Έως 31/1/2014 οι υποβολές Α.Π.Δ. εργοδοτών που βρίσκονται σε αναστολή υποβολής

ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ

ΤΡΙΤΗ 24 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013              

 Υποβολή Αναλυτικής Περιοδικής Δήλωσης (Α.Π.Δ.) εργοδοτών σε αναστολή.

Από τη Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανακοινώνεται ότι για τους εργοδότες που έχει ανασταλεί η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 17 του ν. 3846/2010, δίνεται έως 31/1/2014 η δυνατότητα υποβολής των Α.Π.Δ. απαιτητών μισθολογικών περιόδων, με προσκόμιση μαγνητικού μέσου, στα αρμόδια Υποκαταστήματα ΙΚΑ-ΕΤΑΜ της έδρας του εργοδότη, χωρίς την επιβολή κυρώσεων, με ταυτόχρονη υποβολή αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς ρύθμισης.

Επισημαίνουμε ότι η δυνατότητα υποβολής Α.Π.Δ. μέσω διαδικτύου θα ενεργοποιείται μόνο εφόσον ο εργοδότης προχωρήσει σε τακτοποίηση των οφειλών του. Σε αντίθετη περίπτωση, θα υπολογίζονται πρόσθετες επιβαρύνσεις (Π.Ε.Π.Ε.Ε.) λόγω εκπρόθεσμης υποβολής Α.Π.Δ.

Η Διοίκηση του Ιδρύματος και οι εντεταλμένες σε αυτήν αρμόδιες υπηρεσίες, έχοντας ως βασική επιδίωξη τη μείωση της εισφοροδιαφυγής και την είσπραξη των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, είναι στη διάθεσή σας, παρέχοντας πληροφορίες τόσο για την οφειλή σας, όσο και για τον τρόπο αποπληρωμής αυτής.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ