Μέχρι τις 8 Μαρτίου οι διορθώσεις στο Ε9 – Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ

Προθεσμία μέχρι τις 8 Μαρτίου 2014 έχουν περίπου 5.000.000 φορολογούμενοι για να διορθώσουν τυχόν λάθη ή παραλείψεις στις δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που υπέβαλαν ηλεκτρονικά για το έτος 2011. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «περιουσιολόγιο», του συστήματος ΤΑΧΙSnet, που έχει τεθεί σε λειτουργία για την υποβολή των δηλώσεων Ε9 και την ηλεκτρονική ενημέρωση των φορολογουμένων σχετικά με την περιουσιακή τους κατάσταση και την εκκαθάριση του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας.

Με απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Γ. Μαυραγάνη, ορίζεται ότι διορθώσεις θα γίνουν μέσω της της ηλεκτρονικής εφαρμογής του «περιουσιολογίου», από την οποία έχουν ήδη εκδοθεί και αναρτηθεί περίπου 5.000.000 μηδενικά εκκαθαριστικά σημειώματα Φόρου Ακίνητης Περιουσίας του έτους 2011 για ισάριθμα φυσικά πρόσωπα απαλλασσόμενα από τον Φ.Α.Π. λόγω του ότι η αντικειμενική αξία των κτισμάτων και των εντός σχεδίων πόλεων οικοπέδων που κατείχαν την 1η-1-2011 ήταν χαμηλότερη των 200.000 ευρώ.

Σύμφωνα, ειδικότερα, με την απόφαση του υφυπουργού:

1) Αν δεν προκύπτει φόρος για καταβολή, ο υπόχρεος λαμβάνει γνώση της περιουσιακής του κατάστασης και της φορολογητέας αξίας της ακίνητης περιουσίας του αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας, μέσω του διαδικτύου, στο διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (Γ.Γ.Π.Σ.) www.gsis.gr και στην εφαρμογή «Υποβολή δήλωσης Ε9»-«περιουσιολόγιο» στην οποία αναρτώνται τα εκκαθαριστικά σημειώματα – δηλώσεις του οικείου έτους.

Τα εκκαθαριστικά σημειώματα της περίπτωσης αυτής, τα οποία είναι μηδενικά, επέχουν θέση δήλωσης Φ.Α.Π. και εκτυπώνονται αποκλειστικά από τον υπόχρεο.

2) Πρόσβαση στην εφαρμογή έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο και απαιτείται να είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του Taxisnet.

3) Σε περίπτωση διαφωνίας του φορολογούμενου με τα στοιχεία των ακινήτων ή την προσδιορισμένη φορολογητέα αξία αυτών, όπως αναγράφονται στο μηδενικό εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π., παρέχεται η δυνατότητα διόρθωσης, με την ηλεκτρονική υποβολή νέας τροποποιητικής (συμπληρωματικής ή ανακλητικής) δήλωσης Ε9 έτους 2011, στην οποία θα αναγραφούν τα στοιχεία που πρέπει να αλλάξουν στην δηλωθείσα περιουσιακή κατάσταση.

Ειδικότερα, με την υποβολή νέας τροποποιητικής δήλωσης Ε9 για το έτος 2011 ο φορολογούμενος μπορεί:

α) να προσθέσει ή να διαγράψει ακίνητο ή εμπράγματο δικαίωμα σε ακίνητο ή δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης, είτε στον πίνακα 1, για τα κτίσματα και τα εντός σχεδίων πόλεων οικόπεδα, είτε στον πίνακα 2, για τις εκτάσεις γης εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.) είτε και στους δύο πίνακες.

β) να τροποποιήσει στοιχεία δηλωθέντος ακινήτου, όπως π.χ. τα τετραγωνικά μέτρα της επιφάνειας που του ανήκουν, το ποσοστό συνιδιοκτησίας κ.λπ.

4) Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης Ε9, ο φορολογούμενος υποχρεούται να αναγράψει σε εμφανιζόμενο πεδίο, στοιχεία που δικαιολογούν την εισαγωγή, μεταβολή ή διαγραφή εμπραγμάτου δικαιώματος.

5) Το εκκαθαριστικό σημείωμα – δήλωση Φ.Α.Π. φυσικού προσώπου, που εκδίδεται και αναρτάται μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής, αποτελεί έγγραφο έγκυρο για κάθε χρήση από τον υπόχρεο, πλην των περιπτώσεων μεταβιβάσεων ακινήτων.

6) Ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει, όπου αυτό απαιτείται, μη επικυρωμένα αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π., που εκτυπώθηκαν από τη διαδικτυακή αυτή εφαρμογή, εφόσον αυτά συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση , με την οποία θα βεβαιώνεται η πιστότητα − ακρίβεια των αναφερομένων σ’ αυτή στοιχείων.

8) Ως ημερομηνία ανάρτησης των εκκαθαριστικών σημειωμάτων Φ.Α.Π. για το έτος 2011 ορίζεται η 8η Νοεμβρίου 2013. Από την ημερομηνία αυτή μετρά η τετράμηνη προθεσμία που παρέχεται για την υποβολή των τροποποιητικών-διορθωτικών δηλώσεων Ε9 του έτους 2011. Συνεπώς, ως προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή των διορθώσεων στα Ε9 του έτους 2011 ορίζεται η 8η Μαρτίου 2014.

Πηγή: www.newmoney.gr