Σημαντικές αλλαγές και οδηγός μεταβολών Κ.Φ.Α.Σ. από 1/1/2014 και αφορούν όλους.

Του  Γεωργίου  Πανταζή  Οικονομολόγου- Φοροτεχνικού – Δ/νων   της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Από 1/1/2014 έχουμε μια πληθώρα αλλαγών στη φορολογική νομοθεσία  που αν μη τι άλλο για την προσαρμογή στις νέες υποχρεώσεις απαιτείται να αποσαφηνιστεί το περιεχόμενο και η έκτασή τους, με ανάγκη δε να δοθεί χρόνος προσαρμογής. 
Στον Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012) μεταβολές επέρχονται τόσο με την εισαγωγή νέων διατάξεων, σε συνάρτηση και με τον νέο Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013) όσο και με την κατάργηση υφιστάμενων διατάξεων. 
Εν αναμονή των εγκυκλίων του Υπ. Οικονομικών για την ρύθμιση/ χειρισμό/ αντιμετώπιση όλων των εκκρεμών θεμάτων, ακολουθεί μια συνοπτική κατά το δυνατόν αναφορά στις μεταβολές του Κ.Φ.Α.Σ. 

1. ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ. ορίζονται οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών και με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ίδιου Κώδικα ορίζονται τα πρόσωπα που εξαιρούνται/ απαλλάσσονται των υποχρεώσεων του Κώδικα αυτού. 
Για την εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων αυτών οδηγίες/ διευκρινίσεις είχαν κοινοποιηθεί με την ΠΟΛ.1004/4-1-2013 (απαντήθηκαν και περιπτώσεις που δεν αναφέρονται στο νόμο). 
Αν για τους αγρότες το θέμα φαίνεται να καταλήγει (για την ώρα) και σχετική η αναφορά στο επόμενο θέμα, κρίσιμο είναι πως θα αντιμετωπιστεί από τις υπηρεσίες του Υπ. Οικονομικών η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. και του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του ίδιου άρθρου, σε συνάρτηση με τα προβλεπόμενα από τον σε ισχύ την 1/1/2014 Κ.Φ.Ε. (Ν.4172/2013). 
  
1.1 Με την (σε ισχύ) διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπεται ότι «δεν είναι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών τα φυσικά πρόσωπα, με εξαίρεση τους ελεύθερους επαγγελματίες, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες για τις οποίες εκδίδονται στοιχεία από τον αντισυμβαλλόμενο». 

Κατ’ αρχήν, ως είναι γνωστό στον νέο Κ.Φ.Ε. δεν υφίσταται η έννοια του ελεύθερου επαγγελματία καθώς εισήχθη για όλες τις επαγγελματικές δραστηριότητες η έννοια της «επιχειρηματικής δραστηριότητας». 
Δεύτερον, στο νέο Κ.Φ.Ε. και στο άρθρο 21 δίδεται η έννοια του εισοδήματος/ κέρδους από «επιχειρηματική δραστηριότητα» στα πλαίσια «επιχειρηματικών συναλλαγών». Ως επιχειρηματική συναλλαγή ορίζεται «κάθε μεμονωμένη ή συμπτωματική πράξη με την οποία πραγματοποιείται συναλλαγή ή και η συστηματική διενέργεια πράξεων στην οικονομική αγορά με σκοπό την επίτευξη κέρδους. Κάθε τρεις ομοειδείς συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα εντός ενός εξαμήνου θεωρούνται συστηματική διενέργεια πράξεων». Η έννοια αυτή πλησιάζει τη διάταξη του άρθρου 1 του Κ.Φ.Α.Σ. που αναφέρει ότι υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών είναι κάθε πρόσωπο που ασκεί δραστηριότητα στην Ελληνική επικράτεια με σκοπό την απόκτηση εισοδήματος. 
Θεωρώ ότι αιτία του νέου Κ.Φ.Ε. θα πρέπει να παρασχεθούν από το Υπ. Οικονομικών διευκρινίσεις ως προς την έκταση/ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
  
1.2 Όμοια με τα ανωτέρω, θεωρώ ότι θα πρέπει να διευκρινιστεί η από 1/1/2014 έκταση/ εφαρμογή της διάταξης της παρ. 3 του άρθρου 3 του Κ.Φ.Α.Σ., για τον βαθμό που εξακολουθεί και ισχύει το όριο της απαλλαγής για φυσικό πρόσωπο που πραγματοποίησε κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο ακαθάριστα έσοδα μέχρι πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, αθροιστικά ή διαζευκτικά. 

2. ΕΝΤΥΠΑ ΑΣΦΑΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΙΒΛΙΑ) 

2.1 Με την έναρξη ισχύος του Κ.Φ.Α.Σ. (1/1/2013) είχε περιοριστεί ο αριθμός των επιτηδευματιών που υποχρεούνταν σε τήρηση πρόσθετων βιβλίων (“έντυπα ασφαλών πληροφοριών”, όπως αναφέρονται στον Κ.Φ.Α.Σ.). Οι υπόχρεοι αυτοί ορίζονταν στην παρ. 23 του άρθρου 4 του Κ.Φ.Α.Σ.(έναντι όσων ορίζονταν στην παρ. 5 του άρθρου 10 του Κ.Β.Σ.- Π.Δ.186/1992). 

2.2  Όπως αναφέρεται στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 23 του άρθρου 4, οι διατάξεις αυτές (υποχρέωση τήρησης “εντύπου ασφαλών πληροφοριών”) παύουν να ισχύουν από 1/1/2014
  
2.3  Για τον από 1/1/2014 τρόπο έκδοσης των αποδείξεων λιανικών συναλλαγών των έως την 31/12/2013 υπόχρεων σε τήρηση “εντύπου ασφαλών πληροφοριών” σχετική η αναφορά στο δέκατο θέμα του παρόντος. 

3. ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ/ ΕΓΓΡΑΦΟ ΜΗ ΤΙΜΟΛΟΓΗΘΕΝΤΩΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ 

Όπως προβλεπόταν στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις του άρθρου 5 αυτού για το «δελτίο αποστολής» έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014. 
Συνέπεια αυτής της κατάργησης (του δελτίου αποστολής) ήρθε/ προστέθηκε νέα διάταξη ως παρ. 19 στο άρθρο 6 («τιμολόγηση συναλλαγών») του Κ.Φ.Α.Σ. (με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013) με ισχύ από 1/1/2014, ως εξής :   

Προς ώρας, ως μόνη αναφορά στο θέμα/ διάταξη είναι το από 2/1/2014 δελτίο τύπου του Υπ. Οικονομικών ότι : 
«Τρόπος παρακολούθησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων 
Για την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση αποθεμάτων, με σκοπό την πώληση, απευθείας ή μέσω τρίτου, από τον προμηθευτή στον αγοραστή αυτών, εφόσον δεν εκδίδονται άμεσα με την αποστολή, την παράδοση ή τη διακίνηση των αποθεμάτων φορολογικά στοιχεία αξίας, που συνοδεύουν τα αποθέματα μέχρι τον τελικό παραλήπτη τους, συντάσσεται δικαιολογητικό έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων, με περιεχόμενο τα δεδομένα των παραγράφων 9, 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. (Ν.4093/2012), πλην της τιμής μονάδας, της αξίας και του Φ.Π.Α. των αποθεμάτων. 
Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται για την παραλαβή αποθεμάτων από τον αγοραστή (υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών) αυτών, εφόσον δεν παραδίδεται σ’ αυτόν, κατά την παραλαβή τους, τιμολόγιο του προμηθευτή αυτών ή αντίτυπο του δικαιολογητικού εγγράφου μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων ή δεν εκδίδεται άμεσα με την παραλαβή τους τίτλος κτήσης του άρθρου 5 παράγραφος 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. 
Το ανωτέρω δικαιολογητικό συντάσσεται κατά το χρόνο της αποστολής ή της παράδοσης ή της παραλαβής ή της διακίνησης, συνοδεύει τα αποθέματα μέχρι τον τελικό προορισμό τους και διαφυλάσσεται στις εγκαταστάσεις του προμηθευτή και του αγοραστή, πλην των ιδιωτών, τωναποθεμάτων». 
Αναμφίβολα γεννώνται πολλά ερωτήματα για την έκταση και την εφαρμογή του νέου μέτρου που έρχεται σε αντικατάσταση του δελτίου αποστολής. Ενδεικτικά : 
·    Το «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» φαίνεται να καταλαμβάνει μόνο τις περιπτώσεις συναλλαγών προς πώληση αγαθών (απευθείας ή μέσω τρίτου). Δεν διακρίνεται χειρισμός για λοιπές περιπτώσεις όπως διακίνηση για επίδειξη, συμμετοχή σε έκθεση, προς επισκευή κ.λπ., 
·    Από το κείμενο του δελτίου τύπου φαίνεται ότι το «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» συνοδεύει τα αγαθά, δηλαδή εκδίδεται είτε από τον πωλητή είτε από τον αγοραστή προ της έναρξης της διακίνησης. 
·    Δεν απαιτείται «έγγραφο μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» σε κάθε περίπτωση πώλησης αγαθών εφόσον εκδίδεται άμεσα στοιχείο αξίας και τα αγαθά συνοδεύονται έως τον τόπο προορισμού με το στοιχείο αυτό. Το στοιχείο αξίας μπορεί να είναι τιμολόγιο και θεωρώ και  απόδειξη λιανικής πώλησης από Φ.Τ.Μ. ή Η.Υ.-Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ..  

4. ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

4.1 Με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 επήλθε μόνο νομοτεχνική προσαρμογή στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, συνέπεια της κατάργησης του άρθρου 5 του Κώδικα για το δελτίο αποστολής, ως εξής : 

Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 14 
14. Το τιμολόγιο εκδίδεται κατά την παράδοση ή την έναρξη της αποστολής των αγαθών στον παραλήπτη, κατά περίπτωση. 

Στις προαναφερόμενες περιπτώσεις έκδοσης του τιμολογίου σε χρόνο μεταγενέστερο της παράδοσης ή αποστολής των αγαθών, όταν αυτές αφορούν ενδοκοινοτικές αποστολές ή παραδόσεις αγαθών,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 28 του Ν.2859/2000, το τιμολόγιο εκδίδεται το αργότερο μέχρι τη 15η του επόμενου μήνα της παράδοσης ή αποστολής αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 
Το τιμολόγιο αγοράς ηρτημένων καρπών εκδίδεται κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης. 
Επί επιστροφής αγαθών το πιστωτικό τιμολόγιο εκδίδεται  το  αργότερο σε  ένα  (1)  μήνα από το χρόνο της παραλαβής τους και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο που παραλήφθηκαν τα αγαθά. 
Στην περίπτωση παροχής υπηρεσίας το τιμολόγιο εκδίδεται με την ολοκλήρωση της παροχής. Όταν η παροχή υπηρεσίας διαρκεί, εκδίδεται τιμολόγιο κατά το χρόνο που καθίσταται απαιτητό μέρος της αμοιβής, για το μέρος αυτό και την υπηρεσία που παρασχέθηκε. Πάντως, το τιμολόγιο δεν μπορεί να εκδοθεί πέραν της διαχειριστικής περιόδου που παρασχέθηκε η υπηρεσία. 
Στην περίπτωση εκτέλεσης τεχνικών έργων ή εγκαταστάσεων, το τιμολόγιο εκδίδεται μέσα σε ένα (1) μήνα από την προσωρινή επιμέτρηση και πάντως μέσα στην ίδια φορολογική περίοδο που πραγματοποιήθηκε η επιμέτρηση. 
Ειδικά σε περίπτωση παροχής σε πελάτη δικαιώματος λήψης υπηρεσιών, για συγκεκριμένο ή μη χρονικό διάστημα, έναντι προκαθορισμένης αμοιβής, ανεξάρτητα αν αυτή αφορά συγκεκριμένο ή μη πλήθος υπηρεσιών, το τιμολόγιο εκδίδεται κατά το χρόνο που η αμοιβή είναι απαιτητή και ο πελάτης αποκτά το σχετικό δικαίωμα λήψης των υπηρεσιών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων. 

  
4.2 Σε συνάρτηση και με τις διατάξεις της επόμενης παρ. 15 του ίδιου άρθρου του Κ.Φ.Α.Σ., συνάγεται ότι ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου παραμένει ως είχε και δεν μεταβάλλεται από 1/1/2014.  Εκ τοις πράγμασι περιορισμοί πιθανά θα ανακύψουν από λοιπές υποχρεώσεις που τίθενται και αναφέρομαι στην υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ανά μήνα που αναμένεται να θεσπιστεί. 

5. ΦΟΡΤΩΤΙΚΕΣ (ΕΓΓΡΑΦΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ) 

Όπως προβλέπονταν από τις μεταβατικές διατάξεις στο άρθρο 14 του Κ.Φ.Α.Σ., οι διατάξεις του άρθρου 8 για τα «έγγραφα μεταφοράς» έπαψαν να ισχύουν από 1/1/2014.  
Ειδικότερα, με τις παρ. 1- 10 του άρθρου 8 προβλέπονταν (ανάλογα, όπως στο άρθρο 16 του Κ.Β.Σ.) η έκδοση εγγράφων μεταφοράς (φορτωτική, διπλότυπη απόδειξη, διορθωτικό σημείωμα) και ρυθμίζονταν το περιεχόμενο αυτών και ο χρόνος έκδοσης. Βάσει των διατάξεων αυτών είχε θεσπιστεί το «ημερολόγιο μεταφοράς» (αθεώρητο από 1/1/2013) και προβλέποταν η δυνατότητα έκδοσης «συγκεντρωτικής φορτωτικής». 
Για τα θέματα που ανακύπτουν εκτίμησή μου, με επιφύλαξη για όσα ορίσει με εγκύκλιό της η δ/νση Κ.Φ.Α.Σ. του Υπ. Οικονομικών, είναι : 
·    Ως λογικό αποτέλεσμα μετά την κατάργηση του άρθρου 8 θεωρώ ότι όσοι υπόχρεοι συναλλαγών υποχρεούνταν στην έκδοση φορτωτικής θα πρέπει από 1/1/2014 να εκδίδουν Τιμολόγιο (και για τις συναλλαγές με το κοινό Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών, βλ. σχετικά και ΠΟΛ.1001/2-1-2014). 
·    Ως προς το περιεχόμενο του τιμολογίου, κατά το λογικό θα είναι αυτό που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ.. Για την περιγραφή του είδους παρεχόμενων υπηρεσιών στο τιμολόγιο παρατίθεται απόσπασμα από την ΠΟΛ.1061/28-3-2013 : 
ΠΟΛ.1061/28-3-2013 (απόσπασμα) 
«Περιγραφή του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών στα τιμολόγια παροχής υπηρεσιών. 
Με τις διατάξεις των παρ. 10 και 11 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ., ορίζονται τα στοιχεία που αναγράφονται στο περιεχόμενο του τιμολογίου. Ειδικότερα, στην παρ. 11 του εν λόγω άρθρου προσδιορίζονται τα πλήρη στοιχεία της συναλλαγής, μεταξύ των οποίων είναι και το είδος των παρεχόμενων υπηρεσιών, η περιγραφή του οποίου πρέπει να είναι σαφής και να συγκεκριμενοποιεί την υπηρεσία, ώστε να προκύπτει το αντικείμενο της συναλλαγής και η συνάφεια του είδους των παρεχόμενων υπηρεσιών προς την αμοιβή. 
Συνεπώς, η περιγραφή του είδους των υπηρεσιών στο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών πρέπει να είναι αναλυτική και δεδομένου ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του Κ.Φ.Α.Σ., από την απεικόνιση των συναλλαγών στα στοιχεία πρέπει να προκύπτουν και αναλυτικά στοιχεία των καταχωρήσεων, ώστε να είναι ευχερής η αναλυτική πληροφόρηση και εφικτή η επαλήθευση αυτών από τον φορολογικό έλεγχο, δεν απαγορεύεται και η παραπομπή σε τυχόν, κατατεθειμένη στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., συναφθείσα σύμβαση μεταξύ των αντισυμβαλλομένων». 
·    Ως προς το χρόνο έκδοσης του τιμολογίου, κατά το λογικό και όπως ορίζεται στην παρ. 14 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. είναι αυτός της ολοκλήρωσης της υπηρεσίας (σε αντίθεση με το χρόνο έκδοσης της φορτωτικής που προβλέποταν κατά την παραλαβή των αγαθών και το αργότερο πριν την εκκίνηση του μεταφορικού μέσου). 
·    Για τις περιπτώσεις που προβλέπονταν «συγκεντρωτικές φορτωτικές» για τις επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες στον ίδιο εντολέα (πελάτη)- υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών, μια λογική υπόθεση είναι ότι θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. για επαναλαμβανόμενες υπηρεσίες: 
Κ.Φ.Α.Σ. άρθρο 6 (τιμολόγηση συναλλαγών) παρ. 2 
«Για τις χονδρικές πωλήσεις αγαθών και παροχές υπηρεσιών, που επαναλαμβάνονται κάθε ημέρα ή και κατά αραιότερα χρονικά διαστήματα μέσα στον ίδιο μήνα, προς τον ίδιο υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών ή πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 3 ή σε αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α., ο πωλητής μπορεί, αντί της έκδοσης τιμολογίου για κάθε πώληση αγαθών ή παροχή υπηρεσιών, να τηρεί κατάσταση κατά αγοραστή- πελάτη, στην οποία καταχωρείται για κάθε πώληση αγαθών ή για κάθε παροχή υπηρεσιών η ημερομηνία παράδοσης των αγαθών ή παροχής των υπηρεσιών, το είδος, η ποσότητα και η αξία των αγαθών ή το είδος των υπηρεσιών και το ποσό της αμοιβής που συμφωνήθηκε.
Με βάση τα δεδομένα της κατάστασης αυτής εκδίδεται το τιμολόγιο την τελευταία ημέρα του μήνα εκείνου που αφορά, στο οποίο δεν απαιτείται αναλυτική περιγραφή, εφόσον η πιο πάνω κατάσταση συντάσσεται σε δύο αντίτυπα, ένα των οποίων επισυνάπτεται στο τιμολόγιο. Η κατάσταση αυτή δεν απαιτείται όταν το τιμολόγιο που εκδίδεται περιέχει αναλυτικά όλα τα δεδομένα που απαιτούνται από τις κατ’ ιδίαν διατάξεις». 
ΠΟΛ.1004/4-1-2013 
«Το περιεχόμενο της παραγράφου αυτής, καλύπτει την τιμολόγηση των επαναλαμβανόμενων πωλήσεων αγαθών και υπηρεσιών. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής, είναι ομοίου περιεχομένου με τις αντίστοιχες διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 12 του προϊσχύσαντος Κ.Β.Σ. (Π.Δ. 186/1992) και δε χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι με τον όρο επαναλαμβανόμενες πωλήσεις” αγαθών και υπηρεσιών, νοείται η εντός της ημέρας αλλά και κάθε επόμενη ημέρα ή κατ’ αραιότερα χρονικά διαστήματα πώληση αγαθών ή υπηρεσιών». 

6. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΥΤΟΠΑΡΑΔΟΣΗΣ  

Μεταξύ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που παύουν να ισχύουν από 1/1/2014 είναι και αυτή της παρ. 12 του άρθρου 8 σχετικά με την έκδοση στοιχείου αυτοπαράδοσης (σημ. καθώς παύει να ισχύει όλο το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Η απόδειξη αυτοπαράδοσης είναι/ ήταν σε συνάρτηση με τις διατάξεις του άρθρου 7 («πράξεις θεωρούμενες ως παράδοση αγαθών») και του άρθρου 9 («πράξεις θεωρούμενες ως παροχή υπηρεσιών») του Κωδ. Φ.Π.Α. (Ν.2859/2000). 
Με τις διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κωδ. Φ.Π.Α. προβλέπεται ότι θεωρούνται ως πράξεις υπαγόμενες στο φόρο και οι πράξεις που ορίζονται στα άρθρα αυτά, καίτοι λείπει το στοιχείο της πώλησης/ αντιπαροχής στην παράδοση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών. 
Με την παρ. 12 του άρθρου 8 του Κ.Φ.Α.Σ. προβλέπονταν ότι στις «περιπτώσεις αυτοπαράδοσης αγαθών ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών, που προβλέπονται από το Ν.2859/2000, εκδίδεται απόδειξη αυτοπαράδοσης». Παρέχονταν δε η δυνατότητα αντί απόδειξης αυτοπαράδοσης να εκδίδεται άλλο στοιχείο αξίας (προβλεπόμενο στον Κώδικα, π.χ. τιμολόγιο), εφόσον κατά την έκδοσή αναγράφονταν σ΄αυτό η ένδειξη «απόδειξη αυτοπαράδοσης». 
Καθώς οι διατάξεις των άρθρων 7 και 9 του κωδ. Φ.Π.Α. είναι σε ισχύ, μετά την κατάργηση του στοιχείου αυτοπαράδοσης από τον Κ.Φ.Α.Σ. προκύπτει κενό καθώς με βάση κάποιο παραστατικό στοιχείο θα πρέπει να καλύπτονται οι διατάξεις του κωδ. Φ.Π.Α.. 

7. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Μεταξύ των διατάξεων του Κ.Φ.Α.Σ. που παύουν να ισχύουν από 1/1/2014 είναι και αυτή της παρ. 13 του άρθρου 8 σχετικά με την έκδοση απόδειξης δαπάνης (σημ. καθώς παύει να ισχύει όλο το άρθρο 8 του Κ.Φ.Α.Σ.). 
Με τις διατάξεις αυτές (ανάλογα του άρθρου 15 του Κ.Β.Σ.) καλύπτονταν (i) η περίπτωση έκδοσης στοιχείου για δαπάνη υπόχρεου απεικόνισης συναλλαγών όταν ο δικαιούχος της αμοιβής δεν ήταν υπόχρεος σε έκδοση στοιχείου (τιμολογίου) καθώς και (ii) η περίπτωση δώρων από  υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών σε διάφορα πρόσωπα, για την επαγγελματική του προβολή ή για την εκπλήρωση κοινωνικής του υποχρέωσης. 
Με την επιφύλαξη όσων αναφέρονται παραπάνω στο θέμα για τους υπόχρεους απεικόνισης συναλλαγών, για την από 1/1/2014 καταβολή αμοιβής σε πρόσωπο μη υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών μια λογική υπόθεση είναι ότι θα εκδίδεται στοιχείο (τίτλος/ τιμολόγιο από τον υπόχρεο που καταβάλλει την αμοιβή) σύμφωνα με την διάταξη της παρ.  5 του άρθρου 6 του Κ.Φ.Α.Σ. στην οποία προστέθηκε με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 και η περίπτωση της λήψης υπηρεσιών. 

8. ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 14 του Κ.Φ.Α.Σ., όπως είχαν θεσπισθεί αρχικά προβλέπονταν ότι από 1/1/2014 θα παύσει να ισχύει το άρθρο 7 του Κώδικα αυτού για τις Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών.  Όμως, με το άρθρο 51 του Ν.4223/2013 τροποποιήθηκε η αρχική διάταξη και τέθηκε ότι το άρθρο 7 του Κ.Φ.Α.Σ. θα παραμείνει σε ισχύ για το 2014 και θα παύσει να ισχύει από 1/1/2015. 

9. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ ΛΙΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 

Με την ΠΟΛ.1001/2-1-2014 κοινοποιήθηκε από το Υπ. Οικονομικών η δυνατότητα για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών να μη χρησιμοποιούν φορολογικό μηχανισμό για την έκδοση αποδείξεων λιανικών συναλλαγών. Ως εκ τούτου, οι υπόχρεοι αυτοί δύνανται να εκδίδουν από 1/1/2014 χειρόγραφα- αθεώρητες αποδείξεις, με τους περιορισμούς/ προϋποθέσεις που τίθενται στην εγκύκλιο. 
Σε περίπτωση που οι αυτοί υπόχρεοι επιλέξουν να εκδίδουν αποδείξεις λιανικών συναλλαγών μηχανογραφικά υποχρεούνται σε χρησιμοποίηση φορολογικού μηχανισμού. 

10. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΩΝ- ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ 

Αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή στο αμέσως προσεχές διάστημα υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων πελατών- προμηθευτών  σε μηνιαία βάση για τα έσοδα και σε τριμηνιαία βάση για τις αγορές/ δαπάνες.   
Στις καταστάσεις αυτές, πέραν των συναλλαγών με άλλους υπόχρεους από μηδενική βάση και όχι από το ποσό των 300,00€ θα περιλαμβάνονται και (i) οι συναλλαγές με μη υπόχρεους σε υποβολή συγκεντρωτικών καταστάσεων, και, (ii) στοιχεία λιανικών πωλήσεων (με διάκριση και ανά φορολογικό μηχανισμό) και στοιχεία λοιπών δαπανών (ηλεκτρικό κ.λπ.) με μία συγκεντρωτική εγγραφή.  
Με το περιεχόμενο (αξίες) των καταστάσεων αυτών (πωλήσεις/ αγορές/ Φ.Π.Α.) θα ελέγχεται και η ορθότητα/ ακρίβεια των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. (ή/και αντίστροφα η διαδικασία). 
Αν ο χρόνος υποβολής των καταστάσεων πελατών- προμηθευτών οριστεί εντέλει την 15η ημέρα του επόμενου μήνα/ τριμήνου, αντίστοιχα για τα έσοδα και έξοδα, ο χρόνος τον οποίο θα έχουν στην διάθεσή τους οι επιχειρήσεις είναι πάρα πολύ λίγος.  Κατ’ ουσία δηλαδή φαίνεται να περιορίζεται ο θεσμοθετημένος χρόνος έκδοσης στοιχείων (τιμολογίων) και ενημέρωσης των βιβλίων (για τους τηρούντες απλογραφικά βιβλία η ενημέρωση γίνεται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα κάθε ημερολογιακού τριμήνου και όχι πέραν του χρόνου της εμπρόθεσμης υποβολής της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α., παρ. 18 άρθρου 4 Κ.Φ.Α.Σ.).