Υπεύθυνη δήλωση αντί για πιστοποιητικά στα Επιμελητήρια

Σειρά πιστοποιητικών στα Επιμελητήρια καταργούνται και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση, όπως προβλέπει Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.

Στόχος είναι, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η απλούστευση των διοικητικών διαδικασίων.

Αναλυτικά καταργούνται:

– η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης

– του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση

– του εγγράφου που αποδεικνύει τη σύναψη ασφάλισης επαγγελματικής αστικής ευθύνης, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στις διοικητικές διαδικασίες εγγραφής και ανανέωσης εγγραφής των ασφαλιστικών διαμεσολαβητών στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων.

Τα πιστοποιητικά αυτά αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Επίσης, καταργείται, η υποβολή του πιστοποιητικού περί μη πτώχευσης, του πιστοποιητικού περί μη θέσεως του ενδιαφερομένου σε ολική ή μερική, στερητική ή επικουρική δικαστική συμπαράσταση, τα οποία απαιτούνται ως δικαιολογητικά στη διαδικασία εγγραφής των παραγωγών οπτικοακουστικών έργων, στα μητρώα των οικείων Επιμελητηρίων και αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86.

Σημειώνεται ότι οι υπηρεσίες στις οποίες κατατίθενται υπεύθυνες δηλώσεις προς αντικατάσταση των ανωτέρω πιστοποιητικών υποχρεούνται να διενεργούν δειγματοληπτικό έλεγχο.

www.forologikanea.gr