Τι αλλάζει στις δαπάνες η φορολογική αναμόρφωση

Σε παραγωγική λειτουργία τέθηκε χθες η εφαρμογή ηλεκτρονικής υποβολής της Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης για το οικονομικό έτος 2013
 
Σημειώνεται πως σε φορολογική αναμόρφωση υποχρεούνται να προχωρούν όσοι έχουν δαπάνες που δεν αναγνωρίζονται φορολογικά, εν μέρει ή στο σύνολο τους. Με τη διαδικασία αυτή, οι δαπάνες που φορολογικά δεν εκπίπτουν (αλλά έχουν  καταχωρηθεί στα βιβλία των επιχειρήσεων) προστίθενται στα λογιστικά κέρδη, για να προκύψουν έτσι τα φορολογητέα κέρδη, δηλαδή η βάση υπολογισμού του φόρου.
 
Υποχρέωση υποβολής της κατάστασης φορολογικής αναμόρφωσης έχουν όλοι οι επιτηδευματίες και όλες οι εταιρίες που τηρούν βιβλία και στοιχεία.
 
Στην κατάσταση φορολογικής αναμόρφωσης περιλαμβάνονται :
 
-Έξοδα μισθοδοσίας και αμοιβής προσωπικού (Μη καταβολή ή βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών κ.τ.λ.).
 
-Δωρεές-Χορηγίες.
 
Τόκοι δανείων ή πιστώσεων γενικά που δεν αναγνωρίζονται.
 
-Φόροι-Τέλη-Δικαιώματα (φόρος εισοδήματος κτλ) που δεν αναγνωρίζονται.
-Αποσβέσεις πάγιων περιουσιακών στοιχείων (πλέον των νομίμων).
 
-Δαπάνες διαφήμισης (μη καταβολή του διαφημιστικού τέλους υπέρ ΟΤΑ κτλ).
 
-Μισθώματα σε εταιρείες χρημ/κής μίσθωσης ακινήτων (κατά το μέρος που αναλογούν στην αξία του οικοπέδου).
 
-Αναμόρφωση δαπανών λόγω ύπαρξης αφορολογήτων εσόδων.
 
-Έξοδα κινητής τηλεφωνίας για λογαριασμούς που ανήκουν στην επιχείρηση.
 
-Ποινικές ρήτρες, πρόστιμα και χρηματικές ποινές.
 
-Καταβολή αποζημιώσεων. Έλεγχος για την κατάθεση στην αρμόδια ΔΟΥ αντίγραφου απόφασης ή εγγράφου, βάση του οποίου καταβάλλεται.
 
-Δαπάνες χωρίς δικαιολογητικά του ΚΒΣ.
 
-Παροχές σε χρήμα ή σε είδος προς εργαζόμενους (εφόσον δεν έχουν ενταχθεί στη μισθοδοσία).
 
-Παραλαβή αγαθών από τρίτο πρόσωπο σε σχέση με αυτόν που τιμολογεί εφόσον βρίσκεται εκτός Ελλάδας (τριγωνικές συναλλαγές).