Η εορτή (αργία) της 28ης Οκτωβρίου για το 2013

Η εορτή της 28ης Οκτωβρίου για το 2013

Στο Δημόσιο 
Όσον αφορά τους εργαζόμενους στο Δημόσιο, στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), στα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ισχύουν οι αργίες που ορίζονται και για τους τακτικούς υπαλλήλους του Δημόσιου Τομέα.
Σύμφωνα λοιπόν με το ν.1157/1981, οι αργίες των ως άνω εργαζομένων είναι οι εξής:
 
– Η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά).
– Η 6η Ιανουαρίου (Θεοφάνεια).
– Η Καθαρά Δευτέρα.
– Η 25η Μαρτίου.
– Η Μεγάλη Παρασκευή.
– Το Μεγάλο Σάββατο.
– Η δεύτερη ημέρα του Πάσχα.
– Η 1η Μαΐου.
– Η εορτή του Αγίου Πνεύματος.
– Η 15η Αυγούστου.
– Η 28η Οκτωβρίου.
– Η 25η Δεκεμβρίου.
– Η 26η Δεκεμβρίου.

Η αργία λοιπόν της 28ης Οκτωβρίου για τον Δημόσιο τομέα είναι υποχρεωτική

Στο ιδιωτικό τομέα
Σύμφωνα με το Β.Δ. 748/1966 η 28η Οκτωβρίου είναι προαιρετική αργία .
«Άρθρο 4 : Ημέραι αργίας
1.  Καθορίζονται ως ημέραι υποχρεωτικής αργίας αι κάτωθι:
α   Η 25η Μαρτίου.
β   Η Δευτέρα του Πάσχα.
γ   Η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, και
δ   Η εορτή της Γεννήσεως του Χριστού.
2.  Καθορίζονται ως ημέραι προαιρετικής αργίας, κατά την κρίσιν του εργοδότου, αι κάτωθι:
α   Η 1η Μαίου και
β   Η 28η Οκτωβρίου.»

Επίσης στην παρ. 7 του ιδίου άρθρου αναφέρονται :
«Η ημέρα της αργίας αρχίζει από την 00:00 ώρα και λήγει την 24:00 ώρα της συγκεκριμένης ημέρας που έχει ορισθεί σαν αργία. Ειδικά για τις επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας καθ’ όλο το 24ωρο, που απασχολούν τους μισθωτούς τους με το σύστημα των τριών (3) ομάδων εργασίας, η ημέρα της αργίας ξεκινά από 06:00 ώρα της ημέρας αυτής και λήγει την 06:00 ώρα της επόμενης ημέρας της αργίας.»

Η λειτουργία των επιχειρήσεων κατά την ημέρα αυτή και η απασχόληση των εργαζομένων ανήκουν αποκλειστικά στην διακριτική ευχέρεια του εργοδότη, και οι εργαζόμενοι είναι υποχρεωμένοι να εργασθούν εάν αυτό αποφασισθεί από τον εργοδότη, αν βεβαίως αυτός μπορεί νόμιμα να λειτουργήσει την επιχείρησή του , σύμφωνα με το Β Δ 748/1966, εκτός αν από διατάξεις τοπικού χαρακτήρα (Διατάγματα, Υπ. Αποφάσεις, Κανονισμοί κ.λπ.) προβλέπεται ότι η ημέρα αυτή είναι τοπική εορτή.

1. Όσοι εργαζόμενοι ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κατά την ημέρα αυτή
α) Όσοι αμείβονται με ημερομίσθιο δικαιούνται το ημερομίσθιό τους προσαυξημένο κατά 75% ( Οι εργοδότες έχουν την δυνατότητα την προσαύξηση του 75% να την υπολογίσουν επί του νομίμου ημερομισθίου που δικαιούνται οι εργαζόμενοι με βάση την ΣΣΕ στην οποία ανήκουν ή του νόμιμου πλέον μισθού εφόσον δεν ανήκουν σε κάποια ΣΣΕ και όχι επί του πράγματι καταβαλλομένου μεγαλύτερου ημερομισθίου).
β) Όσοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται πέραν του μηνιαίου μισθού τους προσαύξηση 75% επί του 1/25ου του νομίμου μισθού τους.

Σε περίπτωση παροχής εργασίας πέραν των 8 (6ήμερο) ή των 9 (5θήμερο) ως υπερωρία, η αποζημίωση που δικαιούνται οι εργαζόμενοι προφανώς θα υπολογισθεί επί του αυξημένου κατά 75% ωρομισθίου τους.

Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας (π.χ. κλινικές, επισιτιστικά καταστήματα, συγκοινωνίες κ.λπ.) και η ημέρα αυτή ήταν εργάσιμη ημέρα και εργασθούν, θα καταβληθεί το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 των μηνιαίων αποδοχών τους, με προσαύξηση 75%. 

Για τους εργαζόμενους γενικά, που η μέρα αυτή έχει ορισθεί ως ημέρα ανάπαυσης (repo) και αμείβονται με ημερομίσθιο, θα καταβληθεί το ημερομίσθιο τους για την ημέρα αυτή χωρίς να εργασθούν, δηλαδή θα αμειφθούν για 28 ημερομίσθια (27εργάσιμες +1) αλλά θα ασφαλισθούν για 27 ημερομίσθια, όσες δηλαδή είναι οι εργάσιμες ημέρες το μήνα αυτό.

2. Όσοι εργαζόμενοι ΔΕΝ ΕΡΓΑΣΘΟΥΝ κατά την ημέρα αυτή
Αν η επιχείρηση λειτουργήσει και οι μισθωτοί δεν προσέλθουν αδικαιολόγητα στην εργασία τους, δεν δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους ή το 1/25 του μηνιαίου μισθού τους. 
Αν όμως η επιχείρηση δεν λειτουργήσει με πρωτοβουλία του εργοδότη (εάν δηλαδή πρόκειται για επιχείρηση που συνήθως παραμένει κλειστή την 28η Οκτωβρίου) δικαιούνται κανονικά την αμοιβή τους για την ημέρα αυτή. Δηλαδή οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο θα πληρωθούν για την ημέρα αυτή με το συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιο, και οι δε Μισθωτοί δεν θα έχουν καμία περικοπή στον μηνιαίο μισθό τους.

www.taxheaven.gr