσίου.

 Από την άλλη πλευρά, βέβαια, δεν μπορεί να παραγνωριστεί ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές Δημοσίου προς ιδιώτες ξεπερνούν σήμερα τα 5 δισ. ευρώ, στερώντας πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά και χιλιάδες επιχειρηματίες που στερούνται για μήνες επιστροφές ΦΠΑ ακούνε όλα τα παραπάνω…βερεσέ.

 Τι ισχύει για τους αυτεπάγγελτους συμψηφισμούς

 Ήδη άλλωστε με απόφαση που έχει ενεργοποιηθεί από τις αρχές του έτους, το Δημόσιο δεν πληρώνει δεκάρα τσακιστή, προς οποιονδήποτε δικαιούχο, αν υπάρχουν οφειλές φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών. Γίνονται αυτεπάγγελτα συμψηφισμοί χρεών και πληρωμών. Μάλιστα, οι πληρωμές παγώνουν αν ο δικαιούχος δεν έχει υποβάλλει φορολογική δήλωση και δεν ξεμπλοκάρουν παρά μόνο εάν ο φορολογούμενος τακτοποιήσει τις υποχρεώσεις του.

 Ειδικότερα, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου, πριν την πληρωμή κάθε δημόσιας δαπάνης, αναζητούν από τις Εφορίες και το ΙΚΑ φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα για τον δικαιούχο.

 Για τις οφειλές στην εφορία, οι Υπηρεσίες Δημοσιονομικού Ελέγχου υποβάλλουν ηλεκτρονικό αίτημα προς τις Δ.Ο.Υ. με τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου πληρωμής από το Δημόσιο. Η Δ.Ο.Υ. ελέγχει και ενημερώνει την ειδική εφαρμογή που έχει δημιουργηθεί στο Taxis, με τα αποτελέσματα του ελέγχου και των τυχόν αυτεπάγγελτων συμψηφισμών.

 Σε περίπτωση μη φορολογικά ενήμερου δικαιούχου, μόνο η οικεία Δ.Ο.Υ. πιστώνει με το ποσό του χρηματικού εντάλματος τις οφειλές και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά είσπραξης.

 Το μπλόκο στις πληρωμές ενεργοποιείται και στην περίπτωση όπου ο δικαιούχος στερείται φορολογικής ενημερότητας λόγω μη υποβολή δήλωσης. Σε αυτή την περίπτωση το χρηματικό ένταλμα πληρωμής παραμένει σε εκκρεμότητα με το χαρακτηρισμό «Δέσμευση από Δ.Ο.Υ.» και δεν εξοφλείται μέχρι την τακτοποίηση των φορολογικών ή λοιπών υποχρεώσεων του φορολογουμένου.

 Αντίστοιχη διαδικασία προβλέπεται και για χρεωστική ασφαλιστική ενημερότητα. Διενεργείται αυτεπάγγελτα παρακράτηση του συνόλου ή μέρους του οφειλόμενου ποσού με την υπό πληρωμή απαίτηση και εφόσον προκύπτει καταβλητέο ποσό, αυτό πιστώνεται και αποδίδεται μέσω της εντολής μεταφοράς στο λογαριασμό του δικαιούχου.

www.Euro2day.gr