Στις εφορία όλες οι τραπεζικές συναλλαγές από το 2011 και μετά

Απόφαση με την οποία οι τράπεζες υποχρεούνται να αποστέλλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων όλες τις συναλλαγές άνω των 15.000 ευρώ υπέγραψε ο Γιάννης Στουρνάρας. Η απόφαση έχει αναδρομική ισχύ κάτι που σημαίνει ότι θα «φακελωθούν» και οι συναλλαγές του 2011 και του 2012.

 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η διαδικασία αποστολής στοιχείων πελατών των τραπεζών με αυξημένο κίνδυνο φοροδιαφυγής στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ) θα ξεκινήσει άμεσα. Συγκεκριμένα:

  1. Μέχρι τις 30 Οκτωβρίου οι τράπεζες θα πρέπει να στείλουν τα στοιχεία για τις συναλλαγές του 2011
  2. Μέχρι τις 31/12 θα πρέπει να σταλούν οι πληροφορίες για τις συναλλαγές του 2012
  3. Οι συναλλαγές του 2013 και των επόμενων ετών, θα αποστέλλονται μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους.

Σύμφωνα με την απόφαση, τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ αρχεία με στοιχεία οικονομικού και φορολογικού ενδιαφέροντος, κατ’ εφαρμογή των παραγράφων 2 και 8 του άρθρου 82 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Στην υποχρέωση αυτή εντάσσονται:

Α.  Ελεύθεροι επαγγελματίες που διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά συνολικών εισοδημάτων που υπερβαίνουν το εκάστοτε όριο που τίθεται με την απόφαση αρ. 281/5/17-3-2009 (ΦΕΚ. 650/Β/9-4-2009) της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος. Η συγκεκριμένη απόφαση του κ. Προβόπουλου, έχει θέσει ως όριο τις 15.000 ευρώ

Β. Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που τίθεται με την απόφαση αρ. 281/5/17-3-2009 της ως άνω Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδος.

Τα πιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΠΣ στοιχεία για κάθε κατηγορία πελατών τους. Η διαβίβαση θα γίνεται απευθείας στη ΓΓΠΣ μέσω ασφαλούς συστήματος μεταφόρτωσης αρχείου με τη χρήση διαδικτύου. Οι προδιαγραφές του αρχείου, ο τρόπος διαβίβασης και το χρονοδιάγραμμα διαβίβασης αρχείων, θα αναρτηθούν έγκαιρα στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ.

Η συχνότητα διαβίβασης στοιχείων είναι ετήσια και ως καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η 30η Απριλίου του επόμενου έτους από το έτος αναφοράς.

Τα ιδρύματα διατηρούν τα στοιχεία που αποστέλλουν στη ΓΓΠΣ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών από τη διαβίβασή τους. Η ΓΓΠΣ θα διατηρεί τα στοιχεία για διάστημα έξι ετών από την παραλαβή τους.