Τα Απαραίτητα Διακιολογητικά Που Απαιτούνται

Τα Απαραίτητα Διακιολογητικά Που Απαιτούνται  Για Την Ένταξη Στη Ρύθμιση Των Χρεών Είναι :
1. Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

2. Εκκαθαριστικά Εφορίας τριών τελευταίων ετών (αντίγραφο) + μισθοδοσία ή σύνταξη

3. Ε1 2012 & 2011

4. Ε9 για ακίνητη περιουσία 2005 και τυχόν μεταβολές της (αντίγραφο).

5. ΕΤΑΚ Τελευταίο 

6. Ε3 2012, 2011 (για Ελεύθερους Επαγγελματίες)

7. Τυχόν λοιπά δικαιολογητικά (προβλήματα υγείας, ανεργία κτλ).

Σε περίπτωση έγγαμου όλα τα παραπάνω έγγραφα να προσκομισθούν και για τον/την σύζυγο.