Ε9: Πώς πρέπει να δηλωθούν τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα

Τι προβλέπει η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών σχετικά με τις δηλώσεις αγροτεμαχίων, αγρών, βοσκοτόπων ή άλλης έκτασης γης εκτός σχεδίου.

Τέσσερα νέα στοιχεία για κάθε αγροτεμάχιο, αγρό, βοσκότοπο ή άλλη έκταση γης εκτός σχεδίου πόλεως, που κατέχουν, πρέπει να δηλώσουν οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9 το οποίο καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά για το έτος 2013, σύμφωνα με απόφαση που εξέδωσε πρόσφατα ο υφυπουργός Οικονομικών Γ. Μαυραγάνης.

Τα στοιχεία αυτά είναι:

α) Ο 12ψήφιος Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ), προσωρινός ή οριστικός, εφόσον υπάρχει.

β) Ο αριθμός παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, εφόσον το ακίνητο την 1η Ιανουαρίου 2013 ήταν ηλεκτροδοτούμενο ή κατά την ημερομηνία υποβολής της δήλωσης ηλεκτροδοτείται.

γ) Η επιφάνεια των κατοικιών – μονοκατοικιών, αποθηκών, γεωργικών κτισμάτων επαγγελματικών στεγών ή άλλων ειδικών κτηρίων που βρίσκονται εντός αγροτεμαχίου καθώς και το σύνολο της επιφανείας τους.

δ) Το μήκος της πρόσοψης ή το άθροισμα των προσόψεων της επαγγελματικής στέγης ή του οικοπέδου.

Τα 4 αυτά νέα στοιχεία πρέπει να δηλωθούν και για κάθε κτίσμα και οικόπεδο εκτός σχεδίου πόλεως το οποίο θα αναγραφεί στο Ε9 του 2013 λόγω μεταβολής στην περιουσιακή κατάσταση κατά τη διάρκεια του 2012.

Οι “σημειώσεις φορολογούμενου”

Επιπλέον, στις «ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥ» της νέας δήλωσης στοιχείων ακινήτων πρέπει να αναγραφούν υποχρεωτικά τα εξής στοιχεία:

i. Σε περίπτωση προσθήκης νέου ακινήτου ή διαγραφής ακινήτου που έχει δηλωθεί σε προηγούμενες δηλώσεις στοιχείων ακινήτων του υποχρέου, ο αριθμός και η ημερομηνία του συμβολαίου αγοράς ή πώλησης καθώς και το ονοματεπώνυμο και η έδρα του συμβολαιογράφου.

ii. Σε περίπτωση δήλωσης ακινήτων που κληρονομήθηκαν, πρέπει να αναγραφεί ο Α.Φ.Μ. ή η ταυτότητα και το ονοματεπώνυμο του αποβιώσαντος καθώς και η ημερομηνία θανάτου αυτού.

iii. Σε περίπτωση μεταβολής που επήλθε σε ακίνητο εντός του έτους 2012, πρέπει να αναγραφούν η ημερομηνία και ο αριθμός του σχετικού παραστατικού (συμβολαίου, άδειας οικοδομής κ.λπ.) που αποδεικνύει τη μεταβολή.

Ποιοι πρέπει να δηλώσουν και ποιοι πρέπει να διορθώσουν

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Οικονομικών, την υποχρέωση για υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (εντύπου Ε9) έτους 2013 έχει κάθε φυσικό πρόσωπο που εντός του έτους 2012 είχε μεταβολές στην περιουσιακή του κατάσταση.

Εκτός σχεδίου

Επιπλέον, τα φυσικά πρόσωπα που την 1η Ιανουαρίου 2013 είχαν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε αγροτεμάχια ή άλλες εκτάσεις γης εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού (τα οποία αναγράφονται στον 2ο Πίνακα της δήλωσης στοιχείων ακινήτων), υποχρεούνται να ελέγξουν ηλεκτρονικά τα δηλωθέντα στοιχεία των ακινήτων αυτών και να τροποποιήσουν, συμπληρώσουν ή και διαγράψουν αυτά, έτσι ώστε ο 2ος πίνακας της δήλωσης Ε9 να απεικονίζεται ορθά. Υποχρεούνται δηλαδή να εισέλθουν στην διαδικτυακή εφαρμογή του TAXISnet, για την υποβολή του Ε9 και να προχωρήσουν στις απαιτούμενες προσθήκες, τροποποιήσεις ή διορθώσεις.

Τα νομικά πρόσωπα, για το έτος 2013, υποχρεούνται σε ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9), στην οποία θα περιλαμβάνεται η περιουσιακή τους κατάσταση, όπως αυτή υφίσταται κατά την 1η Ιανουαρίου του 2013.