Πότε εξοφλούνται οι φόροι εφάπαξ

Τα φύλλα ελέγχου οριστικοποιούνται κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού αποδοχής, ή με την ενδικοφανή προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 70Β, ή με τη μη άσκηση ή άσκηση εκπρόθεσμης προσφυγής.
 
Τέρμα στις δόσεις εξόφλησης φόρων που προκύπτουν μετά την οριστικοποίηση των φύλλων ελέγχου, με βάση πρακτικό αποδοχής συμβιβασμού και με βάση απόφαση δικαστηρίου, έβαλαν οι διατάξεις του νόμου 4172/2013, διευκρινίζει με εγκύκλιο το υπουργείο Οικονομικών.
 
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το euro2day.gr τα φύλλα ελέγχου οριστικοποιούνται κατά τη διοικητική επίλυση της διαφοράς με την υπογραφή πρακτικού αποδοχής, ή με την ενδικοφανή προσφυγή στην επιτροπή του άρθρου 70Β, ή με τη μη άσκηση ή άσκηση εκπρόθεσμης προσφυγής.
 
Περαιτέρω, ο φόρος που βεβαιώνεται:
 
α) με βάση φύλλο ελέγχου που έγινε οριστικό, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυαν πριν,
 
β) με βάση πρακτικό αποδοχής και την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται επίσης εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυαν πριν,
 
γ) με βάση απόφαση δικαστηρίου, ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των δύο δόσεων που ίσχυαν πριν.
 
Τέλος, ο φόρος που βεβαιώνεται βάσει προσωρινού φύλλου ελέγχου και με την καταβολή του 1/5, καταβάλλεται εφάπαξ, αντί των έξι δόσεων που ίσχυαν πριν.
 
Οι παραπάνω αλλαγές προκύπτουν από τις διατάξεις των περιπτ. α, β και δ της παραγρ. 8 του άρθρου 74 του ν. 4172/2013, με τις οποίες επήλθαν τροποποιήσεις στις διατάξεις του άρθρου 74 του ν. 2238/1994, οι οποίες ισχύουν από 1/8/2013 και μετά.
 
Οι πιο πάνω τροποποιήσεις ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2013 και αφορούν πράξεις που εκδίδονται μετά την 1η Αυγούστου 2013.
 
Με τον όρο πράξεις διευκρινίζεται ότι νοούνται οι πράξεις της φορολογικής διοίκησης, όπως είναι η έκδοση εκκαθαριστικού σημειώματος φυσικών προσώπων, η παραλαβή και εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων, η έκδοση φύλλων ελέγχου, οι οίκοθεν βεβαιώσεις της Φορολογικής Διοίκησης βάσει λοιπών στοιχείων που διαθέτει κ.λπ. και όχι οι δημοσιεύσεις των αποφάσεων των διοικητικών δικαστηρίων.
 
Έτσι, ο φόρος εισοδήματος που βεβαιώνεται σύμφωνα με απόφαση διοικητικού δικαστηρίου και αφορά φύλλα ελέγχου που εκδόθηκαν πριν από την 1η Αυγούστου 2013 καταβάλλεται σε δύο δόσεις, ανεξάρτητα από την ημερομηνία δημοσίευσης της δικαστικής απόφασης.