Και οι διαζευμένοι πατέρες που έχουν την επιμέλεια παιδιών δικαιούνται το επίδομα

Τη δυνατότητα είσπραξης επιδόματος στήριξης τέκνων έχει κάθε διαζευγμένος φορολογούμενος που έχει αποκτήσει με δικαστική απόφαση την επιμέλεια των παιδιών του. Δικαιούται να λάβει επίδομα, δηλώνοντας στην αίτηση Α21, που θα υποβάλει ηλεκτρονικά, «μονογονεϊκή οικογένεια».

Σε περίπτωση μάλιστα που είναι και άνεργος, πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει καθόλου εισόδημα ή, εν πάση περιπτώσει, έχει πενιχρό εισόδημα, τότε το επίδομα θα υπολογιστεί με το μέγιστο προβλεπόμενο ποσό των 40 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί.

Εάν τώρα η μονογονεϊκή οικογένεια με τον άνεργο γονέα έχει 1 παιδί, τότε το επίδομα που δικαιούται είναι 40 ευρώ το μήνα ή 480 ευρώ το χρόνο. Εάν έχει 2 παιδιά το επίδομα ανέρχεται σε 80 ευρώ το μήνα (2 Χ 40 ευρώ) ή 920 ευρώ το χρόνο.

Αν ο άνεργος γονέας είναι τρίτεκνος, τότε δικαιούται επίδομα στήριξης τέκνων 120 ευρώ (40 ευρώ για κάθε παιδί) αλλά και ειδικό επίδομα τριτέκνου το οποίο ανέρχεται σε 500 ευρώ το χρόνο ή 41,67 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, δηλαδή συνολικά (και για τα τρία παιδιά) σε 1.500 ευρώ το χρόνο ή 125 ευρώ το μήνα. Το σύνολο των επιδομάτων που δικαιούται φθάνει δηλαδή τα 245 ευρώ το μήνα ή τα 2.940 ευρώ το χρόνο για τα τρία παιδιά.

Αν ο άνεργος γονέας είναι τετράτεκνος, τότε δικαιούται επίδομα στήριξης τέκνων 160 ευρώ (40 ευρώ για κάθε παιδί) αλλά και ειδικό επίδομα πολυτέκνου το οποίο ανέρχεται σε 500 ευρώ το χρόνο ή 41,67 ευρώ το μήνα για κάθε παιδί, δηλαδή συνολικά (και για τα 4 παιδιά) σε 2.000 ευρώ το χρόνο ή 166,67 ευρώ το μήνα. Το σύνολο των επιδομάτων που δικαιούται φθάνει δηλαδή τα 326,67 ευρώ το μήνα ή τα 3.920 ευρώ το χρόνο για τα τέσσερα παιδιά.

Για να εισπράξει τα επιδόματα ο άνεργος γονέας πρέπει οπωσδήποτε να έχει υποβάλει ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.gsis.gr), δήλωση φορολογίας εισοδήματος. Εφόσον έχει υποβάλει τη δήλωση εισοδήματος, δεν έχει παρά να υποβάλει επίσης ηλεκτρονικά, στο σύστημα TAXISnet, την υπεύθυνη δήλωση-αίτηση χορήγησης επιδομάτων τέκνων, που έχει τον κωδικό αριθμό Α21. Στη δήλωση Α21 ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να δηλώσει αναλυτικά στοιχεία για τον ίδιο και τα παιδιά του. Για κάθε παιδί του, πρέπει οπωσδήποτε να δηλώσει τον ΑΜΚΑ και τον αριθμό της οικογενειακής μερίδας. Πρέπει επίσης να αναγράψει και έναν αριθμό τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ), ο οποίος είναι απαραίτητος προκειμένου να πιστωθεί το ποσό του επιδόματος.

Εφόσον η δήλωση φορολογίας εισοδήματος του ενδιαφερόμενου έχει εκκαθαριστεί, τότε η δήλωση Α21, αφού υποβληθεί και ελεγχθεί από τη ΓΓΠΣ για την ειλικρίνεια των στοιχείων της ως προς τα δηλωθέντα τέκνα, αποστέλλεται για την τελική εκκαθάριση και την πληρωμή των επιδομάτων στον αρμόδιο για την καταβολή τους φορέα, που είναι ο ΟΓΑ.

www.money-money.gr