Επιβαρυνση για τις ΟΕ-ΕΕ με απλογραφικά βιβλία κρύβει ο Νέος ΚΦΕ

Πολλές είναι οι αλλαγές που επιφέρει ο νέος Κώδικας φορολογίας Εισοδήματος 4172/2013, από 1.1.2014, και θα αναλύσουμε πολλές από αυτές σε επόμενα άρθρα μας.

Σήμερα θα ασχοληθούμε με την διαφορά φορολογίας των ΟΕ-ΕΕ σε σχέση με τις άλλες νομικές μορφές εταιριών, όχι μόνο ως προ το καθεστώς πριν την 1.1.2013, αλλά και ως προ το 2013 που ισχύουν οι νέοι συντελεστές του νόμου 4110/2013.

Από τη μελέτη των διατάξεων του νέου φορολογικού νόμου 4172/2013 προκύπτει ότι οι Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία καθίστανται πλέον ασύμφορες ως προς τον φόρο εισοδήματος που θα κληθούν να πληρώσουν (για τη χρήση 2014), σε σχέση με τις άλλες μορφές εταιριών.

Ο λόγος είναι διότι οι ανωτέρω προσωπικές εταιρείες (μαζί με τις κοινωνίες, κοινοπραξίες κ.λπ.), φορολογούνται με 2 συντελεστές (26% για τα κέρδη μέχρι 50.000,00 και 33% για τα κέρδη πάνω από 50.000,00), ενώ φορολογούνται και με επιπλέον 10% επί των κερδών που διανέμουν.

Το ανωτέρω συμπέρασμα βέβαια, ισχύει υπό προϋποθέσεις που θα αναλύσουμε παρακάτω. 

Ας δούμε αναλυτικά τι αναφέρουν οι σχετικές διατάξεις:

Ι. Το άρθρο 29 του νόμου 4172/2013 έχει ως ακολούθως:

Άρθρο 29. Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την ακόλουθη κλίμακα:

Φορολογητέο εισόδημα (ευρώ) Συντελεστής (%)
μικρότερο ή ίσο 50.000 26%
μεγαλύτερο από 50.000 33%

 
ΙΙ. Το άρθρο 21 ορίζει ποια είναι τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα:

      Άρθρο 21. Κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα 
1. Ως κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα θεωρείται το σύνολο των εσόδων από τις επιχειρηματικές συναλλαγές μετά την αφαίρεση των επιχειρηματικών δαπανών, των αποσβέσεων και των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στα έσοδα από τις επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται και τα έσοδα από την πώληση των στοιχείων του ενεργητικού της επιχείρησης, καθώς και το προϊόν της εκκαθάρισής της, όπως αυτά προκύπτουν στη διάρκεια του φορολογικού έτους. Ειδικά, για τον προσδιορισμό του εισοδήματος από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα στα έσοδα από επιχειρηματικές συναλλαγές περιλαμβάνονται τα έσοδα από την παραγωγή γεωργικών, κτηνοτροφικών, δασοκομικών, υλοτομικών και αλιευτικών προϊόντων.

 ΙΙΙ. Το άρθρο 45 ορίζει ποιοι είναι υποκείμενοι στο φόρο:

                  Άρθρο 45. Υποκείμενα του φόρου

Σε φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων υπόκεινται:
α) οι κεφαλαιουχικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
β) οι προσωπικές εταιρείες που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή,
γ) τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που συστήθηκαν στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή και στα οποία περιλαμβάνονται και τα κάθε είδους σωματεία και ιδρύματα, με εξαίρεση μόνο τα κάθε είδους έσοδα που πραγματοποιούνται κατά την επιδίωξη της εκπλήρωσης του σκοπού τους, τα οποία δεν αποτελούν αντικείμενο φόρου,
δ) συνεταιρισμοί και ενώσεις αυτών,
ε) κοινωνίες αστικού δικαίου, αστικές κερδοσκοπικές ή μη κερδοσκοπικές εταιρείες, συμμετοχικές ή αφανείς εφόσον ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα,
στ) κοινοπραξίες,
ζ) οι νομικές οντότητες που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κ.Φ.Ε. και δεν περιλαμβάνονται σε μια από τις προηγούμενες περιπτώσεις.

 ΙV. Το άρθρο 58, ορίζει ποιος είναι ο φορολογικός συντελεστής για όσους είναι υποκείμενοι στον φόρο. Συγκεκριμένα στο δεύτερο εδάφιο ορίζεται ότι οι προσωπικές εταιρίες που τηρούν απλογραφικά βιβλία φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 29 (26%,33% κ.λπ.)

                 Άρθρο 58. Φορολογικός συντελεστής

1. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία φορολογούνται με συντελεστή είκοσι έξι τοις εκατό (26%). Όταν οι υπόχρεοι των περιπτώσεων β’, δ’, ε’ στ’ και ζ’ του άρθρου 45 τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη που αποκτούν από επιχειρηματική δραστηριότητα φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 του άρθρου 29. (οι ΟΕ-ΕΕ ανήκουν όπως είδαμε στο άρθρο 45 στην περίπτωση β’)

2. Τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν οι αγροτικοί συνεταιρισμοί και οι ομάδες παραγωγών φορολογούνται με συντελεστή δεκατρία τοις εκατό (13%).

3. Ο φορολογούμενος που αποκτά εισόδημα το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου σύμφωνα με το άρθρο 62 περιλαμβάνει το εισόδημα αυτό στα φορολογητέα κέρδη του πριν την αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου. Ο πληρωτέος από το φορολογούμενο φόρος σε σχέση με το εν λόγω εισόδημα μειώνεται κατά το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε.

  V. Με το άρθρο 64 ορίζεται η παρακράτηση φόρου στα μερίσματα είναι 10% και εξαντλεί την φορολογική υποχρέωση εφόσον το πρόσωπο που τα λαμβάνει είναι κάτοικος Ελλάδος. 

             Άρθρο 64. Συντελεστές παρακράτησης φόρου

1. Οι συντελεστές παρακράτησης φόρου είναι οι εξής:
α) για μερίσματα δέκα τοις εκατό (10%),
β) για τόκους δεκαπέντε τοις εκατό (15%),
γ) για δικαιώματα (royalties) και λοιπές πληρωμές είκοσι τοις εκατό (20%),
δ) για αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες είκοσι τοις εκατό (20%). Κατ’ εξαίρεση, για τις αμοιβές που εισπράττονται από εργολήπτες κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων και ενοικιαστών δημοσίων, δημοτικών και κοινοτικών ή λιμενικών προσόδων ο συντελεστής είναι τρία τοις εκατό (3%) επί της αξίας του υπό κατασκευή έργου ή του μισθώματος,
ε) για το ασφάλιστρα που καταβάλλεται με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής δεκαπέντε τοις εκατό (15%). Για το ασφάλιστρα που καταβάλλεται εφάπαξ μέχρι του ποσού των σαράντα χιλιάδων (40.000) ευρώ δέκα τοις εκατό (10%) και για τα ποσά που υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες (40.000) ευρώ είκοσι τοις εκατό (20%). Οι συντελεστές των προηγούμενων εδαφίων της περίπτωσης αυτής αυξάνονται κατά πενήντα τοις εκατό (50%) σε περίπτωση είσπραξης από τον δικαιούχο ποσού πρόωρης εξαγοράς. Δεν θεωρείται πρόωρη εξαγορά κάθε καταβολή που πραγματοποιείται σε εργαζόμενο ο οποίος έχει θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα ή έχει υπερβεί το 60ό έτος της ηλικίας του, καθώς και κάθε καταβολή που γίνεται χωρίς τη βούληση του εργαζομένου, όπως σε περίπτωση απόλυσης του εργαζομένου ή πτώχευσης του εργοδότη,
στ) για την υπεραξία από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας που αποκτά φυσικό πρόσωπο δεκαπέντε τοις εκατό (15%).

2. Οι φορείς γενικής κυβέρνησης κατά την προμήθεια κάθε είδους αγαθών ή υπηρεσιών από νομικά πρόσωπα, υποχρεούνται, κατά την καταβολή ή την έκδοση της σχετικής εντολής πληρωμής της αξίας αυτών, να παρακρατούν φόρο εισοδήματος, ο οποίος υπολογίζεται στο καθαρό ποσό της αξίας των αγαθών ή υπηρεσιών με συντελεστή ως ακολούθως:
αα) ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) για τα υγρά καύσιμα και τα προϊόντα καπνοβιομηχανίας,
ββ) ποσοστό τέσσερα τοις εκατό (4%) για τα λοιπά αγαθά και
γγ) ποσοστό οκτώ τοις εκατό (8%) για την παροχή υπηρεσιών.
Εξαιρούνται από την παρακράτηση φόρου οι υπόχρεοι του πρώτου εδαφίου:
αα) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες και δεν απαιτείται σύμβαση, εφόσον η καθαρή αξία αυτών, κατά συναλλαγή, δεν υπερβαίνει το ποσό των εκατόν πενήντα (150) ευρώ,
ββ) όταν λαμβάνουν υπηρεσίες ή προμηθεύονται ηλεκτρικό ρεύμα, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, τηλεγραφήματα, γραμματόσημα, φωταέριο, νερό και εισιτήρια γενικά,
γγ) όπου προβλέπεται παρακράτηση ή προκαταβολή φόρου από άλλη διάταξη για το ίδιο έσοδο και
δδ) όταν προμηθεύονται αγαθά ή τους παρέχονται υπηρεσίες από τις πολεμικές βιομηχανίες ΕΑΒ, ΕΒΟ, ΠΥΡΚΑΛ και ΕΛΘΟ, καθώς και από το Κέντρο Επιχειρηματικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης (Κ.Ε.Π.Α.) και την Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΑΝ.Ε.Μ.).

3. Η παρακράτηση φόρου εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση της παραγράφου 1 σε περίπτωση που αυτός που λαμβάνει την πληρωμή, εκτός από τις αμοιβές που αναφέρονται στην περίπτωση δ’ της παραγράφου 1, η οποία υπόκειται σε παρακράτηση φόρου είναι φυσικό πρόσωπο που έχει τη φορολογική κατοικία του στην Ελλάδα ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική κατοικία του και δεν διατηρεί μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα.

4. Σε περίπτωση που η παρακράτηση φόρου δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση ο παρακρατηθείς φόρος πιστώνεται έναντι του φόρου εισοδήματος που πρέπει να βεβαιωθεί από επιχειρηματική δραστηριότητα ή του φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, κατά περίπτωση.

        VI. Ποια είναι όμως τα μερίσματα που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο; 

Η απάντηση βρίσκεται στο άρθρο 36, μέσα από το οποίο δίνεται ο ορισμός και βλέπουμε ότι εκεί περιλαμβάνονται και τα κέρδη – μερίδια από προσωπικές εταιρίες.

               Άρθρο 36. Μερίσματα

1. Ο όρος «μερίσματα» σημαίνει το εισόδημα που προκύπτει από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα συμμετοχής σε κέρδη τα οποία δεν αποτελούν απαιτήσεις από οφειλές (χρέη), καθώς και το εισόδημα από άλλα εταιρικά δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.

2. Εάν η διανομή των μερισμάτων υπόκειται σε παρακράτηση φόρου, όπως ορίζεται στο Μέρος Τέταρτο του Κ.Φ.Ε., ο παρακρατούμενος φόρος εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση μόνο για τα φυσικά πρόσωπα και για το συγκεκριμένο είδος εισοδήματος του φορολογούμενου με βάση τον Κ.Φ.Ε..

  VII. Αποδίδουν όμως οι Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία τα κέρδη τους στους εταίρους;. Είναι υποχρεωτική η διανομή των κερδών ;

Στην περίπτωση που το καταστατικό δεν περιλαμβάνει καμία πρόβλεψη για τον τρόπο διάθεσης των κερδών, το κενό αναπληρώνεται με το άρθρο 762 του Α.Κ. το οποίο ορίζει, ότι, εφόσον στην εταιρική σύμβαση δεν υπάρχει άλλη ρύθμιση και πρόκειται για εταιρία που έχει διάρκεια μεγαλύτερη του έτους, ο λογαριασμός κλείνεται και τα κέρδη μοιράζονται στο τέλος κάθε έτους.
Την κενό που αναπληρώνει ο Α.Κ. προβλέπεται και από την διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 249 του νόμου 4072/2012

               Άρθρο 249. Έννοια, εφαρµοζόµενες διατάξεις
1. Ομόρρυθμη είναι η εταιρεία με νομική προσωπικότητα που επιδιώκει εμπορικό σκοπό και για τα χρέη της οποίας ευθύνονται παράλληλα όλοι οι εταίροι απεριόριστα και εις ολόκληρον. 
2. Εφόσον δεν υπάρχει ειδική ρύθμιση στο παρόν κεφάλαιο, εφαρμόζονται στην ομόρρυθμη εταιρεία οι διατάξεις του αστικού κώδικα για την εταιρεία, με εξαίρεση τις διατάξεις των άρθρων 758 και 761 του Αστικού Κώδικα. 
Αρθρο 255. Κέρδη και ζηµίες
Στο τέλος της εταιρικής χρήσης συντάσσεται λογαριασμός, από τον οποίο εμφαίνονται τα κέρδη ή οι ζημίες της εταιρείας. Στην εταιρική σύμβαση μπορεί να προβλέπεται ότι διανέμονται κέρδη και πριν από το τέλος της εταιρικής χρήσης με βάση προσωρινό λογαριασμό. Εκτός αντίθετης συμφωνίας, οι εταίροι μετέχουν στα κέρδη και τις ζημίες κατά το ποσοστό συμμετοχής τους.

 

VIII. Συνοψίζοντας έχουμε να σημειώσουμε τα εξής:

-> Οι Ο.Ε.-Ε.Ε. φορολογούνται με την κλίμακα του άρθρου 29, η οποία προβλέπει τους δύο συντελεστές όπως έχουμε αναφέρει ανωτέρω (26%,33%). Επιπλέον, εφόσον στο καταστατικό των Ο.Ε.-Ε.Ε. με απλογραφικά βιβλία δεν προβλέπεται κάτι διαφορετικό, θεωρείται ότι τα κέρδη τους μετά την αφαίρεση του φόρου διανέμονται στο τέλος της χρήσης, συνεπώς για τα κέρδη αυτά θα γίνεται παρακράτηση 10% (άρθρο 64 του ν. 4172/2013), εφόσον πλέον τα κέρδη αυτά χαρακτηρίζονται ως μερίσματα σύμφωνα με το άρθρο 36 του ιδίου νόμου.

-> Η επιβάρυνση των Ο.Ε.-Ε.Ε. που τηρούν απλογραφικά βιβλία σε σχέση με αυτές που τηρούν διπλογραφικά, τις Ε.Π.Ε. και τις Α.Ε. είναι από 1% έως και 5%, αναλόγως βέβαια με τα κέρδη τους όπως φαίνεται συγκρίνοντας τους παρακάτω πίνακες. 

Πηγή   www.Taxheaven.gr