Χορήγηση υπολοίπου αδείας εργαζομένων μέχρι το τέλος του έτους

Χορήγηση υπολοίπου αδείας εργαζομένων μέχρι το τέλος του έτους 

Υπενθυμίζουμε ότι μέχρι το τέλος του έτους όλοι οι εργοδότες θα πρέπει να έχουν χορηγήσει στους εργαζόμενους  το υπόλοιπο της αδείας που αναλογεί σε κάθε εργαζόμενο έστω κι αν ακόμη δεν έχει ζητηθεί από αυτούς. 

Σε περίπτωση μη χορήγησης της άδειας από τον εργοδότη λόγω υπαιτιότητάς του (άρνηση, πταίσμα, αμέλεια) υποχρεούται να καταβάλλει σε αυτούς αντίστοιχες αποδοχές αδείας με προσαύξηση 100% (Εγκύκλιος 1/3/2005 του Υπ. Απασχόλησης επί του άρθρου 1 του Ν.3302/2004).
Η υπενθύμιση γίνεται αρκετά νωρίτερα από το τέλος του έτους προκειμένου οι συνάδελφοι λογιστές να ενημερώσουν τους εργοδότες έτσι ώστε να προγραμματίσουν εγκαίρως το υπόλοιπο των αδειών των εργαζομένων.

www.Taxheaven.gr