«Αντικειμενικές τιμές» θα ορίζει η εφορία για τις δαπάνες επιχειρήσεων και ελεύθερων επαγγελματιών

Ηλεκτρονική «παγίδα» για να μπορεί να «κουρεύει» κατά βούληση τις επαγγελματικές δαπάνες που μειώνουν τον φόρο ελευθέρων επαγγελματιών και επιχειρήσεων ετοιμάζει το υπουργείο Οικονομικών. Από το 2014 και εφεξής η εφορία δεν θα δέχεται προς έκπτωση επαγγελματικές δαπάνες, εάν αυτές είναι μεγαλύτερες ή μικρότερες από το ποσό που εκείνη θα ορίζει για κάθε υπηρεσία ή προϊόν που χρησιμοποιεί ο επιτηδευματίας κατά την άσκηση της δραστηριότητός του.
 
Με άλλα λόγια, η εφορία θα μπορεί να καθορίζει πόσο κοστίζουν πχ τα έπιπλα , τα ράφια, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το λογισμικό, τα μελάνια, το χαρτί εκτύπωσης, τα ανταλλακτικά και πάσης φύσεως εξοπλισμός, αγαθό ή υπηρεσία των οποίων κάνει χρήση ο επιηδευματίας. Σύμφωνα με πληροφορίες η λίστα με τις … «αντικειμενικές τιμές δαπανών»  θα ετοιμαστεί μέσα στους επόμενους μήνες και ο έλεγχος θα απορρίπτει ή θα αναπροσαρμόζει τα έξοδα αν εκφεύγουν των ορίων που το ίδιο το υπουργείο Οικονομικών θα ορίζει.

Για το νέο σύστημα, το οποίο θα βασιστεί στους μέσους όρους δαπανών που θα δηλώνουν  κάθε μήνα πλέον μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων τιμολογίων οι επιτηδευματίες, ενημερώθηκαν ήδη από το υπουργείο οι έφοροι, οι διευθυντές φορολογίας εισοδήματος και οι επικεφαλής των φοροελεγκτικών μηχανισμών.

Συγκεκριμένα, με βάση τις οδηγίες που τους δόθηκαν, από φέτος ισχύει ότι:

–          Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές  μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις.
–          Επιτρέπεται η έκπτωση από το φορολητέο εισόδημα επιτηδευματιών και επιχειρήσεων όλων των δαπανών, πλην όσων δια νόμου δεν αγνωρίζονται, εφόσον:

α) Πραγματοποιούνται προς το συμφέρον της επιχείρησης ή κατά τις συνήθεις εμπορικές συναλλαγές της,
β) Αντιστοιχούν σε πραγματική συναλλαγή
γ) Η αξία της συναλλαγής δεν κρίνεται κατώτερη ή ανώτερη της αγοραίας, στη βάση των στοιχείων που διαθέτει η Φορολογική Διοίκηση
δ) Εγγράφονται στα τηρούμενα βιβλία και αποδεικνύονται με κατάλληλα δικαιολογητικά.
 
Ποιες δαπάνες δεν εκπίπτουν

Επιπλέον με το καθεστώς που ισχύει από 1.1.2014 ορίζονται ως μη Εκπιπτόμενες οι Δαπάνες για:

α) τόκους από δάνεια που λαμβάνει η επιχείρηση από τρίτους,  με εξαίρεση  τραπεζικά δάνεια, διατραπεζικά δάνεια, καθώς και τα ομολογιακά δάνεια που εκδίδουν ανώνυμες εταιρείες,  κατά το μέτρο που υπερβαίνουν (όριο)  τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο των δανείων αλληλόχρεων λογαριασμών προς μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις, (στατιστικό δελτίο οικονομικής συγκυρίας της Τράπεζας της Ελλάδος)

β) κάθε είδους δαπάνη που αφορά σε αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε με τη χρήση τραπεζικού μέσου πληρωμής.

γ) μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές,

δ) προβλέψεις εκτός των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις

ε) πρόστιμα και ποινές, περιλαμβανομένων των προαυξήσεων,
 
 στ) η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα,
 

ζ) ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε., καθώς και ο Φ.Π.Α. που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες, εφόσον δεν είναι εκπεστέος ως Φ.Π.Α. εισροών,
 
η) το τεκμαρτό μίσθωμα κατά το μέτρο που υπερβαίνει 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου
 
θ) δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν στη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
 
 ι) δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και κατά το μέτρο που η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματος της επιχείρησης,
 
ια) δαπάνες ψυχαγωγίας
 
Εκπιπτόμενες Επιχειρηματικές Δαπάνες θεωρούνται:

–           Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς
–            ποσά προβλέψεων:

α) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, σε ποσοστό 100% της εν λόγω απαίτησης, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης,

β) για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις άνω του ποσού των 1.000 ευρώ που δεν έχουν εισπραχθεί για διάστημα άνω των 12 μηνών, εφόσον έχουν αναληφθεί οι κατάλληλες ενέργειες για τη διασφάλιση του δικαιώματος είσπραξης της εν λόγω απαίτησης, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

Χρόνος υπερημερίας            Προβλέψεις
(σε μήνες)                           (σε ποσοστό %)
>12                                         50
>18                                         75
>24                                         100
 
Εάν με τον προσδιορισμό των επιχειρηματικών κερδών το αποτέλεσμα είναι ζημία εντός του φορολογικού έτους, η ζημία αυτή μεταφέρεται για να συμψηφισθεί με τα επιχειρηματικά κέρδη διαδοχικά στα επόμενα πέντε (5) φορολογικά έτη.
 
Ζημίες που προκύπτουν στην αλλοδαπή δεν δύνανται να χρησιμοποιηθούν για τον υπολογισμό των κερδών του ίδιου φορολογικού έτους ούτε να συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη, με εξαίρεση το εισόδημα που προκύπτει από άλλα κράτη − μέλη της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., το οποίο δεν απαλλάσσεται στη βάση συνθήκης αποφυγής διπλής φορολογίας που έχει συνάψει και εφαρμόζει η Ελλάδα.

Πηγή: www.newmoney.gr