Τα «ψιλά γράμματα» και οι παγίδες της πάγιας ρύθμισης

Στη νέα «πάγια ρύθμιση», με την οποία δίδεται η δυνατότητα αποπληρωμής χρεών προς το Δημόσιο έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις ή ακόμη και σε 24 κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, μπορεί να υπαχθεί οποτεδήποτε κάθε οφειλέτης, για το σύνολο των χρεών του που εκκρεμούν ακόμη κι αν το μεγαλύτερο μέρος τους δεν έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο.
 
Η δυνατότητα ρύθμισης παρέχεται μία φορά για τα χρέη που έχουν καταστεί εν μέρει ή εν όλω ληξιπρόθεσμα μετά την 1η Ιανουαρίου 2013. Σε περίπτωση που προκύψουν κι άλλα χρέη αργότερα, μπορούν πάντως κι αυτά να υπαχθούν στην ίδια ρύθμιση.
 
Αυστηρές προϋποθέσεις
 
Οι προϋποθέσεις που έχει θέσει το υπουργείο Οικονομικών τόσο για την υπαγωγή στη ρύθμιση όσο και για την διατήρηση των ευεργετημάτων της είναι, πάντως, αυστηρότατες, με συνέπεια αν κάποια στιγμή ο οφειλέτης δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του να χάσει τη ρύθμιση και να κληθεί να πληρώσει εφάπαξ ολόκληρο το ανεξόφλητο εκείνη τη στιγμή υπόλοιπο των χρεών του.
 
Προσαύξηση 8,5%
 
Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί και στο γεγονός ότι οι οφειλές που ρυθμίζονται επιβαρύνονται με ετήσιο ποσοστό προσαυξήσεων 8,5%, ακόμη κι αν είναι μη ληξιπρόθεσμες.
 
Αναλυτικά, τα σημεία των διατάξεων για την «πάγια ρύθμιση» που πρέπει να προσέξουν ιδιαίτερα οι οφειλέτες είναι τα εξής:
 
1) Στην πάγια ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που έχουν βεβαιωθεί και έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, εφόσον δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (με αναστολή πληρωμής ή με άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής ληξιπρόθεσμων οφειλών).
 
2) Και οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις. Στη ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν όχι μόνο οι ληξιπρόθεσμες αλλά και οι μη ληξιπρόθεσμες δόσεις οφειλών που έχουν βεβαιωθεί μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής.
 
Για παράδειγμα, εάν μία οφειλή φόρου εισοδήματος ανέρχεται σε 900 ευρώ, έπρεπε να εξοφληθεί σε 3 δόσεις και έχει εκπνεύσει η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ύψους 300 ευρώ, τότε ο οφειλέτης μπορεί να ρυθμίσει έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις όχι μόνο τη δόση των 300 ευρώ που έγινε ληξιπρόθεσμη αλλά και το υπόλοιπο μη ληξιπρόθεσμο τμήμα της οφειλής, δηλαδή και τα 600 ευρώ. Μπορεί δηλαδή να ρυθμίσει σε πολλές δόσεις το σύνολο της οφειλής των 900 ευρώ.
 
Επίσης, ένας φορολογούμενος, ο οποίος πρέπει να πληρώσει ταυτόχρονα, μέχρι τις 6 Σεπτεμβρίου, την πρώτη δόση από τους φόρους του εκκαθαριστικού της δήλωσης εισοδήματος και από τους φόρους ακίνητης περιουσίας για τα έτη 2011 και 2012 εάν αφήσει τη δόση αυτή να γίνει ληξιπρόθεσμη θα μπορεί να εντάξει στην πάγια ρύθμιση το σύνολο των οφειλών του από τους φόρους του εκκαθαριστικού και από τους ΦΑΠ των ετών 2011 και 2012.
 
3) Υπάγονται και οι νέες οφειλές. Η ρύθμιση χορηγείται άπαξ στον οφειλέτη για τα χρέη του για τα οποία έχει ευθύνη καταβολής. Σε περίπτωση που, μετά την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση, δημιουργηθούν νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο οφειλέτης μπορεί να τις υπαγάγει κι αυτές στην πάγια ρύθμιση (άπαξ) με τους ίδιους όρους.
 
Αν, για παράδειγμα, ένας φορολογούμενος ρυθμίσει στις 10 Σεπτεμβρίου τις οφειλές του από τον φόρο εισοδήματος του οικονομικού έτους 2013 και τους φόρους ακίνητης περιουσίας των ετών 2011 και 2012 σε 12 μηνιαίες δόσεις και μετά από 3 μήνες προκύψουν κι άλλες οφειλές τις οποίες δεν μπορεί να εξοφλήσει εμπρόθεσμα, τότε θα έχει τη δυνατότητα να εντάξει κι αυτές τις οφειλές στην πάγια ρύθμιση και να τις εξοφλήσει μαζί με τις προηγούμενες σε δόσεις.
 
4) Πότε γίνονται 12 και πότε 24 δόσεις. Σε όσους υπαχθούν στη ρύθμιση δίδεται η δυνατότητα καταβολής των οφειλών έως και σε 12 μηνιαίες δόσεις. Οι οφειλές που προέρχονται από έκτακτη αιτία (π.χ. τα χρέη που δεν προέρχονται από δηλώσεις υποβαλλόμενες περιοδικά, όπως τέλη κυκλοφορίας, χρέη από δάνεια και συμβάσεις, τα χρέη από φόρους κληρονομιάς, δωρεάς ή γονικής παροχής) είναι δυνατό να ρυθμίζονται και σε περισσότερες από 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις που μπορούν να φθάσουν μέχρι τις 24.
 
Σε περίπτωση που υφίστανται οφειλές που μπορούν να ρυθμίζονται, άλλες έως 12 και άλλες έως 24 μηνιαίες δόσεις, αυτές ρυθμίζονται ταυτόχρονα. Δηλαδή οι πρώτες 12 δόσεις θα περιλαμβάνουν όλες τις οφειλές και οι επόμενες (οι πέραν των 12) μόνο τις οφειλές που μπορούν να ρυθμιστούν σε 24 δόσεις.
 
5) Ελάχιστη καταβολή.Το συνολικό ποσό κάθε μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 15 ευρώ.
 
6) Η υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να γίνει οποτεδήποτε.
 
7) Προσαύξηση 8,5%. Oι προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με τις οποίες επιβαρύνεται από 1-1-2013 κάθε βασική ληξιπρόθεσμη οφειλή που υπάγεται στη ρύθμιση δεν ανέρχονται πλέον, σε 1% για κάθε μήνα εκπρόθεσμης καταβολής αλλά σε 8,5% το χρόνο.
 
Το ανωτέρω ποσοστό προσαυξήσεων παραμένει σταθερό καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθμισης. Στην περίπτωση που ο οφειλέτης επιθυμεί να συμπεριλάβει στη ρύθμιση και μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, αυτές επιβαρύνονται με το παραπάνω ποσοστό προσαυξήσεων υπολογιζόμενο από την ημερομηνία της αίτησης και μετά.
 
Εκπρόθεσμη καταβολή δόσης
 
8) Στην περίπτωση καθυστέρησης μιας δόσης, αυτή πρέπει να καταβληθεί με επιβάρυνση 15% εντός της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης. Στην περίπτωση που η δόση της οποίας η καταβολή καθυστερεί για πρώτη φορά είναι η τελευταία, αυτή πρέπει να καταβληθεί προσαυξημένη κατά 15% μέχρι την τελευταία εργάσιμη του επόμενου από την ημερομηνία καταβολής αυτής μήνα.
 
Με λίγα λόγια, εάν κάποιος είναι μονίμως “ένα μήνα πίσω” στις πληρωμές, θα επιβαρύνεται με προσαύξηση 15% -πέραν του επιτοκίου 8,5%.
 
Απώλεια της ρύθμισης
 
9) Η ρύθμιση παύει να ισχύει, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
 
α) δεν καταβάλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης πέραν της μίας φοράς,
 
β) δεν καταβάλει την τυχόν μία εκπρόθεσμη δόση της ρύθμισης με την αναλογούσα προσαύξηση αυτής (15%) μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας καταβολής της επόμενης δόσης,
 
γ) δεν υποβάλλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και του φόρου προστιθέμενης αξίας, καθ’ όλο το διάστημα της ρύθμισης καταβολής των οφειλών του και μέχρι την εξόφλησή τους,
 
δ) δεν εξοφλεί τυχόν άλλες οφειλές του (ατομικές και οφειλές από συνυποχρέωση, συνυπευθυνότητα) που έχουν προκύψει από την ημερομηνία υπαγωγής στη ρύθμιση και μετά (ανεξάρτητα από τη Δ.Ο.Υ. στην οποία έχουν βεβαιωθεί),
 
ε) έχει υποβάλει ανακριβή ή ανεπαρκή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση,
 
στ) δεν έχει υποβάλει τα απαραίτητα στοιχεία – πληροφορίες.
 
Πότε γίνεται νέα ρύθμιση
 
Εάν ο οφειλέτης, παρά την απώλεια της «πάγιας ρύθμισης», καταφέρει να εξοφλήσει όλα τα υπόλοιπα ποσά των οφειλών του, θα έχει το δικαίωμα, οποτεδήποτε στο μέλλον, να κάνει νέα «πάγια ρύθμιση» για οποιαδήποτε νέα ληξιπρόθεσμα χρέη τού προκύψουν.
 
Υποβολή αίτησης – Καταβολή δόσεων
 
10) Ηλεκτρονική υποβολή. Η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής που έχει αναπτυχθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών (www.gsis.gr).
 
Κατ’ εξαίρεση, όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται από τον πρωτοφειλέτη, η υποβολή της διενεργείται μόνο στην αρμόδια Υπηρεσία.
 
11) Σε τρεις ημέρες η πρώτη δόση. Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης λαμβάνει χώρα εντός τριών εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης. Εφόσον ο αιτών δεν καταβάλει την πρώτη δόση εντός της ανωτέρω αποκλειστικής προθεσμίας, πρέπει να υποβάλει νέα αίτηση προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών της αίτησης. 
 
12) Πάγια εντολή πληρωμής. Οι πληρωμές των δόσεων πρέπει να γίνονται στα υποκαταστήματα των τραπεζών, του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου ή των ΕΛ.ΤΑ., με πάγια εντολή πληρωμής των επόμενων δόσεων, χωρίς να επιβάλλεται στον οφειλέτη οικονομική επιβάρυνση για την εντολή αυτή.
 
Η πάγια εντολή αυτόματης χρέωσης είναι υποχρεωτική για όλους τους οφειλέτες δικαιούχους τραπεζικών λογαριασμών ή δικαιούχους λογαριασμών πληρωμών των Ελληνικών Ταχυδρομείων-ΕΛ.ΤΑ. Α.Ε. Γι’ αυτό αμέσως μετά την υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης πρέπει να προσέλθει σε κάποιο υποκατάστημα τράπεζας ή των ΕΛ.ΤΑ. για να ενεργοποιήσει την πάγια εντολή πληρωμής.
 
Αν δεν το πράξει θα τεθεί εκτός ρύθμισης!
 
13) Προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθμιση. Σε κάθε περίπτωση, για την υπαγωγή στη ρύθμιση θα πρέπει να αποδεικνύεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, η αδυναμία εξόφλησης της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία της βεβαίωσης καθώς και η βιωσιμότητα του διακανονισμού.
 
14) Φορολογικές δηλώσεις πενταετίας. Οι οφειλέτες πρέπει να έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και τις εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ της τελευταίας πενταετίας καθώς και τις περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ που έπονται της τελευταίας εκκαθαριστικής. Η ανωτέρω προϋπόθεση πληρούται εφόσον ο οφειλέτης έχει υποβάλει εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα αλλά υποχρεωτικά έως την ημερομηνία της αίτησης τις ανωτέρω δηλώσεις.
 
15) Όλα τα προηγούμενα χρέη πρέπει να έχουν ρυθμιστεί. Οι αιτούντες πρέπει να έχουν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόμιμο τρόπο τις οφειλές οι οποίες δεν υπάγονται στη ρύθμιση της παρούσας.
 
Παλαιά χρέη
 
Ωστόσο, εάν οι αιτούντες έχουν εντάξει άλλα, παλαιά χρέη τους (ληξιπρόθεσμα μέχρι 31-12-2012) στη ρύθμιση της «τελευταίας ευκαιρίας», η οποία προβλέπει την εξόφληση των οφειλομένων έως και σε 48 ή έως και σε 100 μηνιαίες δόσεις, κινδυνεύουν να τεθούν εκτός της ρύθμισης αυτής και να χάσουν τα ευεργετήματά της, μόνο και μόνο επειδή άφησαν νέα χρέη τους απλήρωτα, ώστε να καταστούν ληξιπρόθεσμα και να υπαχθούν στην «πάγια ρύθμιση»!
 
Τι πρέπει να δηλώσετε
 
16) Με την υποβολή της αίτησης, ο οφειλέτης πρέπει:
 
α) να δηλώσει με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 το σύνολο των περιουσιακών του στοιχείων (κινητή και ακίνητη περιουσία οποιασδήποτε μορφής), όπως το μηνιαίο εισόδημά του, επενδύσεις/συμμετοχές κάθε μορφής, τους αριθμούς των τραπεζικών του λογαριασμών (IBAN), μεταφορικά μέσα, τα ακίνητα επί των οποίων έχει εμπράγματο δικαίωμα, απαιτήσεις από τρίτους, καθώς και πληροφορίες που θα περιλαμβάνουν οφειλές του σε ασφαλιστικά ταμεία ή άλλες υπηρεσίες του δημοσίου τομέα και άλλες πάγιες υποχρεώσεις προς τρίτους, εφόσον υφίστανται, το τρέχον και το αναμενόμενο (επιπλέον) εισόδημά του (πχ εκτίμηση για τυχόν έσοδα από μελλοντική εκμίσθωση ακινήτου, εμπορική συμφωνία κλπ). Κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ο οφειλέτης υποχρεούται να συμπληρώνει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στην οθόνη της αίτησης.
 
β) για ποσό βασικής οφειλής άνω των 50.000 ευρώ, να προσκομίσει υποχρεωτικά και βεβαίωση, από τρίτο ανεξάρτητο εκτιμητή περί της ορθότητας των οικονομικών στοιχείων καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την αδυναμία εξόφλησης της οφειλής καθώς και τη βιωσιμότητα του διακανονισμού. H προαναφερθείσα βεβαίωση – μελέτη βιωσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνει την καθαρή θέση, ανάλυση ρευστότητας και προσδοκώμενα έσοδα – αναμενόμενες δαπάνες του αιτούντα. Από το αποτέλεσμα της ανωτέρω μελέτης πρέπει να προκύπτει τόσο η βιωσιμότητα του αιτούμενου προγράμματος ρύθμισης όσο και η οικονομική αδυναμία εξόφλησης ή ανταπόκρισης σε πρόγραμμα ρύθμισης με λιγότερες δόσεις.
 
γ) για ποσό βασικής οφειλής άνω των 150.000 ευρώ, πέραν των ανωτέρω υποχρεώσεων που περιγράφονται στις παραγράφους (α) και (β), ο οφειλέτης απαιτείται να παρέχει εγγυήσεις ή εμπράγματες ασφάλειες για τη διασφάλιση της οφειλής οι οποίες μπορούν να συνίστανται (διαζευκτικά ή σωρευτικά) σε:
 
– προσκόμιση εγγυητικής επιστολής τράπεζας για όλο το διάστημα της ρύθμισης για το σύνολο της ρυθμιζόμενης οφειλής πλέον των επιβαρύνσεων,
 
– πλήρη διασφάλιση της οφειλής με εγγραφή υποθήκης επί ακινήτου ελευθέρου βαρών, αντικειμενικής αξίας τουλάχιστον ίσης με το ύψος της συνολικής οφειλής, ή επί βεβαρημένου ακινήτου αντικειμενικής αξίας, αφαιρουμένων των ποσών για τα οποία έχουν εγγραφεί βάρη, τουλάχιστον ίσης με τη συνολική οφειλή,
 
– εγγύηση τρίτου αξιόχρεου προσώπου και οποιοδήποτε άλλο τρόπο εγγύησης αποδεκτό από τις φορολογικές και τελωνειακές αρχές .
 
Η υπεύθυνη δήλωση της περίπτωσης (α) κατατίθεται ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης ενώ τα στοιχεία (β) και (γ) αποστέλλονται με συστημένη επιστολή ή προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία εντός μηνός από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
 
Η αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) δύναται οποτεδήποτε να ζητά επιπλέον στοιχεία ή πληροφορίες οι οποίες πρέπει να αποστέλλονται – προσκομίζονται, άλλως θα επέρχεται απώλεια της ρύθμισης.
 
Χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας
 
17) Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθμιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας των οφειλών του προς το Δημόσιο μηνιαίας διάρκειας, εφόσον είναι συνεπής και στην αποπληρωμή τυχόν άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών. Τα ποσά που εισπράττονται από παρακράτηση λόγω της χορήγησης αποδεικτικού ενημερότητας καλύπτουν δόση ή δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης.
 
Αναβολή εκτέλεσης ποινής
 
18) Σε περίπτωση οφειλέτη που έχει καταδικαστεί με ποινή φυλάκισης για μη καταβολή χρεών προς το Δημόσιο, η υπαγωγή στη ρύθμιση έχει ως συνέπεια να αναβληθεί η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε ή να διακοπεί η εκτέλεσή της, εφόσον ήδη άρχισε.
 
Αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης
19) Με την υπαγωγή του οφειλέτη στη ρύθμιση, αναστέλλεται η συνέχιση της διαδικασίας κατασχέσεων και πλειστηριασμών επί κινητών ή ακινήτων περιουσιακών στοιχείων του, εφόσον τα μέτρα αυτά αφορούν μόνο στα ρυθμισμένα χρέη.
 
20) Δεν αναστέλλονται οι κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων ούτε στις περιπτώσεις που έχουν εκδοθεί οι σχετικές παραγγελίες κατάσχεσης, τα ποσά όμως που θα αποδίδονται από αυτές, θα πιστώνονται σε δόση ή δόσεις της ρύθμισης, εφόσον δεν πιστώνονται με άλλες ληξιπρόθεσμες μη ρυθμισμένες οφειλές. Σημειώνεται ότι, αν ο οφειλέτης απολέσει το ευεργέτημα της ρύθμισης, τα μέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται.
 
21) Αναστέλλεται η εκτέλεση του μέτρου που προβλέπει την αναστολή λειτουργίας επιχείρησης για χρέη άνω των 29.347,03 ευρώ.
 
Δικαιώματα του Δημοσίου
22) Και μετά την υπαγωγή στη ρύθμιση το Δημόσιο διατηρεί το δικαίωμα :
 
α) να επιβάλλει κατασχέσεις και να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισμένη,
 
β) να μη χορηγεί αποδεικτικό ενημερότητας εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συμφέροντά του, ή να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, κατά την κρίση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας, μέρους ή του συνόλου κάθε ποσού που δικαιούται να εισπράξει ο οφειλέτης από φορείς του Δημοσίου ή από πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων του.
 
23) Η ρύθμιση οφειλών στην οποία υπάγεται οφειλέτης λόγω οικονομικής αδυναμίας δεν επηρεάζει το συμψηφισμό απαίτησης του οφειλέτη κατά του Δημοσίου , το δε ποσό της απαίτησης αυτής συμψηφίζεται από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Υπηρεσίας στο σύνολό του και μέχρι το μέρος που καλύπτει την οφειλή.
 
24) Για ποσά βασικής οφειλής συνολικού ύψους κάτω των 50.000 ευρώ, η αρμόδια υπηρεσία (Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο) οφείλει να πραγματοποιεί δειγματοληπτικούς ελέγχους, ζητώντας από τους οφειλέτες να αποστείλουν τα ανωτέρω δηλωθέντα στοιχεία και δικαιολογητικά, εντός μηνός από την έγγραφη ειδοποίησή τους.
 
25) Η αρμόδια υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να περιορίσει τις δόσεις της χορηγηθείσας ρύθμισης εάν μετά τον έλεγχο των στοιχείων του φακέλου προκύψει δυνατότητα του οφειλέτη να αποπληρώσει την οφειλή του σε λιγότερες δόσεις από τις αρχικά χορηγηθείσες.
 
26) Η εγγυητική επιστολή η οποία κατατίθεται κατά περίπτωση ως προϋπόθεση για τη χορήγηση ρύθμισης, πρέπει να εκδίδεται από αναγνωρισμένο στην Ελλάδα πιστωτικό ίδρυμα και να διασφαλίζει την καταβολή του συνόλου της οφειλής για την οποία χορηγήθηκε μαζί με τις προσαυξήσεις της, στην περίπτωση που αυτή δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο μέσα στην ορισθείσα προθεσμία. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή πρέπει να είναι επιπλέον διάρκειας τριών μηνών πέραν της καταληκτικής ημερομηνίας καταβολής της τελευταίας δόσης της χορηγηθείσας ρύθμισης και καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου για την εξόφληση του συνόλου του οφειλόμενου ποσού της ρύθμισης, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο αυτή απολεσθεί. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον καταθέτη με την πληρωμή της τελευταίας δόσης της ρύθμισης. Για την κατάθεση ή και την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής και αυτή φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο της υπηρεσίας ή σε άλλο ασφαλές μέρος.
 
Πηγή: money-money.gr