Τι θα ισχύσει από 1.1.2014 σχετικά με τον Κ.Φ.Α.Σ.

Του  Γεωργίου  Πανταζή  Οικονομολόγου- Φοροτεχνικού – Δ/νων   της  εταιρείας  EUROPEAN TAX SYMMETRY.

I. Απαλλάσσονται οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την τήρηση των βιβλίων

Με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, προβλέπεται η απαλλαγή των αγροτών του ειδικού καθεστώτος Φ.Π.Α. από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων με βάση το ποσό των ακαθαρίστων εσόδων τους, ή το ποσό της επιστροφής του Φ.Π.Α. ή το ποσό της επιδότησης που αυτοί λαμβάνουν ανά φορολογικό έτος, όπως τα σχετικά ποσά θα προσδιορισθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

ΙΙ. Έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο του Κ.Φ.Α.Σ. και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα μη υπόχρεα σε έκδοση φορολογικών στοιχείων

Με την παράγραφο 3 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, ορίζεται η έκδοση «τίτλου κτήσης» από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών και για τη λήψη υπηρεσιών από πρόσωπα που δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης φορολογικών στοιχείων, όπως ήδη προβλέπεται και για την αγορά αγαθών.

ΙΙΙ. Χρόνος έκδοσης τιμολογίου

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, αποσυνδέεται ο χρόνος έκδοσης τιμολογίου από την έκδοση δελτίου αποστολής, που καταργείται ως υποχρέωση από 1.1.2014, και ορίζεται ως χρόνος έκδοσης του τιμολογίου για την πώληση αγαθών εντός προθεσμίας ενός μηνός από την παράδοση ή αποστολή των αγαθών και πάντως μέσα στην ίδια διαχειριστική περίοδο των συμβαλλομένων.

ΙV. Παρακολούθηση διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου

Με την παράγραφο 4 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, ορίζεται η υποχρέωση εφαρμογής κατάλληλων, δικλείδων ασφαλείας, που εξειδικεύονται  με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων  για την παρακολούθηση των διακινηθέντων ή παραληφθέντων αποθεμάτων για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση τιμολογίου.

V. Παράταση έκδοσης αποδείξεων λιανικών συναλλαγών 

Με την παράγραφο 6 του άρθρου 52 του σχεδίου νόμου, παρατείνεται η εφαρμογή των διατάξεων τουάρθρου 7 (αποδείξεις λιανικών συναλλαγών) του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών μέχρι 31.12.2014.  Συνεπώς Και μετά την 1.1.2014 θα συνεχίσει να λειτουργεί το υφιστάμενο καθεστώς για τις λιανικές πωλήσεις .

 

Σημείωση: Όλες οι ανωτέρω διατάξεις ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου 2014.