Οι οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών για το E9

Έως και 13 νέα στοιχεία πρέπει να δηλώσουν φέτος οι φορολογούμενοι στο Ε9 που οφείλουν να υποβάλουν ηλεκτρονικά εντός του Σεπτεμβρίου, μέσω ειδικής εφαρμογής του συστήματος TAXISnet, που έχει αναπτύξει η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, στις ιστοσελίδες της (www.gsis.gr και www.taxisnet.gr).
Η υποχρέωση συμπλήρωσης τόσο μεγάλου αριθμού πρόσθετων στοιχείων στο φετινό Ε9 αφορά περίπου 4,5 εκατομμύρια φορολογούμενους οι οποίοι κατείχαν την 1η-1-2013 εδαφικές εκτάσεις σε περιοχές εκτός σχεδίων πόλεων ή οικισμών (αγροτεμάχια, αγρούς, βοσκοτόπους κ.λπ.).

Σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών τις οποίες παρουσιάζει το money-money.gr.

1) Η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για το έτος 2013 πρέπει να υποβληθεί με ηλεκτρονικό τρόπο και ατομικά από κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο είναι ενεργός χρήστης των υπηρεσιών του TAXISnet.

2) Τα φυσικά πρόσωπα που είχαν μεταβολές στην περιουσιακή τους κατάσταση εντός του 2012, θα πρέπει οπωσδήποτε να υποβάλλουν δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013.

3) Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 είχαν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (οι οποίες εμφανίζονται να έχουν αναγραφεί στον 2ο Πίνακα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων) υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία των εκτάσεων αυτών, όπως έχουν ήδη καταχωρισθεί στο ηλεκτρονικό Ε9 του έτους 2013 από το υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή και διαγράψουν αυτά, όπου απαιτείται, έτσι ώστε ο 2ος πίνακας της δήλωσης Ε9 να απεικονίζεται ορθά.

Οι φορολογούμενοι θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών:
-Σε περίπτωση που η σύζυγος δεν είναι πιστοποιημένη χρήστης του TAXISnet παρέχεται η δυνατότητα υποβολής της δήλωσης Ε9, με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου της. Από τη στιγμή όμως που αποκτήσει δικούς της κωδικούς πρόσβασης, θα μπορεί πλέον αποκλειστικά και μόνο με αυτούς να εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του Ε9.

-Επίσης, εάν καταχωρηθεί στο μητρώο του ΤΑΧΙS, διακοπή έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο), τότε διακόπτεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου.

Τι ισχύει για τα ανήλικα τέκνα

-Όσον αφορά τη δήλωση στοιχείων ακινήτων των ανήλικων τέκνων, εφόσον από τα μηχανογραφικά τηρούμενα στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών προκύπτει ποιος είναι ο υπόχρεος γονέας, η δήλωση Ε9 θα υποβάλλεται στο όνομα του ανήλικου τέκνου με τους κωδικούς πρόσβασης του υπόχρεου γονέα. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να ακολουθείται διαδικασία πιστοποίησης νέου χρήστη στο TAXISnet.

-Τα ενήλικα προστατευόμενα τέκνα σε περίπτωση που δεν έχουν δικούς τους κωδικούς πρόσβασης, θα πρέπει να πιστοποιηθούν ως χρήστες στο ΤΑΧΙSnet.

-Σε κάθε περίπτωση, όποιος φορολογούμενος με βάση τις παραπάνω προϋποθέσεις μπορεί να εισέλθει στην ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής του Ε9 (στην εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου) όχι μόνο για τον ΑΦΜ του αλλά και για σύζυγο ή και ανήλικα τέκνα, θα ενημερώνεται μέσω ανοίγματος σχετικής οθόνης, στην οποία θα επιλέγει για ποιο ΑΦΜ θέλει να μπει.
Τα  νομικά πρόσωπα

Τα νομικά πρόσωπα, για το έτος 2013, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου του 2013.
Αίτημα αναίρεσης

Η επιλογή «αίτημα αναίρεσης», εμφανίζεται είτε μετά την οριστική υποβολή δήλωσης Ε9 είτε μετά την οριστικοποίηση περιουσιακής κατάστασης και επιλέγεται σε περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, έτσι ώστε να μην απεικονίζεται ορθά η περιουσιακή εικόνα την 1η Ιανουαρίου έτους 2013.
Τα νέα πεδία που πρέπει να συμπληρωθούν φέτος

Στην ηλεκτρονικά υποβαλλόμενη δήλωση Ε9 του έτους 2013 έχουν προστεθεί τα παρακάτω νέα πεδία:Πίνακας 1 ( Στοιχεία Οικοπέδων και Κτισμάτων):

1) Πλήθος προσόψεων (πεδίο υπ’ αριθμόν 28):Το πλήθος των προσόψεων που θα δηλωθεί στο πεδίο αυτό πρέπει να είναι ίσο με ή μεγαλύτερο από το πλήθος τω νπροσόψεων που έχει σημάνει ο φορολογούμενος στα πεδία υπ’ αριθμόν 6 δίπλα από τις οδούς που περικλείουν το τετράγωνο.

2) Μήκος πρόσοψης επαγγελματικής στέγης (μ.) (πεδίο υπ’ αριθμόν 29 για τα κτίσματα): Συμπληρώνεται  το μήκος πρόσοψης της επαγγελματικής στέγης  ή το άθροισμα των προσόψεών της σε μέτρα,  προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

3) Μήκος πρόσοψης οικοπέδου (πεδίο υπ’ αριθμόν 29 για τα εντός σχεδίου οικόπεδα): Συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου ή το άθροισμα των προσόψεων σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.

4) Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. ακινήτου (πεδίο υπ’ αριθμόν 27):Στο πεδίο αυτό συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

5) Παροχή ρεύματος (πεδίο υπ’ αριθμόν 30): Επιλέγεται από λίστα που εμφανίζεται είτε η λέξη «ΝΑΙ» εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται είτε η λέξη «ΟΧΙ» εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή «ΟΧΙ» σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.

6) Αριθμός παροχής (πεδίο υπ’ αριθμόν 31):Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.

Πίνακας 2 (Αγροτεμάχια, αγροί, βοσκότοποι και λοιπές εκτάσεις γης εκτός σχεδίου):

7) Η εδαφική έκταση βρίσκεται: Εφόσον ο φορολογούμενος συμπληρώσει το Νομό (πεδίο υπ’ αριθμόν 3) και το Δημοτικό ή Κοινοτικό Διαμέρισμα (πεδίο υπ’ αριθμόν 4α), τότε εάν υπάρχει μοναδική εδαφική έκταση συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα, διαφορετικά ο χρήστης θα πρέπει να επιλέξει από μια λίστα την επιθυμητή.

Πηγή: www.newmoney.gr