Μέχρι το πρωί της Δευτέρας οι δηλώσεις των Φυσικών Προσώπων με ΑΦΜ σε 1. 2

Μέχρι το πρωί της Δευτέρας οι δηλώσεις των Φυσικών Προσώπων με ΑΦΜ σε 1. 2

Με αφορμή την παράταση των φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων με ΑΦΜ 1,2, των οποίων η υποβολή μεταφέρθηκε στις 26/ 07, υπενθυμίζουμε τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 62 του Ν.2238/1994 , η οποία αναφέρει : «Ειδικά οι δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω διαδικτύου μπορούν να υποβάλλονται μέχρι την έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών της επόμενης ημέρας από την ημέρα λήξης της προθεσμίας τους».   
Επομένως, η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων των φυσικών προσώπων, των οποίων ο ΑΦΜ λήγει σε 1, 2 μπορεί να πραγματοποιηθεί μέχρι τις 7 το πρωί της Δευτέρας 29/07, έναρξη του ωραρίου λειτουργίας των Δ.Ο.Υ.