Υπό παρακολούθηση από το Υπ.Εργασίας όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ.

Υπό παρακολούθηση από το Υπ.Εργασίας όσοι χρωστούν πάνω από 5.000 ευρώ.

Υπό στενή παρακολούθηση μπαίνουν -αντιμετωπίζοντας άμεσα τον κίνδυνο κατασχέσεων και δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών- όσοι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές ασφαλιστικές εισφορές πάνω από 5.000 ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία.
Η εγκύκλιος του Υπ.Εργασίας προς τα ταμεία αναφέρει το 21 κριτήρια με βάση τα οποία το  Kέντρο Eίσπραξης Aσφαλιστικών Oφειλών (KEAO) θα ελέγχει κατά προτεριότητα τις οφειλές προς αυτά και θα διεκδικεί τα ανάλογα ποσά .

Αναλυτικά η απόφαση προβλέπει : 

—–

1. Οφειλές που έχουν βεβαιωθεί στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) κατατάσσονται ανάλογα με την εισπραξιμότητά τους, προκειμένου να επιδιωχθεί η κατά προτεραιότητα αναγκαστική είσπραξη των κρινόμενων ως επισφαλών. Επισφαλής κρίνεται η απαίτηση, για την οποία, από διάφορα πραγματικά περιστατικά, προκύπτει αβεβαιότητα για τη μερική ή ολική εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη.

Για την ανωτέρω κρίση, λαμβάνονται υπόψη ιδίως τα εξής στοιχεία:

− Το είδος της δραστηριότητας του οφειλέτη
− Η νομική μορφή της επιχείρησης
− Ο χρόνος λειτουργίας της επιχείρησης
− Η διατήρηση εγκαταστάσεων και εξοπλισμού στην Ελλάδα
− Η αξία των εγκαταστάσεων, του εξοπλισμού και των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης
− Η δημιουργία νέων οφειλών
− Η συνέπεια στην καταβολή των τρεχουσών εισφορών σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της επιχείρησης ή του ασφαλιστικού βίου εάν πρόκειται για ασφαλισμένο.
− Ο κίνδυνος παραγραφής της απαίτησης
− Η συχνή μεταβολή του αριθμού και των προσώπων που απασχολούνται στην επιχείρηση
− Οι μαζικές μετακινήσεις του προσωπικού
− Οι συχνές αλλαγές των υπευθύνων της επιχείρησης
− Η ηλικία του υπεύθυνου της επιχείρησης
− Η τοποθέτηση ως υπευθύνων, προσώπων που δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο της επιχείρησης
− Η συχνότητα υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών και η τήρηση ή μη των όρων τους
− Η μερική καταβολή της οφειλής χωρίς υπαγωγή σε ρύθμιση οφειλών
− Η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών ή των υπευθύνων της επιχείρησης
− Η μεταβολή των περιουσιακών στοιχείων των οφειλετών ή των υπευθύνων της επιχείρησης
− Η επικείμενη μετεγκατάσταση της επιχείρησης εκτός Ελλάδας
− Η κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση ή η υπαγωγή στο άρθρο 99 του Πτωχευτικού Κώδικα
− Η ποινική δίωξη του οφειλέτη για οφειλόμενους προς το Δημόσιο φόρους
− Κάθε άλλο περιστατικό που μπορεί να επηρεάσει την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του οφειλέτη

2. Οφειλές βεβαιωμένες στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) χαρακτηρίζονται ως ανεπίδεκτες είσπραξης, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α) έχει κινηθεί η διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων ή απαιτήσεων του οφειλέτη,

β) έχει ασκηθεί ποινική δίωξη σε βάρος των υπευθύνων φυσικών προσώπων για τα αδικήματα του α.ν.86/1967 (Α΄ 136) αν το ύψος των οφειλών εμπίπτει στα όρια που προβλέπει ο νόμος για το αξιόποινο και έχει κινηθεί η διαδικασία του αυτοφώρου στις περιπτώσεις που συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του α.ν. 86/1967 (Α΄ 136), όπως προστέθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4038/2012(Α΄ 14) και ισχύει μετά την αντικατάσταση του δεύτερου εδαφίου με την παρ. 8 του άρθρου τρίτου του ν.4087/2012 (Α΄ 196),

γ) δεν κατέστη δυνατή η ικανοποίηση της απαίτησης του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) στο σύνολο της ή εν μέρει, για έναν ή περισσότερους από τους εξής λόγους:

i) έχουν ολοκληρωθεί οι έρευνες και δεν διαπιστώθηκε η ύπαρξη περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης (ή άλλων περιουσιακών στοιχείων εκτός αυτών που εκποιήθηκαν αναγκαστικά),

ii) διαπιστώθηκε η καθ’ οποιονδήποτε τρόπο εκποίηση των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη ή των υπευθύνων της επιχείρησης που δεν υπόκειται σε ακύρωση ή σε διάρρηξη κατά τα άρθρα 939 επ. Α.Κ.,

iii) πρόκειται για οφειλέτη αγνώστου διαμονής ή για αλλοδαπό μόνιμο κάτοικο εξωτερικού, για τον οποίο οι προσπάθειες ανεύρεσης της διαμονής του και είσπραξης του χρέους έχουν αποβεί χωρίς αποτέλεσμα,

iv) o οφειλέτης απεβίωσε χωρίς να αφήσει οποιαδήποτε περιουσία και οι κληρονόμοι του αποποιήθηκαν την επαχθείσα κληρονομιά, ή αυτή περιήλθε στο δημόσιο ως κληρονόμο με το ευεργέτημα της απογραφής,

ν) πρόκειται για οφειλέτη σε καθεστώς πτώχευσης και έχει περατωθεί η πτώχευση και ολοκληρώθηκε ο έλεγχος της μεταπτωχευτικής περιουσίας χωρίς αποτέλεσμα,

vi) πρόκειται για οφειλέτη υπό καθεστώς εκκαθάρισης και έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης,

vii) πρόκειται για περιπτώσεις που:

− το ποσό της κύριας οφειλής από εισφορές δεν υπερβαίνει τα πενήντα ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξη μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

− το ποσό της οφειλής από οποιαδήποτε αιτία δεν υπερβαίνει τα εκατό ευρώ και δεν έχει επιτευχθεί η είσπραξη μέσα σε δέκα έτη από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκαν.

www.taxheaven.gr