Σε ηλεκτρονικό «δίχτυ» οι συμβάσεις, οι μισθοί και τα ωράρια

Στο ηλεκτρονικό “δίχτυ” της “Εργάνης” που παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο – on line τις προσλήψεις και τις απολύσεις ανά κλάδο και ανά επιχείρηση εντάσσονται, με απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιάννη Βρούτση, όλες οι συμβάσεις εργασίας και οι αλλαγές σε μισθούς και ωράρια.

Την υποχρέωση κάθε εργοδότη που απασχολεί εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου να υποβάλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» (το οποίο διασυνδέεται με το ΟΠΣ ΟΑΕΔ και το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για διασταυρώσεις και διευκόλυνση των ελέγχων των επιθεωρητών εργασίας και για τις περιπτώσεις εισφοροδιαφυγής) προβλέπει η απόφαση που αποκαλύπτει η “Η”.

Πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα θα έχουν μόνο οι εργοδότες που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα εργοδοτών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, χρησιμοποιώντας τον ίδιο συνδυασμό ονόματος και κωδικού χρήστη το οποίο έχουν στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

 

ΤΑ ΕΝΤΥΠΑ

Η υποβολή των στοιχείων των εργαζομένων, των συμβάσεων και των όρων εργασίας και αμοιβής τους θα γίνεται με βάση 8 εμπλουτισμένα (σε σχέση με ό,τι ίσχυε έως σήμερα για το ΣΕΠΕ) ηλεκτρονικά έντυπα στα οποία θα πρέπει να υπάρχει και η υπογραφή των μισθωτών. Τα ηλεκτρονικά έντυπα αντιστοιχούν σε 8 υποβαλλόμενες πράξεις: Την αναγγελία πρόσληψης, τον πίνακα προσωπικού (π.χ νέες προσλήψεις, μειώσεις μισθών), την αναγγελία οικειοθελούς αποχώρησης μισθωτού, την καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση), τη δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου, τη γνωστοποίηση πραγματοποιηθείσας υπερωριακής απασχόλησης, τη σύμβαση εργασίας μερικής απασχόλησης ή/και εκ περιτροπής εργασίας και την επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.

 

ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

 

  • Το έντυπο της αναγγελίας πρόσληψης και ο πίνακας προσωπικού για την πρόσληψη εργαζομένου υποβάλλονται ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της πρόσληψης και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον εργαζόμενο (κατ’ εξαίρεση οι νέοι εργοδότες, οι οποίοι προσλαμβάνουν για πρώτη φορά προσωπικό καθώς και όσοι εργοδότες δημιουργούν παραρτήματα με νέες προσλήψεις μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα έντυπα εντός 3 εργάσιμων ημερών από την απογραφή στην υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).
  • Ο πίνακας προσωπικού σε περιπτώσεις μεταβολής αποδοχών υποβάλλεται εντός 15 ημερών από τη μεταβολή και αλλαγής ή τροποποίησης του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας, την ίδια ημέρα ή το αργότερο εντός 2 εργασίμων ημερών από την ημερομηνία αλλαγής του ωραρίου ή της οργάνωσης του χρόνου εργασίας.
  • Οι υπερωρίες δηλώνονται μέχρι την 15η κάθε μήνα για την υπερωριακή απασχόληση που πραγματοποιήθηκε τον προηγούμενο ημερολογιακό μήνα (υποχρεωτικό το μέτρο για όλες τις επιχειρήσεις από την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με την απόφαση).

 

ΜΠΛΟΚΟ ΣΕ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Το Σύστημα δεν θα δέχεται τη συμπλήρωση των πεδίων που αφορούν μισθό ή ημερομίσθιο που είναι χαμηλότερα από τον νομοθετικά καθορισμένο κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο. Το ίδιο θα ισχύει για για την αναλογία μισθού ή ημερομισθίου για τις περιπτώσεις μερικής και εκ περιτροπής εργασίας. Αδύνατη θα είναι η συμπλήρωση εντύπωναν δεν συνυποβάλλονται τα υποχρεωτικά συνοδευτικά νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας για μετανάστες, ανήλικους κ.α.

 

ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ

Μαζί με τα έντυπα θα υποβάλλονται σαρωμένα τα έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη πρόσβαση στην αγορά εργασίας, τα έγγραφα ατομικής σύμβασης μερικής απασχόλησης ή εκ περιτροπής εργασίας και οι επιχειρησιακές συμβάσεις με τις υπογραφές και των εργαζομένων.

www.imerisia.gr