Διοικητικές κυρώσεις και πρόστιμα Σ.ΕΠ.Ε. – Πως διαμορφώθηκαν τα πρόστιμα του Σ.ΕΠ.Ε. μετά τις 15 Σεπτεμβρίου

Στο ΦΕΚ 2062 τ.Β΄ της 23.8.2013 δημοσιεύθηκε η νέα Απόφαση του Υπουργού Εργασίας με αριθμό 27397/122/19.8.2013 για το ύψος των διοικητικών προστίμων που επιβάλλονται από το Σ.ΕΠ.Ε. στους εργοδότες στις περιπτώσεις όπως περιγράφεται «ευθέως (άμεσα) αποδεικνυομένων παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας».

Η απόφαση αυτή αφορά αποκλειστικά την επιβολή προστίμου της εργατικής νομοθεσίας και συγκεκριμένα στην περίπτωση της διαπίστωσης από τα ελεγκτικά όργανα του Σ.ΕΠ.Ε.: εργαζομένων, με σχέση εξαρτημένης εργασίας, στον πίνακα προσωπικού(Ηλεκτρονικό Έντυπο Ε4) που οφείλει να έχει υποβάλει και να έχει αναρτήσει, σε προσιτό για τους εργαζομένους σημείο στην επιχείρησή του κάθε εργοδότης και που οφείλει να τηρεί στην επιχείρησή του κάθε εργοδότης, χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά όπως:

1) Του βιβλίου υπερωριών , που προβλέπεται από το {start}άρθρο 13{end} του Ν. 3846/2010 να τηρείται υποχρεωτικά (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά) από όλες τις επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό, είτε αυτό πραγματοποιεί υπερωριακή εργασία είτε όχι.

2)Του βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων,που προβλέπεται από την Υ.Α. 1801/1989 (ΦΕΚ 569 τ. Β΄) και τηρείται υποχρεωτικά από κάθε εργοδότη που εκτελεί οποιαδήποτε οικοδομική εργασία ή τεχνικό έργο και αντικαθιστά την υποχρέωση των εργοδοτών αυτών θεώρησης για το προσωπικό τους πίνακα προσωπικού και ωρών εργασίας.

3) Των εντύπων γνωστοποίησης όρων εργασίας το αργότερο εντός δύο (2) μηνών ή συμβάσεων εργασίας του Π.Δ. 156/1994.
Αντίγραφα των εντύπων αυτών που συμπληρώνονται από τον εργοδότη ή των συμβάσεων εργασίας που υπογράφονται με τους εργαζομένους, σύμφωνα με το παραπάνω Π.Δ., πρέπει να επιδίδονται σ’ αυτούς από την πρόσληψή τους και δεν απαιτείται η επίδοσή τους σε εργαζομένους που συνάπτουν συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μικρότερης διάρκειας του μήνα (άρθρο 3 του Π.Δ.) και 

4) Των εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών του προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον 3μηνο, που προβλέπονται από το άρθρο 5 του Ν. 3227/2004.

Τα πρόστιμα που προβλέπονται από την απόφαση αυτή για τις δύο αυτές τυπικές παραβάσεις, αποσκοπούν, κατά την άποψη του Υπουργείου Εργασίας, στην πρόληψη και πάταξη της αδήλωτης εργασίας, έξαρση της οποίας διαπιστώνεται καθημερινά τον τελευταίο καιρό σε όλα τα είδη εργασιών στη Χώρα μας, αλλά ιδιαίτερα στα τουριστικά και οικοδομικά επαγγέλματα, όπου παρατηρείται και η συνήθως προσωρινή εργασία του μεγάλου αριθμού του προσωπικού τους (συμβάσεις ορισμένου χρόνου). Για το λόγο αυτό τα προβλεπόμενα από την απόφαση αυτή υψηλά πρόστιμα επιβάλλονται άμεσα και με συνοπτική διαδικασία σε βάρος των παραβατών εργοδοτών με απόφαση του ίδιου του μονομελούς ελεγκτικού οργάνου του Σ.ΕΠ.Ε.

Τα πρόστιμα που επιβάλλονται για τις παραβάσεις αυτές ορίζονται με τη σχολιαζομένη απόφαση από 15-9-2013 ως εξής

ΓΙΑ ΜΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΙ ΩΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Επιβαλλόμενο πρόστιμο: ο κατώτατος νόμιμος νομοθετημένος μισθός, μη προσαυξημένος για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί (18) δεκαοχτώ μήνες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – υπάλληλο και το κατώτατο νόμιμο νομοθετημένο ημερομίσθιο, μη προσαυξημένο για κάθε τριετία προϋπηρεσίας επί τετρακόσιες τρεις (403) ημέρες εργασίας για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο – εργατοτεχνίτη, ανάλογα με την ηλικιακή διάκριση που θεσπίζει η {start}υποπαράγραφος ΙΑ 11 του άρθρου πρώτου{end} του ν.4093/2012.

Συγκεκριμένα για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο

  Μισθός Επί Μήνες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
Για υπάλληλο ηλικίας άνω των 25 ετών 586,08 18 10.549,44€
Για υπάλληλο ηλικίας κάτω των 25 ετών 510,95 18 9.197,10€

 

  Ημερομίσθιο Επί Ημέρες Εργασίας Επιβαλλόμενο Πρόστιμο
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας άνω των 25 ετών 26,18 403 10.550,54€
Για εργατοτεχνίτη ηλικίας κάτω των 25 ετών 22,83 403 9.200,49€

β) Σε περίπτωση υποτροπής της επιχείρησης / εργοδότη για την παραπάνω παράβαση, επιβάλλεται, πέραν των ανωτέρω χρηματικών προστίμων, προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων ή του συνόλου της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης στις οποίες έχει διαπραχθεί η παράβαση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο β΄ της {start}παραγράφου 3 του άρθρου 23{end} σε συνδυασμό με το εδάφιο Β. της {start}παραγράφου 1 του άρθρου 24{end} , του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

ΓΙΑ ΜΗ ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΕΝΤΥΠΩΝ
α)Μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών.

β) Μη επίδειξη βιβλίου ημερησίων δελτίων απασχολουμένου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων.

γ) Μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού, οικονομικές υπηρεσίες κλπ).

δ) Μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο, όπου αυτά τηρούνται (έδρα ή υποκατάστημα ή παράρτημα ή χωριστές εγκαταστάσεις ή κεντρικό σύστημα διοίκησης ή διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού ή οικονομικές υπηρεσίες κλπ).

Επιβαλλόμενο πρόστιμο για κάθε επιμέρους παράβαση :

α) Για επιχείρηση /εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 1 έως 10 πρόστιμο: Τριακόσια ευρώ (300,00 €).

β) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 11 έως 50 πρόστιμο : Χίλια ευρώ (1.000,00 €).

γ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 51 έως 150 πρόστιμο: Δύο χιλιάδες ευρώ (2.000,00 €).

δ) Για επιχείρηση/ εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 151 έως 250 πρόστιμο: Τρεις χιλιάδες ευρώ (3.000,00 €).

ε) Για επιχείρηση/εργοδότη με αριθμό εργαζομένων από 251 και άνω πρόστιμο: Πέντε χιλιάδες ευρώ (5.000,00 €).

Για την επιβολή των κυρώσεων (προστίμων) που σε επιχειρήσεις / εργοδότες με παραρτήματα, υποκαταστήματα ή χωριστές εγκαταστάσεις, λαμβάνεται υπόψη ο αριθμός των εργαζομένων στον τόπο διενέργειας του ελέγχου.
Δελτίο Ελέγχου και Πράξης Επιβολής Προστίμου

α) Για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων (προστίμων) συντάσσεται και επιδίδεται επί τόπου Δελτίο Ελέγχου, με το οποίο βεβαιώνεται το είδος της παράβασης, και συντάσσεται και επιδίδεται άμεσα, και όχι αργότερα από πέντε (5) ημέρες από το Δελτίου Ελέγχου, Πράξη Επιβολής Προστίμου, με την οποία προσδιορίζεται, το ύψος της κύρωσης (προστίμου) που αντιστοιχεί στην βεβαιωθείσα παράβαση. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται, με απόδειξη ,στον παραβάτη.

β) Η Πράξη Επιβολής Προστίμου, για την επιβολή των ανωτέρω κυρώσεων από τον αρμόδιο Επιθεωρητή Εργασίας, αποτελεί νόμιμο τίτλο για την είσπραξη του προστίμου.

Το πρόστιμο καταβάλλεται στην αρμοδία Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και εισπράττεται ως δημόσιο έσοδο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει, μέσα σε προθεσμία δέκα εργασίμων ημερών (10) από την ημερομηνία επίδοσης της Πράξης Επιβολής Προστίμου.

γ) Στην περίπτωση εμπρόθεσμης καταβολής του βεβαιωμένου προστίμου από την παραβάτρια επιχείρηση / εργοδότη, παρέχεται έκπτωση ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) επί του επιβληθέντος προστίμου για τις παραβάσεις που απαριθμούνται στα άρθρα 1 και 2 της παρούσας, διαφορετικά η έκπτωση δεν ισχύει. Στην περίπτωση αυτή, η εργοδότρια / επιχείρηση υποχρεούται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την επομένη της καταβολής του προστίμου στη αρμοδία Δ.O.Y. να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ το σχετικό πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης.

δ) Κατά της Πράξης Επιβολής Προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου μέσα σε εξήντα ημέρες από την επίδοση της. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

ΛΟΙΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ
Για τις λοιπές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας πέραν των ρυθμίσεων της ανωτέρω απόφασης εξακολουθούν να ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 23-24 του Ν. 3996/2011

Αναλυτικά 
Επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου μετά την ψήφιση του Ν. 3996/2011 «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 170Α΄/5-8-2011)

Το άρθ. 24 του Ν. 3996/2011 με τίτλο «Διοικητικές κυρώσεις σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας» προβλέπει σχετικά με την επιβολή Πράξεων Επιβολής Προστίμου τα εξής:

Όργανα επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου- Μείωση προστίμου-Έκπτωση:

«1. Στον εργοδότη που παραβαίνει τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας επιβάλλεται, ύστερα από προηγούμενη πρόσκληση για παροχή εξηγήσεων:
Α. Πρόστιμο για καθεμία παράβαση από πεντακόσια (500) ευρώ μέχρι πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ με αιτιολογημένη πράξη είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο είτε του αρμόδιου Προϊσταμένου Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης κατόπιν σχετικής εισήγησης του αντίστοιχου Προϊσταμένου Τμήματος Επιθεώρησης είτε του Ειδικού Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησαν τον έλεγχο.
α) Ειδικά, αν παραβιάζεται η εργατική νομοθεσία για καταβολή:
αα) δεδουλευμένων αποδοχών,
ββ) επιδομάτων εορτών και αδείας,
γγ) αναδρομικών αποδοχών (ως παραβίαση όρων Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή Υπουργικής Απόφασης),
δδ) αποδοχών διαθεσιμότητας,
εε) προσαυξήσεων για εργασία κατά Κυριακές και αργίες,
στστ) προσαυξήσεων για εργασία κατά τη νύκτα,
ζζ) αποζημίωσης για απασχόληση εκτός έδρας,
ηη) μισθών – ημερομισθίων βάσει Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, Διαιτητικής Απόφασης ή
Υπουργικής Απόφασης ή βάσει ατομικής συμφωνίας,
θθ) αμοιβής εργασίας που παρέχεται κατά την έκτη ημέρα της εβδομάδας με προσαύξηση σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις κατά παράβαση πενθημέρου,
ιι) επιδόματος γάμου σε χήρους, διαζευγμένους και άγαμους γονείς, εάν ο εργοδότης, μέσα σε προθεσμία εξήντα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του προστίμου, συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο, αποδείξει ότι συμμορφώθηκε και εφαρμόζει εφεξής τις διατάξεις της κείμενης εργατικής νομοθεσίας που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο, εξαιτίας της παράβασης των οποίων του επεβλήθη το πρόστιμο, καθώς και ότι έχει εξοφλήσει πλήρως και ολοσχερώς τον εργαζόμενο, τότε το διοικητικό πρόστιμο που επιβλήθηκε αρχικώς μειώνεται κατά ογδόντα τοις εκατό (80%) με αιτιολογημένη πράξη του οργάνου που το επέβαλε. Η επανάληψη κάποιας εκ των υπό αα’ έως ιι’ παραβάσεων μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και συνεπάγεται μη χορήγηση της έκπτωσης του ογδόντα τοις εκατό (80%).

Πλήρης και ολοσχερής εξόφληση προς τον εργαζόμενο αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση αποδεικτικού τράπεζας, το οποίο περιλαμβάνει:

α. το όνομα του καταθέτη εργοδότη,
β. το όνομα του δικαιούχου του λογαριασμού, εργαζομένου,
γ. την αιτιολογία κατάθεσης και
δ. την ημερομηνία κατάθεσης.

Αποσπάσματα πάγιων εντολών μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής δεν γίνονται δεκτά. Αν υπάρχει αδυναμία κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για οποιονδήποτε λόγο, η πλήρης και ολοσχερής εξόφληση αποδεικνύεται μόνο με προσκόμιση γραμματίου δημόσιας κατάθεσης στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο πρέπει να περιέχει τα στοιχεία α’ έως δ’ του προηγούμενου εδαφίου. ….

β) Για όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας – πλην αυτών της υποπερίπτωσης α’ και της παρ. 3 του άρθρου 26 – εάν ο εργοδότης αποδεχτεί το πρόστιμο, παραιτηθεί από την άσκηση των προβλεπόμενων ένδικων βοηθημάτων και το καταβάλει μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής του, τότε έχει έκπτωση τριάντα τοις εκατό (30%) επί του προστίμου. …».

Με την ανωτέρω παράγραφο:

i) ως όργανα επιβολής της διοικητικής κύρωσης του προστίμου προβλέπονται πλέον είτε ο αρμόδιος Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης, όταν τον έλεγχο έχει διενεργήσει Επιθεωρητής Εργασίας, είτε ο αρμόδιος Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Επιθεώρησης, όταν τον έλεγχο έχει διενεργήσει ο ίδιος1 ή Προϊστάμενος Τμήματος Επιθεώρησης είτε ο Ειδικός Επιθεωρητής Εργασίας,

1 Στις εξαιρετικές περιπτώσεις διενέργειας ελέγχου από Προϊστάμενο Διεύθυνσης, εφαρμόζονται αναλογικά όσα
προβλέπονται για του Ειδικούς Επιθεωρητές Εργασίας.

ii) θεσπίζεται για πρώτη φορά μείωση του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου κατά 80% σε δέκα (10) περιπτώσεις παραβίασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και

iii) προβλέπεται δυνατότητα έκπτωσης 30% επί του επιβληθέντος προστίμου {με εξαίρεση εκείνα τα οποία επιδέχονται μείωση 80% (άρθ. 24 παρ. 1Α περ. α΄) καθώς και εκείνα που αφορούν τη μη νόμιμη χρήση του συστήματος της κάρτας εργασίας (άρθ. 26 παρ. 3)}.

Ειδικότερα, το αρμόδιο για την επιβολή του προστίμου όργανο διαφοροποιείται ανάλογα με το όργανο το οποίο διενήργησε τον έλεγχο:

– Όταν τον έλεγχο διενεργεί Επιθεωρητής Εργασίας, το πρόστιμο επιβάλλεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Τμήματος μετά από σχετική εισήγηση που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Επιθεωρητή (βλ. υποδείγματα 3β και 4β),

– Όταν τον έλεγχο διενεργεί Προϊστάμενος Τμήματος (ή Επιθεωρητής ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προϊσταμένου Τμήματος), το πρόστιμο επιβάλλεται από τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης μετά από σχετική εισήγηση που συντάσσεται και υπογράφεται από τον Προϊστάμενο Τμήματος (βλ. υποδείγματα 3α και 4α).

Ο Επιθεωρητής στον οποίο είναι χρεωμένο το δελτίο ελέγχου (φύλλο του οποίου συμπληρώνεται κατά τον έλεγχο) θεωρείται ως ο διενεργών τον έλεγχο. Για τις λοιπές ενέργειες (επίδοση, έκπτωση, σύνταξη και αποστολή χρηματικού καταλόγου, αντίκρουση προσφυγής, αποστολή φακέλου στο δικαστήριο, κοκ) υπεύθυνο είναι το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα το οποίο θα κοινοποιεί τις σχετικές ενέργειες στον Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Για τους Ειδικούς Επιθεωρητές προβλέπεται ευθέως η αρμοδιότητά τους να επιβάλλουν πρόστιμα (βλ. υποδείγματα 3γ και 4γ). Κατά τα λοιπά, είναι υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που έπονται της επιβολής του προστίμου.

Στις περιπτώσεις ελέγχου από Επιθεωρητές που υπηρετούν σε Υπηρεσία διαφορετική από εκείνη του τόπου διενέργειας του ελέγχου (πχ μεικτά κλιμάκια) ή στις περιπτώσεις ελέγχου σε φορτηγά αυτοκίνητα και τουριστικά λεωφορεία, ο Επιθεωρητής που διενήργησε τον έλεγχο διαβιβάζει το σχετικό δελτίο ελέγχου προς το κατά τόπον αρμόδιο Τμήμα (είτε του τόπου διενέργειας του ελέγχου στην πρώτη περίπτωση είτε της έδρας της επιχείρησης στη δεύτερη).2 Το όργανο επιβολής του προστίμου καθορίζεται με βάση όσα αναφέρθηκαν στην προηγούμενη παράγραφο.

2 Σχετική η υπ’ αριθ. πρωτ. 31475/29.09.2011 εγκύκλιος της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Συντονισμού Κοινωνικής
Επιθεώρησης με θέμα «Διενέργεια κοινών ελέγχων από μικτά κλιμάκια αποτελούμενα από Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων και Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία»

Τα Τμήματα κοινοποιούν, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τις επιβληθείσες ΠΕΠ προς τον αρμόδιο Προϊστάμενο Διεύθυνσης.

Οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης διενεργούν δειγματοληπτικούς ελέγχους ανά τακτά διαστήματα σχετικά με την ορθή τήρηση της διαδικασίας επιβολής των προστίμων.

Σε περίπτωση άσκησης αίτησης θεραπείας αρμόδιο να την εξετάσει και να απαντήσει (εντός 30 ημερών) είναι το όργανο το οποίο επέβαλε το πρόστιμο ({start}άρθ. 24 παρ. 1 και 2{end} του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).

Σε περίπτωση άσκησης ιεραρχικής προσφυγής, το αρμόδιο όργανο εξέτασης εξαρτάται από το όργανο που επέβαλε το πρόστιμο:

i) εάν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Προϊστάμενο Τμήματος, αρμόδιος για την εξέταση της ιεραρχικής προσφυγής και της απάντησης επ’ αυτής είναι ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης,

ii) εάν το πρόστιμο έχει επιβληθεί από Προϊστάμενο Διεύθυνσης ή από Ειδικό Επιθεωρητή, αρμόδιος είναι ο Ειδικός Γραμματέας.

Όταν η αίτηση θεραπείας ή η ιεραρχική προσφυγή κατατίθεται σε αναρμόδια Υπηρεσία (πχ κατάθεση στο Τμήμα αίτησης θεραπείας σχετικά με πρόστιμο που επιβλήθηκε από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης), διαβιβάζονται άμεσα, με κάθε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Υπηρεσία το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες. Σε αυτή την περίπτωση, η προθεσμία των τριάντα (30) ημερών ξεκινά από την ημερομηνία της αρχικής κατάθεσης και όχι της διαβίβασης ({start}άρθ. 24 παρ. 3{end} του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας).

Κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η νομιμότητα της διοικητικής πράξης κρίνεται βάσει των κανόνων δικαίου, οι οποίοι ισχύουν κατά το χρόνο έκδοσής της και δεν ασκούν επιρροή κανόνες δικαίου θεσπισθέντες μετά την έκδοση της πράξης, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη διάταξη (βλ. ΣτΕ 825/2010, 2133/2003, 778/2001, 5755/1996, 2348/1987, 8/1984). Ωστόσο, στην ειδικότερη περίπτωση κατά την οποία ο νεότερος νόμος εισάγει ευνοϊκότερες διατάξεις για τους πολίτες, έχει αναδρομική εφαρμογή, σύμφωνα με νομολογιακώς διαπλασμένη αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία αρχικώς καθιερώθηκε σε φορολογικές υποθέσεις και στη συνέχεια γενικεύθηκε (ΣτΕ 4256/2001, 4055/1998, 3278/1992, 2672/1984, 2660/1981, 1525/1955).

Από τα δεδομένα αυτά συνάγεται ότι:

i) τα πρόστιμα τα οποία αφορούν ελέγχους και εργατικές διαφορές που διενεργήθηκαν έως τις 4/8/2011 (τελευταία ημέρα πριν από τη δημοσίευση του νόμου) θα επιβληθούν από τα διοικητικά όργανα που προβλέπει ο Ν. 3996/2011,

ii) οι διατάξεις σχετικά με τη μείωση κατά 80% (άρθ. 24 παρ. 1Α περ. α΄) και με την έκπτωση κατά 30% (άρθ. 24 παρ. 1Α περ. β΄) έχουν εφαρμογή και στις προαναφερθείσες, εκκρεμείς, κατά τη δημοσίευση του νόμου, υποθέσεις.

Η μείωση κατά 80% του αρχικώς επιβληθέντος προστίμου (βλ. υποδείγματα 1α,β,γ) προϋποθέτει:

– πρόστιμο που αφορά κάποια ή κάποιες από τις παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που απαριθμούνται στο άρθ. 24 παρ. 1Α περ. α΄,

– προσκόμιση της δήλωσης συμμόρφωσης (η οποία θα του έχει ήδη αποσταλεί με την ΠΕΠ) (βλ. υπόδειγμα 10 με σχετικές οδηγίες),

– προσκόμιση αποδεικτικού τράπεζας, με τα στοιχεία που ρητώς μνημονεύονται στο εδ. γ΄ της περ. α΄, με το οποίο αποδεικνύει ο εργοδότης τη συμμόρφωσή του με τις υποδείξεις του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο μέσα σε προθεσμία εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής προστίμου,

– ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της υπό εξέταση παράβασης και προκειμένου να διαπιστωθεί ότι ο εργοδότης εφαρμόζει εφεξής τις σχετικές διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας, μπορούν να ζητηθούν πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία [πχ Επεβλήθη πρόστιμο για μη καταβολή δεδουλευμένων σε πέντε (5) εργαζομένους για τους μήνες Δεκέμβριο 2011 και Ιανουάριο 2012. Ο εργοδότης μέσα στην εξηκονθήμερη προθεσμία αποδεικνύει, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, αφενός ότι κατέβαλε τα δεδουλευμένα των μηνών Δεκεμβρίου 2011 και Ιανουαρίου2012 και αφετέρου ότι τηρεί τη σχετική νομοθεσία έχοντας καταβάλει και τα δεδουλευμένα των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2012].

Μετά την άπρακτη παρέλευση της προαναφερθείσας εξηκονθήμερης προθεσμίας θα αποστέλλεται στη ΔOY χρηματικός κατάλογος προκειμένου τα ανωτέρω πρόστιμα να βεβαιωθούν (βλ. υπόδειγμα 12).

Όταν ο εργοδότης αποδεικνύει, εντός της προθεσμίας, την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση, εκδίδεται νέα ΠΕΠ, τροποποιητική της αρχικής μετά από υποβολή σχετικής εισήγησης από τον Επιθεωρητή που είχε διενεργήσει τον έλεγχο (βλ. υποδείγματα 2α,β,γ). Μετά την κοινοποίηση της τροποποιητικής ΠΕΠ, αποστέλλεται στη ΔΟY χρηματικός κατάλογος προς βεβαίωση του μειωμένου προστίμου.

Στις λοιπές περιπτώσεις, η έκπτωση κατά 30% προϋποθέτει ότι ο εργοδότης:

– αποδέχεται το πρόστιμο,

– παραιτείται από την άσκηση των προβλεπόμενων ενδίκων βοηθημάτων

– καταβάλλει το πρόστιμο μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή του.

Ο εργοδότης, για να επωφεληθεί της έκπτωσης, θα πρέπει, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, να προσέλθει στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ, να υπογράψει σχετική υπεύθυνη δήλωση [η οποία θα του έχει ήδη αποσταλεί με την ΠΕΠ (βλ. υπόδειγμα 9 με σχετικές οδηγίες) και θα μπορεί να τη βρει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης]. 

Όταν ο νόμιμος εκπρόσωπος προσκομίζει αυτοπροσώπως την υπεύθυνη δήλωση, τότε πρέπει να την υπογράφει ενώπιον του υπαλλήλου και να επιδεικνύει αστυνομική ταυτότητα ή άλλο σχετικό αποδεικτικό έγγραφο. Όταν την υπεύθυνη δήλωση την προσκομίζει τρίτος, πρέπει να έχει βεβαιωθεί το γνήσιο της υπογραφής του νομίμου εκπροσώπου από διοικητική αρχή ή ΚΕΠ. Η Υπηρεσία, αφού εξετάσει εάν πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, συντάσσει έγγραφο στο οποίο αναφέρεται το αρχικό και το μειωμένο κατά 30% ποσό του προστίμου καθώς και η ανάλυση του μειωμένου ποσού στους τρεις (3) ΚΑΕ (βλ. υπόδειγμα 11). Ο εργοδότης με το έγγραφο αυτό καθώς και το έγγραφο της ΠΕΠ θα καταβάλει το μειωμένο πρόστιμο στην αρμόδια ΔOY. Ο εργοδότης θα πρέπει να προσκομίσει το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης στην αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την καταβολή του ποσού στη ΔOY (όπως αναφέρεται στην υπεύθυνη δήλωση καθώς και στο προαναφερθέν έγγραφο), προκειμένου να ολοκληρωθεί ο σχετικός φάκελος.

Αφού η Υπηρεσία ενημερωθεί για την ημερομηνία κοινοποίησης των ΠΕΠ (αποδείξεις ταχυδρομείου, εκθέσεις επίδοσης, κτλ), προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες:

i) βεβαίωση ολόκληρου του ποσού όταν δεν προσέρχεται ο εργοδότης εντός της δεκαπενθήμερης προθεσμίας προκειμένου να κινήσει τη διαδικασία της έκπτωσης,

ii) βεβαίωση ολόκληρου του ποσού όταν ο εργοδότης δεν προσκομίζει αμελλητί το πρωτότυπο διπλότυπο είσπραξης,

iii) βεβαίωση του υπολοίπου 30% του προστίμου όταν αποδεικνύεται ότι ο εργοδότης έχει καταβάλει το μειωμένο πρόστιμο μετά την παρέλευση της δεκαπενθήμερης προθεσμίας.

Σημειώνεται ότι οι διαδικασίες που αφορούν τη μείωση και την έκπτωση ακολουθούνται για κάθε ΠΕΠ ξεχωριστά.

Στην περίπτωση άσκησης προσφυγής μετά από τη μείωση κατά 80% ή μετά από την έκπτωση κατά 30%, η αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ θα πρέπει να αναφέρει το σχετικό ιστορικό στο έγγραφο των απόψεών της προς το Δικαστήριο3 και να επικαλεστεί αποδοχή της πράξης. Ειδικότερα, στη δεύτερη περίπτωση (άσκησης προσφυγής μετά από την έκπτωση κατά 30%), η αρμόδια Υπηρεσία του ΣΕΠΕ θα βεβαιώνει και το υπόλοιπο ποσό του επιβληθέντος προστίμου.

3 Αναλυτικότερα για το θέμα της αντίκρουσης προσφυγής βλ. την υπ’ αριθ. πρωτ. οίκ. 22258/1-6-2010 εγκύκλιο του
Τμήματος.

Υποτροπή:

«2. Η επανάληψη από τον ίδιο εργοδότη της ίδιας ή συναφούς παράβασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και παράβασης που αφορά στην παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή στην αδήλωτη εργασία μέσα σε διάστημα τεσσάρων ετών από τη διενέργεια του αρχικού ελέγχου θεωρείται υποτροπή και έχει ως συνέπεια, πέραν των λοιπών διοικητικών κυρώσεων, και τον αποκλεισμό του εν λόγω εργοδότη από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες μέχρι τρία έτη. Ειδικά για τις εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης (εργολάβοι), όπως αυτές αναφέρονται στην {start}παρ. 1 του άρθρου 68{end} του ν. 3863/2010 (Α’ 115), όταν συμβάλλονται με το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και τους φορείς και οργανισμούς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις οικείες διατάξεις, εφαρμόζονται οι διατάξεις του {start}άρθρου 68{end} του ν. 3863/2010».

Η ανωτέρω παράγραφος προσδιορίζει την έννοια της υποτροπής και προβλέπει ως συνέπεια, μεταξύ άλλων, τον αποκλεισμό του παραβάτη εργοδότη από δημόσιους διαγωνισμούς για χρονικό διάστημα από τρεις μήνες έως τρία έτη. Σημειώνεται ότι η έννοια της υποτροπής προσδιορίζεται στην υπ’ αριθ. 2063/Δ1 632/3.2.2011 ΥΑ που αφορά την κατηγοριοποίηση των παραβάσεων και τον καθορισμό του ύψους των προστίμων (βλ. και παρακάτω).

Κριτήρια:

«3. Για την επιβολή των παραπάνω διοικητικών κυρώσεων συνεκτιμώνται η οικονομική ωφέλεια που αποκομίζει ο εργοδότης συνεπεία της παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, όταν αυτό είναι εφικτό, η σοβαρότητα της παράβασης, η τυχόν επαναλαμβανόμενη μη συμμόρφωση στις υποδείξεις των αρμόδιων οργάνων, οι παρόμοιες παραβάσεις για τις οποίες έχουν επιβληθεί κυρώσεις στο παρελθόν, ο βαθμός υπαιτιότητας, ο αριθμός των εργαζομένων, το μέγεθος της επιχείρησης, ο αριθμός των εργαζομένων που θίγονται και η υπαγωγή της επιχείρησης σε μία από τις κατηγορίες Α’ , Β’ , Γ’ του άρθρου 10 του ν.3850/2010 (Α’ 84)».

Τα κριτήρια που θεσπίζονται είναι εμπλουτισμένα σε σχέση με εκείνα που προβλέπονταν στο {start}άρθ. 16 παρ. 3{end} του Ν. 2639/1998 και περιλαμβάνουν επιπλέον την οικονομική ωφέλεια που αποκομίζει ο εργοδότης, όταν αυτή είναι εφικτό να εκτιμηθεί, τον αριθμό των εργαζομένων που θίγονται (και όχι μόνο τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης) καθώς και την κατάταξη των επιχειρήσεων ανά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας.

Πρόστιμα που επιβάλλονται χωρίς την τήρηση του δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης:

«4. Προκειμένου περί των κάτωθι ευθέως αποδεικνυόμενων παραβιάσεων της νομοθεσίας, επιβάλλεται κατά περίπτωση διοικητική κύρωση της παρ. 1 περίπτωση Α’ ή/και της παρ. 3 του άρθρου 26, μόλις αυτές διαπιστωθούν κατά δέσμια αρμοδιότητα του Επιθεωρητή Εργασίας που διενήργησε τον έλεγχο:
……
β. στις εξής περιπτώσεις:
αα. μη ανάρτηση πίνακα προσωπικού και προγράμματος ωρών εργασίας (σε ισχύ),
ββ. μη επίδειξη βιβλίου αδειών,
γγ. μη επίδειξη ειδικού βιβλίου υπερωριών,
δδ. μη επίδειξη βιβλίου ημερήσιων δελτίων απασχολούμενου προσωπικού οικοδομικών και τεχνικών έργων,
εε. μη ανάρτηση κανονισμού εργασίας σε υπόχρεες επιχειρήσεις,
στστ. μη επίδειξη εντύπων όρων ατομικών συμβάσεων εργασίας του προσωπικού,
ζζ. μη επίδειξη εκκαθαριστικών σημειωμάτων αποδοχών προσωπικού για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο,
ηη. μη χρήση ή/και μη χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) σε οικοδομικές εργασίες,
θθ. μη επίδειξη της απαιτούμενης άδειας σε χειριστές Μηχανημάτων Έργου,
ιι. μη επίδειξη πιστοποιητικού απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια σε ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες,
ιαια. μη επίδειξη πιστοποιητικού ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων,
ιβιβ. μη επίδειξη του βιβλίου δρομολογίων των οδηγών φορτηγών αυτοκινήτων και οδηγών τουριστικών
λεωφορείων και
ιγιγ. μη επίδειξη του βιβλιαρίου εργασίας των οδηγών τουριστικών λεωφορείων.
Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, η συμπλήρωση των παραβάσεων όσο και η εισαγωγή εξαιρέσεων από αυτή».

Για πρώτη φορά προβλέπεται η επιβολή της διοικητικής κύρωσης του προστίμου για δεκατρείς (13) περιπτώσεις παράβασης διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας οι οποίες απαριθμούνται ρητά. Όταν διαπιστώνονται κατά τον έλεγχο οι συγκεκριμένες παραβάσεις, το πρόστιμο επιβάλλεται άμεσα χωρίς να καλείται ο εργοδότης να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης. Και τούτο διότι πρόκειται για παραβάσεις για τις οποίες η σχετική κρίση του διοικητικού οργάνου για τη συνδρομή των νομίμων προϋποθέσεων έκδοσης της δυσμενούς διοικητικής πράξης (βάσει δέσμιας αρμοδιότητας) στηρίζεται σε αντικειμενικά δεδομένα (βλ. σχετικά Ε. Σπηλιωτόπουλο, Εγχειρίδιο Διοικητικού Δικαίου Ι, Ενδέκατη Έκδοση, Εκδ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, Αθήνα-Κομοτηνή 2001, σελ. 170-171).

Έως ότου εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση, τα πρόστιμα για τις προαναφερθείσες περιπτώσεις θα επιβάλλονται σύμφωνα με τη συνήθη διαδικασία και μετά την πρόσκληση του εργοδότη να ασκήσει το δικαίωμα της προηγούμενης ακρόασης (να παράσχει δηλ. γραπτές εξηγήσεις).

Όλα όσα προαναφέρθηκαν για την έκπτωση του 30% ισχύουν και για τα πρόστιμα που επιβάλλονται σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 4.

Κατηγοριοποίηση παραβάσεων:

«5. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης κατηγοριοποιούνται οι παραβάσεις, καθορίζεται και ανακαθορίζεται το ύψος του προστίμου σε περίπτωση παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, καθώς και το ύψος του προστίμου του εδαφίου γ’ της παρ. 9 του άρθρου 3 και προσδιορίζονται συγκεκριμένα ποσά ανά παράβαση της περίπτωσης Β’ της παραγράφου 4».

Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρου παραγράφου έχει εκδοθεί η απόφαση –> Αριθμ. 2063/Δ1 632/3.2.2011
Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)

Κοινοποίηση-Προθεσμία προσφυγής-Αποτέλεσμα άσκησης προσφυγής:

«6. Η πράξη επιβολής προστίμου κατά τα ανωτέρω κοινοποιείται με απόδειξη στον παραβάτη. Κατά της πράξης επιβολής προστίμου ασκείται προσφυγή ουσίας μέσα σε εξήντα ημέρες από την κοινοποίησή της ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου. Μέσα στην ίδια προθεσμία η προσφυγή κοινοποιείται με μέριμνα του προσφεύγοντος και με ποινή απαραδέκτου στην αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ. Ε.. Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκηση αυτής δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της πράξης επιβολής προστίμου.

Η αρμόδια υπηρεσία του Σ.ΕΠ.Ε. βεβαιώνει το ποσό του επιβληθέντος προστίμου, το οποίο εισπράττεται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ως δημόσιο έσοδο. …».

Ουσιαστικά η παρ. 6 επαναλαμβάνει την {start}παρ. 2 του άρθ. 16{end} του Ν. 2639/1998 σχετικά με την κοινοποίηση της ΠΕΠ, την προθεσμία της προσφυγής και τα αποτελέσματα άσκησης αυτής. 

Υποχρέωση τήρησης και επίδειξης συγκεκριμένων βιβλίων/εγγράφων:

«7. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να τηρούν στο χώρο εργασίας και να επιδεικνύουν ανά πάσα στιγμή στους Επιθεωρητές Εργασίας τα έντυπα ατομικών όρων εργασίας του προσωπικού (άρθρα 2, 3, 4 του π.δ. 156/1994, Α’ 102), το βιβλίο αδειών (άρθρο 4 παρ. 3 του α. ν. 539/1945, Α’ 229), το ειδικό βιβλίο υπερωριών (άρθρο 9 του Π.Δ. 27.6/4.7/1932, Α’ 212 και άρθρο 13 του ν. 3846/2010, Α’ 66) και τα εκκαθαριστικά σημειώματα αποδοχών του προσωπικού (άρθρο 18 παρ. 1 του ν. 1082/1980, Α’ 250 και 5 του ν. 3227/2004, Α’ 31) για το τελευταίο τουλάχιστον τρίμηνο. Το πιστοποιητικό ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων πρέπει να βρίσκεται πάνω στο Μηχάνημα Έργου στο οποίο διενεργείται ο έλεγχος, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις, και ο χειριστής Μηχανήματος Έργου είναι υποχρεωμένος να φέρει την άδεια του χειριστή. Το πιστοποιητικό απαλλαγής από επικίνδυνα αέρια που προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία πρέπει να βρίσκεται πάνω στο πλοίο στο οποίο εκτελούνται οι ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες. Η μη τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων από την επιχείρηση επισύρει τις διοικητικές κυρώσεις του παρόντος άρθρου».

Η παρ. 7 θεσπίζει υποχρέωση τήρησης και επίδειξης συγκεκριμένων βιβλίων/εγγράφων και ρητώς προβλέπει ότι η μη τήρηση ή/και η μη επίδειξη επισύρει και τη διοικητική κύρωση του προστίμου. Οι περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 7 προβλέπονται και στην παρ. 4 ως παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας οι οποίες επισύρουν τη διοικητική κύρωση του προστίμου μόλις διαπιστωθούν. 

Διαβίβαση στο ΣΔΟΕ:

«10. Οι πράξεις επιβολής διοικητικών κυρώσεων των Επιθεωρητών Εργασιακών Σχέσεων διαβιβάζονται στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) για τις περαιτέρω νόμιμες ενέργειες αυτού». 

ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 4144/2013, με έναρξη ισχύος από 18-04-2013, ορίζεται ότι:
“1. Αν κατά τη διενέργεια ελέγχου από τους Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ ή από οποιοδήποτε άλλο ελεγκτικό όργανο και μετά τη διαβίβαση του δελτίου ελέγχου τους στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. προς διασταύρωση, διαπιστώνεται, ότι κάποιος απασχολείται με οποιαδήποτε μορφή απασχόλησης σε εργοδότη, χωρίς ο τελευταίος να τον έχει δηλώσει νομίμως στις αρμόδιες αρχές, ενώ και από την ανωτέρω διασταύρωση προκύπτει ότι είναι επιδοτούμενος άνεργος, επιβάλλονται στον εργοδότη, πλέον των προβλεπομένων στο άρθρο 25 του ν. 3996/2011 και πάντως σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 24 του ίδιου νόμου, οι κάτωθι διοικητικές κυρώσεις:
α. πρόστιμο ύψους τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο ή
β. πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε απασχολούμενο επιδοτούμενο άνεργο, όταν έχει προηγηθεί καταγγελία της σύμβασης εργασίας του από τον ίδιο εργοδότη.
Κατά της πράξης επιβολής προστίμου μπορεί να ασκηθεί προσφυγή ουσίας σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 3996/2011.”

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 80 του ν. 4144/2013, με έναρξη ισχύος από 18-04-2013, ορίζεται ότι: 
“1 Α. Η προβλεπόμενη νόμιμη κατά την ισχύουσα νομοθεσία υπερωριακή απασχόληση εργαζομένων καταχωρείται υποχρεωτικά πριν την έναρξη πραγματοποίησής της στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών που τηρείται από τον εργοδότη.
Β. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες εν γένει και μπορεί να τηρείται με τη μορφή ημερολογίου ή μηχανογραφημένων σελίδων, που φέρουν τα στοιχεία της επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή του εν γένει εργοδότη και την ένδειξη «Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών».
Γ. Το Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών πρέπει να τηρείται στο χώρο εργασίας, να διατηρείται από τον εργοδότη επί μια πενταετία από τη συμπλήρωσή του και να τίθεται στη διάθεση των ελεγκτικών οργάνων, προς έλεγχο, οσάκις ζητείται.
Δ. Στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών αναγράφονται σε ξεχωριστές στήλες:
α) το ονοματεπώνυμο και η ειδικότητα του μισθωτού, β) η τροποποίηση που επέρχεται στο ωράριο εργασίας, γ) η αιτία για την οποία πραγματοποιείται η υπερωριακή απασχόληση,
δ) η ημερομηνία πραγματοποίησης της υπέρβασης,
ε) η ώρα έναρξης και λήξης της υπέρβασης,
στ) η υπογραφή του εργαζόμενου.
Ε. Για κάθε εργαζόμενο που θα διαπιστωθεί, από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, ότι απασχολείται υπερωριακώς χωρίς η απασχόλησή του αυτή να είναι καταχωρημένη κατά τα ανωτέρω στο Ειδικό Βιβλίο Υπερωριών, επιβάλλονται με πράξη του αρμοδίου οργάνου, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με τα άρθρα 24 και 28 του ν. 3996/2011, όπως ισχύουν.
ΣΤ. Ο εργοδότης υποχρεούται να γνωστοποιεί στην οικεία Κοινωνική Επιθεώρηση Εργασίας εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε μήνα το σύνολο των υπερωριών που πραγματοποιήθηκαν, ανά εργαζόμενο, κατά τον προηγούμενο μήνα. Σε περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής επιβάλλονται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, σε βάρος του εργοδότη, κυρώσεις, σύμφωνα με
το άρθρο 24 του ν. 3996/2011, όπως ισχύει.

www.taxheaven.gr