Τα δικαιολογητικά για τα τακτοποιήσετε τα αυθαίρετα και ημιυπαίθριους

Για τις αυθαίρετες κατασκευές που υφίστανται προ του 1975 και προ του 1983 απαιτούνται:
-Αίτηση

-Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου με τα ατομικά του στοιχεία, το ΑΦΜ, τη ΔΟΥ στην οποία υπάγεται, τον αριθμό και το έτος της οικοδομικής άδειας, εφόσον υπάρχει, το εμβαδόν και τη χρήση της αυθαίρετης κατασκευής

-Τελευταία δήλωση Ε9

-Τεχνική έκθεση μηχανικού, φωτογραφίες του κτίσματος

αεροφωτογραφίες ή δημόσιο έγγραφο που αποδεικνύει τον χρόνο κατασκευής

*Ακόμα πιο εύκολη είναι η διαδικασία νομιμοποίησης των μικρών πολεοδομικών παραβάσεων, όπου ζητείται ουσιαστικά μόνο τεχνική έκθεση μηχανικού. Συγκεκριμένα:

-Αίτηση

-Υπεύθυνη δήλωση

-Τεχνική έκθεση μηχανικού

Φωτογραφίες

*Για τους ημιυπαίθριους και τις αυθαίρετες κατασκευές ή αυθαίρετες αλλαγές χρήσης με υπέρβαση του 40% κάλυψης και δόμησης και του 20% του ύψους:

-Αίτηση

-Υπεύθυνη δήλωση

-Ε9

-Τεχνική έκθεση μηχανικού

-Φωτογραφίες

-Σχέδια (στέλεχος οικοδομικής άδειας, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα κάλυψης, κάτοψη ορόφου, όπου σημειώνεται η αυθαιρεσία, τομή της αυθαίρετης κατασκευής)

Αεροφωτογραφίες ή δημόσια έγγραφα του χρόνου υλοποίησης,

-Δελτίο δομικής τρωτότητας

-Μελέτη στατικής επάρκειας, όπου απαιτείται

-Τεχνική έκθεση μηχανικού για τον ηλετρομηχανολογικό έλεγχο

*Τα ίδια ισχύουν και γαι παντελώς αυθαίρετα κτίσματα και αυθαίρετες αλλαγές χρήσης, καθώς και στις περιπτώσεις που παρουσιάζονται μεγαλύτερες αυθαιρεσίες από τις παραπάνω.

Πηγή www.newmoney.gr