Σημαντικές αλλαγές από 1/1/2014 και αφορούν όλους.

Του  Γεωργίου  Πανταζή  Οικονομολόγου- Φοροτεχνικού – Δ/νων   της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

Σαρωτικές θα  είναι οι αλλαγές στη φορολογία φυσικών και νομικών προσώπων από 1.1.2014.  Ο νέος Κώδικας Φορολογίας εισοδήματος (Ν.4172/2013) σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) και τις τροποποιήσεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Ν.4093/2012), διαμορφώνουν ένα τελείως διαφορετικό περιβάλλον σε ό,τι αφορά την φορολογία και τις διαδικασίες αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής.

Στεκόμαστε σε κάποιες σημαντικές αλλαγές, που επηρεάζουν λίγο πολύ όλους και οι οποίες θα λάβουν χώρα από την αρχή του χρόνου.

 

 

 

1.  Καταργούνται τα δελτία αποστολής και εισάγεται η έννοια της εφαρμογής «κατάλληλων δικλείδων, που εξειδικεύονται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση των παραλαμβανομένων και μη τιμολογημένων, ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση». Επισημαίνουμε ότι η τιμολόγηση εξακολουθεί να ορίζεται στον ένα μήνα από την παραλαβή των αποθεμάτων.

 

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

 

 

 

2.  Καταργούνται  όλα τα έγγραφα μεταφοράς (π.χ. φορτωτικά έγγραφα) και τα στοιχεία λοιπών συναλλαγών (π.χ. αποδείξεις δαπανών). 

 
3. Καταργείται  η υποχρέωση τήρησης πρόσθετων βιβλίων για ιατρούς, κλινικές ή θεραπευτήρια, εκπαιδευτήρια, γυμναστήρια, κέντρα αισθητικής, εκμεταλλευτές χώρου διαμονής ή φιλοξενίας, χώρους στάθμευσης.
 
4.  Η εξόφληση των τιμολογίων πάνω από 500 ευρώ, θα γίνεται μέσω του τραπεζικού συστήματος  (κατάθεση σε λογαριασμό, επιταγή, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα).  Η μη συμμόρφωση με το μέτρο επισύρει την μη έκπτωση της δαπάνης. 
Προσοχή .  Μη   πληρωμή   μέσω Τραπεζικού  συστήματος    εκτός  από  το παραπάνω  μέτρο ενδέχεται  να  υπολογιστεί  και ως   εικονικό  τιμολόγιο… με   όλες  τις  συνέπειες  και τα πρόστιμα.
 
5. Ο φόρος υπεραξίας  μεταβίβασης μετοχών και εταιρικών μεριδίων ορίζεται στο 15%.
 
6. Η απόκτηση μετοχών  ΑΕ, μεριδίων ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ, καθώς και αύξηση κεφαλαίου σε οποιαδήποτε εταιρία θα αποτελεί τεκμήριο απόκτησης περιουσίας για το φυσικό πρόσωπο.
 
7.  Καταργείται ο τεκμαρτός υπολογισμός κερδών, των οικοδομικών επιχειρήσεων. 
 
 8. Παραμένει το τέλος επιτηδεύματος  για τα Νομικά πρόσωπα, ατομικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες και επιπλέον για κάθε υποκατάστημα αυτών.
9.  Ο φόρος μεταβίβασης  ακινήτων (ΦΜΑ) μειώνεται στο 3%.10. Επιβάλλεται φόρος στην υπεραξία μεταβίβασης που θα προκύπτει κατά την πώληση ακινήτου με συντελεστή 15%, ο οποίος θα βαρύνει τον πωλητή.
 
10. Από   το νέο  έτος οι  συναλλαγές  που αφορούν στα έσοδα των επιχειρήσεων θα υποβάλλονται μηνιαίως , όπως επίσης  θα υποβάλλονται και οι συγκεντρωτικές καταστάσεις με τις συναλλαγές των εξόδων ανά τρίμηνο ή μηνιαίως, ανάλογα με την κατηγορία βιβλίων που τηρεί η κάθε εταιρεία.
 
11. Για τη σύσταση, απόκτηση και κάθε άλλη μεταβολή στα δικαιώματα της παραγράφου 2 του άρθρου 1, από 1.1.2014 και εφεξής, ο φορολογούμενος υποχρεούται σε υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημέρα της σύστασης, απόκτησης και κάθε άλλης μεταβολής στα παραπάνω δικαιώματα. 
 
12.  Ψηφίστηκε τελικά η διάταξη για το πρόστιμο των 10.550 ευρώ για τη μη αναγραφή εργαζομένου στην Α.Π.Δ. και η διάταξη για το Ειδικό Βιβλίο υπερωριών.
 
13. «Μπλοκάκια»: Για τους φορολογούμενους που αμείβονται με «μπλοκάκι» και θα φορολογηθούν με την κλίμακα των μισθωτών καταργείται ο περιορισμός των 9.250 ευρώ που αφορούσε στις επιχειρηματικές δαπάνες.
 
14. Φοροέλεγχοι και στα σπίτια. Η είσοδος στην κατοικία του φορολογουμένου από ελεγκτές, επιτρέπεται μόνο με εντολή του Εισαγγελέα εκτός εάν αυτή έχει δηλωθεί από το φορολογούμενο και ως χώρος άσκησης επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σε αυτή την περίπτωση η πρόσβαση περιορίζεται μόνο στους χώρους στους οποίους ασκείται η δραστηριότητα.
 
15. Αλλαγές στη φορολογία κατοίκων εξωτερικού
Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του νόμου, αναφέρονται τα ακόλουθα επί του άρθρου 18:
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 επιχειρείται η απαλοιφή της διπλής φορολόγησης των φορολογικών κατοίκων Ελλάδας, οι οποίοι αποκτούν εισόδημα από κράτη με τα οποία δεν υφίσταται Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας του Εισοδήματος, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θεωρούνται κράτη μη συνεργάσιμα ή κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως είναι η Αυστραλία. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που έχει ανακύψει ως προς τη φορολόγηση των συντάξεων των ομογενών συνταξιούχων και πλέον φορολογικών κατοίκων Ελλάδας από την Αυστραλία για τη χρήση του 2013. Με τις διατάξεις του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν.4172/2013, Α’ 167) αυτό το θέμα έχει οριστικά επιλυθεί.